Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Minneslista vid godkännande: äggpackeri

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Här finner du en minneslista att använda vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.

Frågeställningarna bygger på lagkrav ur förordning (EG) nr 852/2004, nr 853/2004 och nr 589/2008 gällande äggpackeri och ska alltid användas tillsammans med

minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.

 

1

Äggpackeri

1.1

Är anläggningen utformad så att äggen kan förvaras rent, torrt och fritt från främmande lukter, samt skyddas effektivt mot stötar och solljus?

Se avsnitt X, kapitel I, punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.2

Är anläggningen utformad så att äggen kan förvaras vid den, företrädesvis konstanta, temperatur som bäst bevarar deras hygieniska egenskaper?

Se avsnitt X, kapitel I, punkt 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.3

Har anläggningen den tekniska utrustning som krävs för att garantera att äggen hanteras korrekt? Den ska omfatta följande, beroende på vad som är lämpligt:

  • lämplig och automatiskt eller ständigt bemannad genomlysningsapparatur för kvalitetskontroll av varje enskilt ägg, eller annan lämplig utrustning

  • anordningar för mätning av luftblåsans höjd

  • utrustning för klassificering av äggen efter vikt

  • en eller flera justerade vågar för vägning av äggen

  • utrustning för märkning av äggen.

Se artikel 5, punkt 3 i förordning (EG) nr 589/2008.

2

Tvättning av ägg

2.1

Har livsmedelsföretagaren i sina HACCP baserade förfaranden beaktat de risker som är förenade med tvättning av ägg?

Kommentar: se riskvärderingen

Faror i samband med industriell tvättning av ägg

Se artikel 5, punkt 1 i förordning (EG) nr 852/2004.

2.2

 

Finns infrastrukturella förutsättningar för äggtvätt:

  • Kan temperaturen på tvättvatten och sköljvatten avläsas automatiskt via givare?

  • Kan tvättvatten dräneras så att överskottsvatten leds direkt till avlopp?

Kommentar: Se Nationella riktlinjer för industriell tvättning av ägg.

Se artikel 3, punkt 1 i förordning (EG) nr 589/2008.

3

Informationsöverföring i samband med platsbesöket

3.1

Ge muntlig information i tillämpliga fall om befintlig lagstiftning:

  • handelsnormer för ägg enligt förordning (EG) nr 1308/2013 samt förordning (EG) nr 589/2008.