Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

B - Lokala förändringar

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Den här sammanställningen ger dig som officiell veterinär eller officiell assistent stöd för att fatta rätt beslut om kött när det gäller lokala förändringar.

Sammanställningens uppbyggnad

I tabellerna anges den sjukliga förändringen eller andra förändringar tillsammans med en kod, ett beslut samt ett lagstöd. Notera att under tabellerna kan det förekomma kommentarer som ska beaktas.

Kod
I kolumnen kod anges en siffra, - eller *.

 • Siffra (01/02, 03/04 och så vidare enligt kodförteckningen) eller -:
  I kolumnen Kod anges den eller de koder som ska registreras om den aktuella förändringen påvisas. Saknas specifik kod för förändringen anges detta med –. Vilka förändringar som har och inte har specifika koder framgår av kodförteckningen. Observera att i fall där specifik kod saknas, kan kod 51/52 användas för att kommunicera med företaget/OV om rensning, utvidgad besiktning och eventuellt totalt otjänligförklarande. Hur kommunikation vid respektive anläggning ska ske ska dock överenskommas lokalt. Vid beslut om TO eller LO > 10 kg ska ett skriftligt beslut skrivas i enlighet med Livsmedelsverkets interna instruktioner samt överenskommelse med branschen. Eftersom systemet kräver att en kod registreras går det bra att använda kod 51/52 för detta ändamål om specifik kod saknas.

  Kodförteckningen

 • *
  När allmän påverkan (se definition) är orsaken till ett totalt otjänligförklarande anges en asterisk * i kodkolumnen. Det betyder att flera koder kan vara aktuella och endast den som är relevant i det specifika fallet ska registreras, till exempel 45 för abnorm lukt eller 47 för utmärgling/höggradig avmagring. Om djuret samtidigt uppvisar andra förändringar registreras dessa under aktuell jämn kod.

Beslut

I kolumnen beslut anges någon av dessa förkortningar

 • TO - Totalt otjänligförklarande 
 • LO - Lokalt otjänligförklarande
 • GK - Godkännande 
 • GV - Godkännande med villkor 

Lagstöd

I kolumnen lagstöd framgår lagstödet för respektive beslut i form av en hänvisning till aktuell punkt a)-u) i artikel 45 i förordning 2019/627. I fall där allmän påverkan (se definition) är orsaken till ett otjänligförklarande kan flera punkter vara aktuella beroende på vilken typ av allmän påverkan som föreligger. Flera punkter är då angivna i kolumnen. Endast den punkt som är relevant i det specifika fallet ska dock användas som lagstöd. I vissa fall finns lagstöd på annan plats än i angivet kapitel. Detta framgår då av text under tabellen.

Främmande föremål

Främmande föremål

Kod

Beslut

Lagstöd

Chip från chipmärkta hästar eller andra djur

-

LO

m)

Andra främmande föremål/ kroppar

-

LO

m)

Den del av köttet som innehåller det främmande föremålet ska otjänligförklaras om föremålet inte går att avlägsna. Endast om slakteriet inte själv avser kassera berört kött måste OV besluta om otjänligförklarande.

Om kod behövs för att kommunicera med företaget om rensning eller för att skriva beslut om LO > 10 kg, registreras kod 52.

Traumatiska skador

Färska traumatiska skador

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbart

41

TO

o)

Rensbart

42

LO

o)

Äldre traumatiska skador

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbart

39

TO

o)

Rensbart

40

LO

o)

Misstanke om bristande djurskydd hanteras separat. Vid misstanke om bristande djurskydd, följ gällande riktlinjer för hantering av djur vid fynd efter slakt.

Tumörer

Lymfom

Kod

Beslut

Lagstöd

 

25

TO

f)

Vid lymfom hos nötkreatur ska prov alltid skickas för att utesluta enzootisk bovin leukos. Skicka färsk och fixerad vävnad till SVA:

 • Färsk vävnad ska utgöras av misstänkt förändrad vävnad.
 • Fixerad vävnad ska utgöras av misstänkt förändrad vävnad; tre olika vävnader om detta finns. Av dessa tre vävnader bör en vara lymfknuta. Är endast lymfknutor föränd­rade bör två lymfknutor skickas in.

Enzootisk bovin leukos

Kod

Beslut

Lagstöd

 

25

TO

e)
f)

Vid verifierad diagnos. Upptagen på OIE: s lista. Lagstöd därför även i e).

Maligna tumörer

Kod

Beslut

Lagstöd

Med metastaser

25

TO

f)

Utan metastaser

25

TO

o)
t)

Maligna tumörer ska alltid föranleda TO även om metastaser inte påvisats. Lagstöd för beslutet finns i f) om metastaser påvisas samt i p) och u) tillsammans om inga metastaser påvisas.

