Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Nationella kontrollplanen

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Den nationella kontrollplanen är ett styrdokument för myndigheterna och ger information som kan hjälpa företagen. Här finns mål för livsmedelskedjan och kontrollen och en beskrivning av Sveriges kontrollsystem.

En flerårig nationell kontrollplan

Alla medlemsstater i EU ska ha en flerårig nationell kontrollplan. All offentlig kontroll i livsmedelkedjan som genomförs i landet ska utgå från den nationella kontrollplanen. Se artikel 109 i förordning (EU) 2017/625.

I Sverige har den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan tagits fram gemensamt av myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen (KEMI), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), länsstyrelserna, kommunerna genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Tullverket, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Swedac och Nationellt centrum för djurvälfärd vid Statens Lantbruksuniversitet (SCAW).

Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan riktar sig i huvudsak till chefer och ledare på myndigheter i livsmedelskedjan med ansvar för att planera, genomföra och följa upp kontroll.

I den nationella kontrollplanen finns bland annat operativa förutsättningar för kontrollmyndigheterna. Dessa är överenskomna av myndigheterna som tagit fram planen och är förutsättningar för att myndigheterna i livsmedelskedjan ska kunna bedriva en kontroll som ger avsedd effekt. De operativa förutsättningarna ska därför användas tillsammans med de nationella målen.

Operativa förutsättningar

Myndigheterna kan ha flera olika roller såsom att ge råd, stöd och vägledning, att leda kontrollen och samordna kontrollen, att arbeta med kartläggning och övervakning, att göra riskvärderingar och nyttovärderingar, att utföra kontroll samt att arbeta med beredskap och hantering i kris samt att utfärda lagstiftning.

Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelkedjan fokuserar enbart på kontrollen. Den är ett strategiskt verktyg för att den offentliga kontrollen ska utföras på ett enhetligt och samlat sätt samt bidra till att uppnå gemensamma mål i livsmedelskedjan.  

All information och vägledning om Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelkedjan finns samlad på NKP-webben. Där kan både myndigheter, företag och privatpersoner ta del av mål och prioriteringar för den svenska livsmedelskontrollen.

NKP-webben

Målen i den nationella kontrollplanen

I Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan finns gemensamma nationella mål för alla svenska myndigheter som utför offentlig kontroll i livsmedelkedjan. Varje kontrollmyndighet ska enligt 3 e § i Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) årligen ta fram en plan för myndighetens livsmedelskontroll. I planen ska det framgå hur myndigheten har beakta mål och prioriteringar i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan.

I grunden finns fyra övergripande mål som utgår från syftet med EU:s livsmedelslagstiftning. Med utgångspunkt från målen i EU-lagstiftningen och en myndighetsgemensam bedömning av de största riskerna inom livsmedelskedjan har fyra gemensamma effektmål fastställts. Effektmålen bidrar till att de nationella övergripande målen för livsmedelskedjan uppnås.

De övergripande målen och effektmålen är nedbrutna till operativa mål. De operativa målen bidrar till att myndigheterna når de gemensamma målen. För att säkerställa att alla myndigheter inom livsmedelskontrollen bidrar till målen är myndigheterna skyldiga att ta hänsyn till de operativa målen då de planerar och följer upp sin verksamhet.

Operativa mål för livsmedelskontrollen