Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information om verksamheter 2025

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2025 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2026.

Med verksamheter avses livsmedelsanläggningar inklusive dricksvattenanläggningar, huvudkontor och anläggningar som bereder, behandlar eller bearbetar snus eller tuggtobak. Dessutom avses kontaktmaterialverksamheter som ska ha regelbunden kontroll enligt EU-lagstiftningen om kontroll i livsmedelskedjan.

Se Kontrollwiki – Registrering och godkännande.

Observera att dricksvattenanläggningar ska rapporteras som egna verksamheter. En livsmedelsanläggning med eget dricksvatten (Där dricksvattnet omfattas av dricksvattenföreskrifterna) ska alltså registreras och rapporteras som två separata verksamheter. Det innebär att alla uppgifter som ska rapporteras per verksamhet ska rapporteras separat för dricksvattenanläggningen och livsmedelsanläggningen (som verkssamhetstyper, aktiviteter, omfattning, kontrollfrekvens, kontroller och kontrollresultat med flera, som man kan läsa mer om under nästkommande rubriker).

Alla verksamheter som är eller har varit registrerade eller godkända under 2025 ska rapporteras. Verksamheter som omfattas av krav på registrering eller godkännande ska rapporteras, om de har varit föremål för kontroll och/eller myndighetsåtgärder under rapporteringsåret.

Verksamheter som inte omfattas av krav på registrering eller godkännande eller verksamheter som är registrerade eller godkända hos annan myndighet behöver inte rapporteras men de kan rapporteras om de har varit föremål för kontroll och/eller myndighetsåtgärder.

Observera att kontroller utförda på mobila verksamheter av annan myndighet än den som har dessa registrerade ska rapporteras av hemkommunen. Se Kommunkod.

Alla verksamheter som rapporteras ska ha information på posterna Verksamhets-id, Registrerad/godkänd, Kommunkod och Mobil anläggning samt minst en (1) verksamhetstyp (för varje verksamhetstyp ska även verksamhetstyp-id och skapad verksamhetstyp rapporteras). Används Livsmedelsverkets riskklassningsmodell ska även huvudsaklig inriktning och minst en (1) huvudaktivitet att anges eftersom det är en förutsättning för att verksamhetstypen ska skapas.

Verksamheter som är eller har varit registrerade eller godkända under året ska dessutom ha information på posten Registrerad/godkänd datum.

Verksamheter som är eller har varit riskklassade enligt livsmedelsverkets riskklassningsmodell ska rapporteras med riskklassningsuppgifter.

Testobjekt och liknande ska ej rapporteras.

Observera att ”SLV anläggnings-id” bara ska rapporteras av kontrollmyndigheten Livsmedelsverket.

Verksamhets-id

Denna post hette tidigare anläggnings-id och befintliga verksamheter (anläggningar) bör ha samma verksamhets-id som tidigare rapporterats som anläggnings-id.

Varje verksamhet ska tilldelas ett verksamhets-id, som är individuellt och följer verksamheten från år till år. Då en ny verksamhet registreras eller godkänns, ska ett nytt verksamhets-id tilldelas verksamheten.

Se Kontrollwiki – Registrering och godkännande

Översättningsnyckel

När en kontrollmyndighet byter verksamhetssystem (eller om befintliga anläggningar byter verksamhets-id utan att det rör sig om en ny verksamhet enligt definitionen ovan) eller om flera myndigheter går ihop till en ny myndighet, behöver Livsmedelverket en översättningsnyckel. Nyckeln ska skickas som en Excel-fil till myndighetsrapportering@slv.se och innehålla kolumnerna anläggnings-id 2024 och verksamhets-id 2025. Observera att det ska vara anläggnings-id/verksamhets-id och inte objekts-id, om dessa är olika. Om en myndighet är en ny sammanslagning av flera myndigheter så måste även den tidigare myndighetens namn anges för varje anläggning. Detta gäller även om anläggnings-id är samma som tidigare. Tänk även på att formatera filen som text så att inte eventuella inledande nollor (0) faller bort.

Registrerad/godkänd

Verksamhetens status utifrån livsmedelslagstiftningen.

Svarsalternativ

Beskrivning

Registrerad

Verksamheten är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Hit hör även registrerade kontaktmaterialverksamheter.

Godkänd

Verksamheten är godkänd som livsmedelsanläggning. Även villkorat godkännande räknas som godkännande.

Omfattas av krav på registrering/godkännande

Verksamheten är inte registrerad eller men omfattas av krav på registrering eller godkännande. Det kan röra sig om en verksamhet som upptäcks i samband med en inventering eller efter ett tips.

