Till huvudinnehåll

EU-förordning 1308/2013

Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

Senare ändringar

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Observera! Se kapitel II "Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser".

Information om förordningen

Ny samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.

Information avseende reglerna om handelsnormer och skyddade beteckningar inom vinsektorn.

Reglerna om handelsnormer finns i avdelning II, avsnitt 1, från artikel 73.

Bakgrund

Inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har samtliga grundförordningar i jordbrukspolitiken omarbetats. Den nya samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (SCMO) ersätter rådets förordning 1234/2007 om upprättandet av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna. SCMO har även anpassats till Lissabonavtalet och innehåller regler om i vilka fall Kommissionen får befogenheter att utarbeta ytterligare regler i delegerade eller genomförandeakter.

Vad gäller förordningen?

I förordningen finns horisontella bestämmelser för på vilka områden handelsnormer får fastställas, samt vad som får regleras i handelsnormer. För närvarande får handelsnormer fastställas för olivolja och bordsoliver, frukt och grönsaker, bearbetad frukt- och grönsaksprodukter, bananer, levande växter, ägg, fjäderfäkött, bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel, humle. I förordningen fastställs även definitioner och varubeskrivningar på områdena nöt- och kalvkött, vin, mjölk och mjölkprodukter, fjäderfäkött, ägg, bredbara fetter samt olivolja och bordsoliver. Utöver de obligatoriska handelsnormerna finns även fastställda frivilliga förbehållna begrepp för att beskriva eventuella ytterligare kvalitetsfaktorer.

Vem berörs av förordningen?

Alla som producerar och saluför jordbruksprodukter.

Från när ska förordningen tillämpas?

Förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2014. Vissa delar av förordning 1234/2007 fortsätter dock att gälla tills ytterligare tillämpningsregler börjar gälla.

För övrig information hänvisas till Jordbruksverket, se nedan.