Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information om verksamheter 2024

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2024 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2025.

Med “verksamheter” avses livsmedelsanläggningar inklusive dricksvattenanläggningar, huvudkontor och anläggningar som bereder, behandlar eller bearbetar snus eller tuggtobak. Dessutom avses kontaktmaterialverksamheter som ska ha regelbunden kontroll enligt EU-lagstiftningen om kontroll i livsmedelskedjan.

Registrering och godkännande - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Observera att dricksvattenanläggningar ska rapporteras som egna verksamheter. En livsmedelsanläggning med eget dricksvatten (Där dricksvattnet omfattas av dricksvattenföreskrifterna) ska alltså registreras och rapporteras som två separata verksamheter. Det innebär att alla uppgifter som ska rapporteras per verksamhet ska rapporteras separat för dricksvattenanläggningen och livsmedelsanläggningen (som verkssamhetstyper, aktiviteter, omfattning, kontrollfrekvens, kontroller och kontrollresultat med flera, som man kan läsa mer om under nästkommande rubriker).

Alla registrerade och godkända verksamheter ska rapporteras. Testobjekt och liknande ska däremot tas bort ut rapporteringen.

När denna anvisning fastställs är riskklassningen av kontaktmaterialverksamheter (de med huvudsaklig inriktning kontaktmaterialverksamhet) ännu inte beslutad. Däremot finns verksamhetstypen ”Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel” och går att lägga till för livsmedelsanläggningar genom att ange aktiviteter som visar att man i verksamheten också producerar material eller importerar material i syfte att sälja det vidare.

Beslut om införande av riskklassning för kontaktmaterialverksamheter kommer troligen att ske under hösten 2023. Se löpande information i Kontrollwiki. En preliminär specifikation har dock skickats till alla systemleverantörer.

Beroende på vilket system myndigheten använder kan huvudsaklig inriktning, aktiviteter och produktgrupper för kontaktmaterialverksamheter finnas tillgängliga i verksamhetssystemet även innan de beslutas.

Om kontroll utförs på renodlade kontaktmaterialverksamheter innan dessa finns tillgängliga i systemet kan istället en livsmedelsanläggning läggas upp att koppla kontrollen till. Välj då huvudsaklig inriktning och huvudaktivitet enligt nedanstående tabell:

Exempel

Huvudsaklig inriktning

Huvudaktivitet

Produktion/tillverkning av kontaktmaterial

Tidigare led

Tillverkning av kontaktmaterial

Grossistverksamhet med import

Tidigare led

Import av kontaktmaterial för vidare tillhandahållande

Detaljhandel med egen import

Sista led

Import av kontaktmaterial

Tillverkning av kontaktmaterial för försäljning direkt till slutkonsument

Sista led

Tillverkning av kontaktmaterial

Verksamhets-id

Denna post hette tidigare anläggnings-id och befintliga verksamheter (anläggningar) bör ha samma verksamhets-id som tidigare rapporterats som anläggnings-id.

Varje verksamhet ska tilldelas ett verksamhets-id, som är individuellt och följer verksamheten från år till år. Då en ny verksamhet registreras eller godkänns, ska ett nytt verksamhets-id tilldelas verksamheten.

Ägarbyte

Översättningsnyckel

När en kontrollmyndighet byter verksamhetssystem (eller om befintliga anläggningar byter verksamhets-id utan att det rör sig om en ny verksamhet enligt definitionen ovan) eller om flera myndigheter går ihop till en ny myndighet, behöver Livsmedelverket en översättningsnyckel. Nyckeln ska skickas som en Excel-fil till myndighetsrapportering@slv.se och innehålla kolumnerna anläggnings-id 2023 och verksamhets-id 2024. Observera att det ska vara anläggnings-id/verksamhets-id och inte objekts-id, om dessa är olika. Om en myndighet är en ny sammanslagning av flera myndigheter så måste även den tidigare myndighetens namn anges för varje anläggning. Detta gäller även om anläggnings-id är samma som tidigare. Tänk även på att formatera filen som text så att inte eventuella inledande nollor (0) faller bort.

Registrerad/godkänd

Verksamhetens status utifrån livsmedelslagstiftningen.