BeslutsmotiveringDet kan inte med säkerhet uteslutas att tumören är allmänt utbredd. Köttet bedöms därför vara otjänligt som livsmedel.

VerifieringOm metastaser inte påvisas vid besiktningen och tumörens makroskopiska utseende inte med säkerhet bedöms som malignt, ska histopatologisk verifiering alltid ske.

Beniga tumörer

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbara

25

TO

o)

Rensbara

26

LO

o)

Hud

Lokala hudförändringar

Kod

Beslut

Lagstöd

Med allmän påverkan

*

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

-

LO

o)

Till exempel erytem, dermatit, sår, kontusioner, urin-gödselbränna.

Om kod behövs för att till exempel kommunicera med livsmedelsföretaget om rensning eller för att skriva beslut om LO > 10 kg, registreras kod 52.

Allmänt utbredda hudförändringar

Kod

Beslut

Lagstöd

Med allmän påverkan

*

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

-

LO

o)

Orensbara

51

TO

o)

Rensbara

-

LO

o)

Till exempel flegmon och dermatit.

Om kod behövs för att till exempel kommunicera med livsmedelsföretaget om rensning eller för att skriva beslut om LO > 10 kg, registreras kod 52.

Hjärta

Akut exsudativ perikardit

Kod

Beslut

Lagstöd

 

19
76

TO

f)

Gäller perikarditer på grund av hematogent spridd infektion det vill säga perikarditer som inte uppkommit sekundärt till vasst eller annan infektion i intilliggande vävnader.

Traumatisk perikardit

Kod

Beslut

Lagstöd

Med akut septikemi

19
28

TO

f)

Utan septikemi

28

LO

o)

Med allmän påverkan

*
28

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

28

LO

o)

Gäller perikarditer sekundära till vasst.

Vid kroniska förändringar till följd av septikemi: Övriga koder registreras utifrån var förändringarna hittas, till exempel 30 vid bölder i slaktkroppen eller 64 vid embolisk lunginflammation.

Akut endokardit

Kod

Beslut

Lagstöd

Med septikemi

91

TO

f)

Utan septikemi

91

TO

t)
o)

Aktiv, ej inkapslad endokardit med risk för spridning. Inkluderar verrukösa, kroniskt aktiva processer.

Risk för att endokarditen kan vara orsakad av zoonotiska mikroorganismer föreligger varför köttet bör bedömas som olämpligt som livsmedel även om tecken på septikemi inte finns.

Kronisk endokardit

Kod

Beslut

Lagstöd

Med allmän påverkan

*
92

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

92

LO

o)

Kronisk endokardit avser avläkt endokardit utan risk för spridning.

Blödningar i hjärtklaffar

Kod

Beslut

Lagstöd

Infektiösa, toxiska

Gäller blödningar som misstänks kunna vara resultatet av septikemi sekundärt till annan sjuklig förändring som påvisats i slaktkroppen.

19

TO

f)

Övriga

Gäller blödningar utan misstanke om septikemi.

LO

o)

Lungor

Embolisk pneumoni

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut

19
64

TO

f)

Kronisk med allmän påverkan

*
64

TO

o)
p)

Kronisk utan allmän påverkan

64

LO

o)

Fibrinonekrotiserande pneumoni (t.ex. APP hos svin)

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut med akut septikemi

19
72

TO

f)

Akut utan septikemi

72

LO

o)

Akut med allmän påverkan

*
72

TO

o)
p)

Akut utan allmän påverkan

72

LO

o)

Kronisk med allmän påverkan

*
72

TO

o)
p)

Kronisk utan allmän påverkan

72

LO

o)

Vid beslut i samband med APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) hos svin ska de allmänna reglerna tillämpas, det vill säga beslutet ska grundas på en bedömning av om infektionen orsakat:

 • allmän påverkan på slaktkroppen (lukt, avmagring och liknande) eller
 • septikemi, i detta fall framför allt tecken på toxinemi i form av petekiella blödningar i inre organ (företrädesvis njurarna).

Bedömning och beslut

APP- förändringar:

 • med allmän påverkan eller septikemi - TO
 • utan allmän påverkan eller septikemi - LO och rensning

Hantering längs slaktlinjen

 • Tecken på septikemi eller allmän påverkan i form av:
  - blödningar i framför allt njurar. 
  - avvikande färg, lukt eller liknande.

  Registrering: 
  - Kod 72, 76  

  OAs åtgärd:
  - Till OV för utvidgad besiktning.

 • Inga tecken på septikemi eller allmän påverkan där förändringarna bedöms:
  - kräva mer än revning (avlägsnande av brösthinnan från bröstväggen).
  - kunna förorena köttet om rensning inte sker med försiktighet
  - bara kräva revning (avlägsnande av brösthinnan från bröstväggen)

  Registrering: 
  - Kod 72, 76

  OAs åtgärd:
  - Kan lämnas till företaget för åtgärd. Vid osäkerhet, kvarhåll för utvidgad besiktning av OV.