Omfattas ej av krav på registrering/godkännande

Verksamheten är inte registrerad eller godkänd och omfattas inte heller av krav på registrering/godkännande. Det kan röra sig om en tillfällig verksamhet som kontrolleras på en marknad.

Registrerad/godkänd hos annan myndighet

Verksamheten är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning, men inte hos den aktuella myndigheten. Det kan röra sig om en mobil verksamhet som kontrolleras i en kommun där den tillfälligt befinner sig, som är registrerad eller godkänd hos annan myndighet.

Registrerad/godkänd datum

Datum för när verksamheten registrerades eller godkändes enligt livsmedelslagstiftningen. För godkända anläggningar anges datum för det första godkännandet, även om detta är ett s.k. villkorat godkännande. För anläggningar som registrerats eller godkänts före 2024 är det tillåtet att ange ett “dummydatum” istället för det verkliga datumet. Ett dummydatum ska vara före 1980, t.ex. 1970-01-01. Värdet är obligatoriskt för registrerade och godkända anläggningar/verksamheter.

Verksamheter som registreras/godkänns under januari 2026 ska inte rapporteras.

Upphörd verksamhet

Om en verksamhet upphör under året, så ska datumet för när verksamhet upphörde eller avregistrerades rapporteras.

En verksamhet som har varit aktiv under 2025 får inte raderas/plockas bort ur verksamhetssystemet innan den är rapporterad och rapporteringen är kvalitetssäkrad av Livsmedelsverket. Kvalitetssäkring pågår ofta till slutet av februari. Om verksamheten upphör under 2025, får den alltså inte plockas bort innan rapporteringen av 2025 års kontroll är färdig. Den ska rapporteras som upphörd, alltså med ett datum för upphörd verksamhet. Enskilda uppgifter om verksamheten såsom registrerad/godkänd, registrerad/godkänd datum eller uppgifter om riskklassning som exempelvis aktiviteter, omfattning eller produktgrupper får inte heller raderas (om livsmedelsverkets riskklassningsmodell används).

Om kontrollmyndigheten byter verksamhetssystem under året och rapporterar från det nya systemet ska även de verksamheterna som upphört i det gamla systemet under rapporteringsåret inklusive eventuellt utförda kontroller och åtgärder, rapporteras i en och samma XML-fil som övriga verksamheter.

Kommunkod

Kommun där verksamheten är belägen, eller för mobila anläggningar, där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Det är kommunkoden enligt SCB:s förteckning över regionala indelningar och koder som rapporteras.

Mobil anläggning

Ange om verksamheten är mobil.

Svarsalternativ

Beskrivning

Ja

En verksamhet som huvudsakligen är mobil.

Nej

En verksamhet som huvudsakligen bedrivs på en fast plats.

 

Observera att även verksamheter som huvudsakligen bedrivs på en fast plats kan ha mobil delverksamhet. Denna fråga avser endast ifall verksamheten huvudsakligen är mobil.

Verksamhetstyp

Varje verksamhet ska ha minst en (1) av verksamhetstyperna som är listade i bilaga 1. Om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell används genereras verksamhetstyper av huvudaktiviteter, se Aktivitet.

Observera att verksamhetstyper i tabell 1, bilaga 1, bara är aktuella för anläggningar som är godkända enligt 853/2004. Det är bara ett fåtal kommuner som har sådana verksamheter.

Verksamhetstyp-id

Verksamhetstyp-id är ett unikt id för varje verksamhetstyp på respektive verksamhet. Det vill säga om en verksamhetstyp återkommer på en verksamhet så ska verksamhetstypen få ett nytt id.

Skapad verksamhetstyp

Datum för när verksamhetstypen skapas på en verksamhet, det vill säga då verksamheten får en huvudaktivitet som genererar en verksamhetstyp.

Upphörd verksamhetstyp

Datum för när verksamhetstypen upphörde på en verksamhet.

Verksamhetstyper som inte längre är aktuella för en verksamhet rapporteras med ett datum för upphörd verksamhetstyp. Endast verksamhetstyper som är aktiva eller upphört under 2025 ska rapporteras. De verksamhetstyper som upphört under 2026, innan rapporteringen av 2025 är avslutad, ska rapporteras utan datum för upphörd verksamhetstyp.

SLV Anläggnings-id

Detta ska bara rapporteras av kontrollmyndigheten Livsmedelsverket.

I de fall en anläggning har både slakt- och vilthantering och integrerad verksamhet ska dessa rapporteras som två verksamheter. Till varje verksamhet kopplas också anläggningens id.