Svarsalternativ

Beskrivning

Registrerad

Verksamheten är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Hit hör även registrerade kontaktmaterialverksamheter.

Godkänd

Verksamheten är godkänd som livsmedelsanläggning. Även villkorat godkännande räknas som godkännande.

Omfattas av krav på registrering/godkännande

Verksamheten är inte registrerad eller men omfattas av krav på registrering eller godkännande. Det kan röra sig om en verksamhet som upptäcks i samband med en inventering eller efter ett tips.

Omfattas ej av krav på registrering/godkännande

Verksamheten är inte registrerad eller godkänd och omfattas inte heller av krav på registrering/godkännande. Det kan röra sig om en tillfällig verksamhet som kontrolleras på en marknad.

Registrerad/godkänd hos annan myndighet

Verksamheten är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning, men inte hos den aktuella myndigheten. Det kan röra sig om en mobil verksamhet som kontrolleras i en kommun där den tillfälligt befinner sig, som är registrerad eller godkänd hos annan myndighet.

Registrerad/godkänd datum

Datum för när verksamheten registrerades eller godkändes enligt livsmedelslagstiftningen. För godkända anläggningar anges datum för det första godkännandet, även om detta är ett s.k. villkorat godkännande. För anläggningar som registrerats eller godkänts före 2024 är det tillåtet att ange ett “dummydatum” istället för det verkliga datumet. Ett dummydatum ska vara före 1980, t.ex. 1970-01-01. Värdet är obligatoriskt för registrerade och godkända anläggningar/verksamheter.

Verksamheter som registreras/godkänns under januari 2025 ska inte rapporteras.

Upphörd verksamhet

Om en verksamhet upphör under året, så ska datumet för när verksamhet upphörde eller avregistrerades rapporteras.

En verksamhet som har varit aktiv under 2024 får inte raderas/plockas bort ur verksamhetssystemet innan den är rapporterad och rapporteringen är kvalitetssäkrad av Livsmedelsverket. Kvalitetssäkring pågår ofta till slutet av februari. Om verksamheten upphör under 2024, får den alltså inte plockas bort innan rapporteringen av 2024 års kontroll är färdig. Den ska rapporteras som upphörd, alltså med ett datum för upphörd verksamhet. Enskilda uppgifter om riskklassning, aktiviteter eller produktgrupper får inte heller raderas (om livsmedelsverkets riskklassningsmodell används). För verksamheter som aldrig riskklassats ska endast huvudsaklig inriktning, huvudaktivitet och verksamhetstyp rapporteras.

Om kontrollmyndigheten byter verksamhetssystem under året och rapporterar från det nya systemet ska även de verksamheterna som upphört i det gamla systemet under rapporteringsåret inklusive eventuellt utförda kontroller och åtgärder, rapporteras i en och samma XML-fil som övriga verksamheter.

Kommunkod

Kommun där verksamheten är belägen, eller för mobila anläggningar, där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Det är kommunkoden enligt SCB:s förteckning över regionala indelningar och koder som rapporteras.

Mobil anläggning

Ange om verksamheten är mobil.

Svarsalternativ

Beskrivning

Ja

En verksamhet som huvudsakligen är mobil.

Nej

En verksamhet som huvudsakligen bedrivs på en fast plats.

Observera att även verksamheter som huvudsakligen bedrivs på en fast plats kan ha mobil delverksamhet. Denna fråga avser endast ifall verksamheten huvudsakligen är mobil.

Finns tredjepartscertifiering

Verksamheten har en tredjepartscertifiering enligt en standard som finns upptagen på Livsmedelsverkets förteckning.

Svarsalternativ:

  • Ja
  • Nej

Tredjepartcertifiering

För granskade tredjepartscertifieringar (standarder) som ger reducerad kontrollfrekvens.

Förteckning över standarder som ger reduktion

Observera att bara standarder som är förtecknade på listan berättigar till reduktion. Om systemet ni använder inte har en lista över standarder får dessa kopieras från Kontrollwiki. Tänk på att kopiera texten precis som den står och att inte lägga till punkter eller mellanslag.