Pneumoni, lungmask

Kod

Beslut

Lagstöd

Se C- Etiologisk indelning - Parasitära sjukdomar

   

 

Parasitära sjukdomar

Brösthinna

Pleurit

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut med akut septikemi

19
76

TO

f)

Akut utan septikemi

76

LO

o)

Akut med allmän påverkan

*
76

TO

o)
p)

Akut utan allmän påverkan

76

LO

o)

Kronisk med allmän påverkan

*
76

TO

o)
p)

Kronisk utan allmän påverkan

76

LO

o)

När det gäller pleurit orsakad av APP hos svin se särskild instruktion för beslut. 

Beslut i samband med APP

Vid LO kan lokal rensning göras genom att avlägsna brösthinnan från bröstväggen (revning) eller, om förändringarna är mer djupgående, genom att avlägsna hela revbensbågen (bröstning).

Bukorgan och bukhinnor

Kronisk ileit

Kod

Beslut

Lagstöd

Med allmän påverkan

*

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

LO

o)

Vid misstanke om paratuberkulos ska färsk och fixerad vävnad från ileocecallymfknutan och ileum skickas för analys. Se även information under C- Etiolgisk indelning - Paratuberkulos.

Paratuberkulos

Peritonit

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut generell

59
27

TO

t)

Akut lokal

60
28

LO

o)

Akut lokal med allmän påverkan

*
60
28

TO

o)
p) 

Akut lokal utan allmän påverkan

60
28

LO

o)

Kronisk med allmän påverkan

*
60
28

TO

o)
p)

Kronisk utan allmän påverkan

60
28

LO

o)

Kod 59/60 Inkluderar alla typer av peritoniter förutom traumatiska peritoniter orsakade av vasst. Om den bakomliggande orsaken till peritoniten är vasst ska kod 27/28 användas.

Motivering - Vid generell akut peritonit föreligger stor risk för spridning av potentiellt zoonotiska bakterier i slaktkroppen. Köttet är därför olämpligt som livsmedel och otjänligförklaras totalt med stöd av punkt t). Vid en lokal, avgränsad peritonit är motsvarande risk försumbar varför endast lokalt otjänligförklarande behövs om inga tecken på allmän påverkan finns.

Lever

Abscesser, nekroser

Kod

Beslut

Lagstöd

 

86

LO

o)

Leverförfettning

Kod

Beslut

Lagstöd

 

38

LO

o)

Leverförfettning i kombination med acetonemi kan leda till totalt otjänligförklarande. Se  A - Allmänna förändringar - Avvikande lukt.

Avvikande lukt 

Leverskador, övriga

Kod

Beslut

Lagstöd

Med allmän påverkan

*
88

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

88

LO

o)

Till exempel teleangiektasi, amyloid degeneration, hepatit, hepatos, cirros.

Leverflundror

Kod

Beslut

Lagstöd

Med allmän påverkan

*
80
82

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

80
82

LO

o)

Se C - Etiolgisk indelning - Parasitära sjukdomar - Stora leverflundran respektive Lilla leverflundran.

Stora leverflundran

Lilla leverflundran

Parasitära granulom i lever

Kod

Beslut

Lagstöd

 

84

LO

h)

Se C - Etiologisk indelning - Parasitära sjukdomar - Parasitära granulom i lever

Parasitära granulom i lever

Mjälte

Splenit

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut 

19
28

TO
LO

f)
o)

Kronisk

-
28

LO

o)

Med allmän påverkan

*
28

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

28

LO

o)

Inkluderar alla typer av spleniter även traumatisk till följd av vasst. Om spleniten är lokal med vasst som bakomliggande orsak ska kod 28 registreras. Är spleniten resultatet av en allmänt spridd sjukdom fattas beslut om TO och kod 19 registreras om spleniten är akut. Kronisk splenit som inte är ett resultat av vasst registreras inte.

Om spleniten inte är ett resultat av vasst men kod behövs för att kommunicera med företaget om rensning eller för att skriva beslut om LO > 10 kg, registreras kod 52.

Urinvägar

Embolisk nefrit

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut

Emboliska processer som inte är avgränsade.

19
56

TO

f)

Kronisk

Väl avgränsade emboliska processer.

56

LO

o)

Med allmän påverkan

*
56

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

56

LO

o)

Glomerulonefrit

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut som resultat av septikemi

19
56

TO

f)

Akut lokal

56

LO

o)

Kronisk

56

LO

o)

Glomerulonefriter är många gånger idiopatiska. Andra möjliga etiologier är lokal eller systemisk autoimmunitet, systemisk infektion och maligna tumörer.

