Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Operativt mål 9 - Skyddade beteckningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 9 – skyddade beteckningar. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 9 - Skyddade beteckningar - NKP-webben

Rapportering av målet

Målet ska rapporteras enligt anvisningarna till myndighetsrapporteringen.

Myndighetsrapportering (välj det aktuella året i vänstermenyn)

Det innebär att rapportering av målet ska ske mot rapporteringspunkt P46 och mot nedanstående lagstiftningspunkt.

D08 – Marknadskontroll

B02 - Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

Om skyddade beteckningar

I EU finns möjlighet för grupper som arbetar med jordbruksprodukter och livsmedel att ansöka om att få produktnamnet skyddat. Skyddet syftar till att hjälpa företag att informera om livsmedlens särskilda kvaliteter, som traditionella produktionsmetoder, råvaror från en viss region eller ett känt geografiskt ursprung. De skyddade beteckningarna bidrar därmed till att tillgodose konsumentens behov av trovärdig information om livsmedel med speciella egenskaper och kvalitet.

Livsmedel med skyddad beteckning har ett mervärde för konsumenten. För att bevara en hög tilltro till de skyddade beteckningarna, och minimera risken för bedrägliga eller vilseledande förfaranden med märkning av skyddade beteckningar, ska marknadskontroll utföras varje år.

De skyddade beteckningarna är Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), Skyddad geografisk beteckning (SGB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS).

Skyddade beteckningar

Vad ska kontrolleras

Målet gäller för kommunala kontrollmyndigheter som enligt 25 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar över grossister och huvudkontor som för in eller importerar färdigförpackade livsmedel.

Kontroll ska utföras genom revision och inspektion i syfte att kontrollera att de utvalda skyddade beteckningarna är märkta på rätt sätt. Kontrollen genomförs hos de grossister och huvudkontor som saluför de utvalda produkterna på den svenska marknaden.

Kontroll ska göras av att märkningen överensstämmer med produktspecifikationen/det sammanfattande dokumentet för följande produkter med skyddad beteckning:

  • Roquefort (SUB)
  • Prosciutto di Parma (SUB)
  • Feta (SUB)

Förberedelse och utförande

Lagstiftning:

  • Förordning (EU) nr 1151/2012
  • Förordning (EU) nr 668/2014

Kontrollen ska omfatta de delar i produktspecifikationen/sammanfattande dokument som gäller märkning av produkten. Uppgifter finns på svenska i det sammanfattande dokumentet. Produktspecifikation och sammanfattande dokument publiceras i eAmbrosia, som länkas under respektive produkt nedan. Till hjälp finns även information i EU-kommissionens webbportal GIview.

eAmbrosia

GIview

Frågor som kan vara till hjälp

Här följer förslag på frågor som kan vara till hjälp vid kontrollen.

  1. Är märkningen korrekt? Stämmer märkning och annan information som rör märkningen, enligt produktspecifikation/sammanfattande dokument?
  2. Är namnet rätt stavat?
  3. Används unionssymboler/logotyper korrekt? Se artikel 13 i förordning (EU) nr 668/2014.
  4. Stämmer eventuell övrig information som anges i produktspecifikation/sammanfattande dokument?


I eAmbrosia finns sammanfattande dokument att använda:

Roquefort I punkt 3.6 finns särskilda regler för märkning.

Prosciutto di Parma I bilaga II punkt 3.7 finns särskilda regler för märkning.

Feta I punkt 5.h finns relevant information som rör märkning.

Hur gör jag om avvikelser konstateras

Avvikelser hanteras i enlighet med god kontrollsed.

Kontrollprocessen

I vissa fall kan avvikelsen behöva anmälas till Livsmedelsverket för ett eventuellt AAC-meddelande.

Läs mer om AAC här:

AAC – Administrative Assistance and Cooperation

Övrig information

Kontrollen kan även omfatta andra produkter med namn som anspelar på dessa skyddade beteckningar. Till exempel ”fetaostliknande”, ”Hallåmi”, ”Äkta xx” eller andra liknande vilseledande uttryck. Det kan också finnas andra produkter i sortimentet som säljs på ett sätt som kan vara vilseledande, som anspelar på att de kan vara skyddade beteckningar trots att de inte är det.