God efterlevnad

 

Svarsalternativ

Beskrivning

Ja

Verksamheten är berättigad till reducerad kontrollfrekvens p.g.a. myndighetens tidigare erfarenhet av god regelefterlevnad.

Nej

Verksamheten är inte berättigad till reducerad kontrollfrekvens p.g.a. myndighetens tidigare erfarenhet av god regelefterlevnad.

Reduktion av kontrollfrekvens genom god efterlevnad - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Huvudsaklig inriktning

Verksamhetens huvudsakliga inriktning.

Svarsalternativ

Beskrivning

Huvudkontor livsmedelsverksamhet

Verksamheter som styr andra livsmedelsanläggningar.

Livsmedelsanläggning tidigare led

Verksamheter som avsätter livsmedel, huvudsakligen till andra livsmedelsanläggningar.

Livmedelsanläggning sista led

Verksamheter som avsätter livsmedel huvudsakligen till privatpersoner.

Dricksvattenanläggning

Verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Kontaktmaterialverksamhet

Verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Slakt och vilthantering

Detta alternativ är bara aktuellt för Livsmedelsverkets anläggningar och ska inte alltså väljas för kommunala anläggningar.

Huvudsaklig inriktning ska rapporteras om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell, Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024, används.

Omfattning

Verksamhetens omfattning speglar spridningen av livsmedel eller andra produkter från en verksamhet. För varje huvudsaklig inriktning finns ett antal klasser som beskriver verksamhetens omfattning.

Observera att alla nivåer inte är tillämpliga för alla huvudsakliga inriktningar. Se Kontrollwiki under rubrik omfattning under respektive Huvudsaklig inriktning.

Omfattning

Dricksvatten

Sista led

Tidigare led, ingen andra huvudaktiviteter än transport och/eller lagring

Tidigare led övriga

Mikro

0-10 m3/dygn

0-1 årsarbetskrafter

0-3 årsarbetskrafter

0-10 ton/år

Mini

-

-

-

-

Liten

>10-100 m3/dygn

>1-5 årsarbetskrafter

>3-30 årsarbetskrafter

>10-100 ton/år

Mellan

>100-1000 m3/dygn

>5-15 årsarbetskrafter

>30-100 årsarbetskrafter

>100-10.000 ton/år

Stor

>1000-10.000 m3/dygn

>15 årsarbetskrafter

>100 årsarbetskrafter

>10.000 ton/år

Mycket stor

>10.000 m3/dygn

-

-

-

 

 

Omfattning

Huvudkontor

FCM

Slakteri & vilt-hanteringsanläggning

Mikro

0-10 enheter

 -

0-10 ton/år

Mini

 -

 -

>10-100 ton/år

Liten

11-100 enheter

1–100 000 enheter/år eller >0–10 ton/år

>100-1.000 ton/år

Mellan

101-500 enheter

100 001–50 miljoner enheter/år eller >10–5 000 ton/år 

>1.000-5.000 ton/år

Stor

>500 enheter

>50 miljoner enheter/år eller >5 000 ton år 

>5.000-10.000 ton/år

Mycket stor

-

 

>10.000 ton/år

 

Omfattning ska rapporteras om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell, Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024, används.

Kontrollfrekvens bas – kontrollfrekvens före eventuell reduktion och justering

Den beräknade kontrollfrekvensen, före eventuell reduktion och justering, uttryckt som antal kontroller per fem år, baserat på omfattning, aktiviteter och produktgrupper.

Om myndigheten använder Livsmedelsverkets riskklassningsmodell, Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 är det utifrån aktiviteterna som bedrivs i verksamheten, tillsammans med eventuella produktgrupper som ett totalt antal kontrollpoäng för verksamheten räknas fram. Kontrollpoängen motsvarar ett kontrollbehov som vägs mot verksamhetens omfattning och ger en riskklass.

Varje inriktning har en egen tabell med de riskklasser som finns för verksamheter inom inriktningen och vilken kontrollfrekvens det motsvarar.

Uppgiften är obligatorisk för alla verksamheter som är registrerade eller godkända efter den 1 januari 2024 om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell, Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024, används.

Beslutad kontrollfrekvens

Kontrollfrekvens, uttryckt som antal kontroller per fem år, efter eventuell reduktion och justering.