Akut glomerulonefrit Om inga andra tecken på septikemi finns och om ingen primär förändring påvisas som kan ha orsakat den akuta glomerulinefriten, kan förändringarna bedömas som lokala och slaktkroppen godkännas efter lokalt otjänligförklarande av sjukligt förändrade delar

Pyelonefrit

Kod

Beslut

Lagstöd

Med allmän påverkan

*
56

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

56

LO

o)

Kroniska nefriter och övriga njurförändringar utan allmän påverkan

Kod

Beslut

Lagstöd

 

56

LO

o)

Petekiella njurblödningar

Kod

Beslut

Lagstöd

Infektiösa, toxiska

Gäller petekiella blödningar som misstänks kunna vara resultatet av septikemi sekundärt till annan sjuklig förändring som påvisats i slaktkroppen.

19
56

TO

f)

Övriga petekiella njurblödningar

Gäller petekiella blödningar utan misstanke om septikemi.

56

LO

o)

Muskulatur

PSE (Pale Soft Exsudative)

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbar

35

TO

o)

Rensbar

36

LO

o)

Vid tveksamhet ska förnyad bedömning göras efter 1 dygn.

Vid behov kan slaktkroppen behöva styckas upp för att rätt bedömning ska kunna göras.  Saknas praktisk möjlighet till sådan styckning ska kroppen betraktas som orensbar och otjänligförklaras totalt.

Eosinofil myosit

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbar

51

TO

p)

Rensbar

-

LO

p)

Lokal utbredning LO, vid diffus spridning TO även om låggradig förekomst (orensbar).

Om kod behövs för att till exempel kommunicera med livsmedelsföretaget om rensning eller för att skriva beslut om LO > 10 kg, registreras kod 52.

Skelett och leder

Frakturer

Kod

Beslut

Lagstöd

Kronisk
Akut

40
42

LO

o)

Frakturer med septikemi
     Kronisk
     Akut

19
40
42

TO

f)

Frakturer med allmän påverkan
     Kronisk
     Akut

*
40
42

TO

o)
p)

Utvidgad besiktning kan behövas för att utesluta ev. sekundär septikemi. Detta är speciellt befogat om frakturen är öppen och inte helt akut.

Svansskada

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut med septikemi

Avser en eller flera inflammatoriska processer i skelettet (osteomyelit) som inte är inkapslade och/eller annan pyemisk mani­festation (exempelvis akut embolisk lunginflammation). Observera att osteomyelit enbart i bäckenregionen fram till och med ileosacralleden inte är att betrakta som septikemi eftersom förändringarna då är begränsade till lokalt kretslopp. Se även septisk osteomyelit.

Septisk osteomyelit

19
58

TO

f)

Akut utan septikemi

58

LO

o)

Kronisk allmän påverkan

*
58

TO

o)
p)

Kronisk utan allmän påverkan

58

LO

o)

Innefattar svansbitning och svansnekros på gris. Svansskador på andra djurslag ska inte kodas på 58.

Septisk osteomyelit

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut 

Processer som inte är inkapslade.

TO gäller dock inte vid akut osteomyelit pga. svansskada om de ej inkapslade processerna enbart föreligger i bäckenregionen fram till och med ileosacralleden, eftersom processerna då är begränsade till lokalt kretslopp och inte kan betraktas som systemiskt spridda.

19
(58)

TO

f)

Kronisk

Inkapslade processer. Med inkapslad avses fullständig inkapsling på alla sidor. Pyemiska processer i eller intill broskvävnad avgränsas inte i samma utsträckning som motsvarande förändringar i benvävnad. Påvisade processer i t.ex. revbensfogar bör därför genomsågas för att inkapslingens fullständighet ska kunna avgöras.

30
(58)

LO

p)

Med allmän påverkan

*
30
(58)

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

30
(58)

LO

o)

Registrera kod 58 om osteomyeliten är resultatet av en svansskada.

Septisk artrit

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut

19
32

TO

o)
p)

Kronisk

32

LO

o)

Med allmän påverkan

*
32

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

32

LO

o)

Avser, infektiösa, inflammatoriska processer i leder utan tecken på lokal inkörsport.

Kroniska ledförändringar ska enbart totalt otjänligförklaras om slaktkroppen bedöms vara orensbar eller om det finns tecken på sekundär allmän påverkan. Annars blir beslutet LO. Vid TO-beslut av kroniska ledförändringar registreras kod 31.

Övrig artrit

Kod

Beslut

Lagstöd

Med allmän påverkan

*
32

TO

o)
p)

Utan allmän påverkan

32

LO

o)

Observera att LO gäller även om en artrit av typen Övrig påvisas i flera leder, om det inte samtidigt föreligger tecken på allmän påverkan.