Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Sanktionsavgifter

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av information om de sanktionsavgifter som gäller enligt livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813). Informationen är vägledande och ett stöd för kontrollmyndigheter när de tillämpar bestämmelserna.

Allmänt om sanktionsavgifter

För att effektivisera sanktionssystemet vid överträdelser av livsmedelslagstiftningen har sanktionsavgifter införts i livsmedelslagen (2006:804) för vissa särskilda fall av bristande efterlevnad. Också fängelsestraff har införts i straffskalan för vissa överträdelser.

Hotet om en snabbt påförd sanktionsavgift är tänkt leda till att livsmedelsföretagare (både fysiska och juridiska personer) i högre grad följer lagstiftningen jämfört med idag. Snabbheten i ett sanktionsavgiftssystem har fördelar i ärenden som annars kan vara lågt prioriterade hos polis och åklagare och som därför får långa utredningstider.

Kontrollmyndigheterna har dessutom specialkunskaper på området som inte finns hos polis och åklagare. Myndigheternas utredningar genomförs i nära anslutning till att den bristande efterlevnaden upptäcks. Ett system för sanktionsavgifter bör därmed leda till att fler brister utreds och att dessa hanteras snabbare.

Eftersom sanktionsavgifter ligger nära det straffrättsliga området är rättssäkerhetsaspekter mycket viktiga. Därför berörs endast vissa specifika överträdelser och utrymmet för kontrollmyndigheten att göra vaga bedömningar är mycket begränsat.

Webinarium

Under våren 2019 har Livsmedelsverket hållit webinarium om de sanktionsavgifter som infördes i livsmedelslagen den 1 januari 2019. I webinariet lyfts bakgrunden till sanktionsavgifterna, och inkomna frågor från kontrollmyndigheter besvaras.

Webinarium sanktionsavgifter