Uppgiften är obligatorisk när det finns ett riskklassningsdatum.

Riskklassningsdatum

Det datum då den beslutade kontrollfrekvensen börjar gälla.

När riskklassningsdatum finns är följande uppgifter obligatoriska att rapportera:

  • Huvudsaklig inriktning
  • Beslutad kontrollfrekvens
  • Finns tredjepartcertifiering, om ja också Tredjepartcertifiering,
  • God efterlevnad

Om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell används är också följande uppgifter obligatoriska:

  • Aktivitet/-er
  • Omfattning
  • Kontrollfrekvens bas

Aktivitet

Den eller de aktiviteter med kontrollbehov som bedrivs i verksamheten. Det är olika aktiviteter som är valbara beroende på huvudsaklig inriktning. Vissa aktiviteter kallas ”huvudaktiviteter” och styr verksamhetens verksamhetstyp/-er. Se bilaga 1.

Vissa av aktiviteterna styr om det är aktuellt att ange ”produktgrupper” för verksamheten. 

För svarsalternativ se: 

Beskrivning av allmänna aktiviteter i tidigare led - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Beskrivning av särskilda aktiviteter i tidigare led - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Beskrivning av aktiviteter i sista led - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Beskrivning av aktiviteter för dricksvattenanläggningar - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Beskrivning av aktiviteter för huvudkontor - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

(Länkar till beskrivning av aktiviteter för kontaktmaterialverksamheter kommer när dessa beslutats).

Denna post ska rapporteras om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell, Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024, används.

Observera att de aktiviteter som kräver godkännande (enligt förordning (EG) nr 853/2004) bara är aktuella för det fåtal kontrollmyndigheter som har kontrollansvar för sådana anläggningar. Dessa aktiviteter är på Kontrollwiki listade under rubriken Särskilda aktiviteter (se länk ovan).

Se Kontrollwiki ”Beskrivning av särskilda aktiviteter i tidigare led”.

Vissa aktiviteter, både allmänna och särskilda, är endast aktuella för Livsmedelsverkets verksamheter. Detta framgår av beskrivningen av aktiviteterna i Kontrollwiki (se länkar ovan).

Verksamhetstyp

Varje verksamhet ska ha minst en (1) verksamhetstyp. Dessa genereras av huvudaktiviteter, se post Aktivitet.

Observera att vissa verksamhetstyper i tabell 1, bilaga 1, bara är aktuella för anläggningar som är godkända enligt 853/2004. Det är bara ett fåtal kommuner som har sådana verksamheter.

Verksamhetstyper och tillhörande huvudaktiviteter (Bilaga 1) 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Verksamhetstyp-id

Verksamhetstyp-id är ett unikt id för varje verksamhetstyp på respektive verksamhet. Det vill säga om en verksamhetstyp återkommer på en verksamhet så ska verksamhetstypen få ett nytt id.

Skapad verksamhetstyp

Datum för när verksamhetstypen skapas på en verksamhet, dvs då verksamheten får en huvudaktivitet som genererar en verksamhetstyp.

Upphörd verksamhetstyp

Datum för när verksamhetstypen upphörde på en verksamhet.

Verksamhetstyper som inte längre är aktuella för en verksamhet rapporteras med ett datum för upphörd verksamhetstyp. Endast verksamhetstyper som är aktiva eller upphört under 2024 ska rapporteras. De verksamhetstyper som upphört under 2025, innan rapporteringen av 2024 är avslutad, ska rapporteras utan datum för upphörd verksamhetstyp.

Produktgrupper

För vissa aktiviteter det är aktuellt att ange produktgrupp. Om myndigheten använder Livsmedelsverkets riskklassningsmodell bidrar produktgrupperna till en ökad kontrollfrekvens. Produktgrupp är inte aktuellt för inriktningarna Livsmedelsanläggning i sista led eller Dricksvattenanläggning.

För svarsalternativ se Kontrollwiki om ”Valbara produktgrupper för tidigare led och huvudkontor”

Valbara produktgrupper för tidigare led och huvudkontor - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Beskrivning av produktgrupper för tidigare led och huvudkontor - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)