Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Stängning, återkallande och avregistrering

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du fakta om och regler för tillfällig stängning och återkallande av godkännande. Du får också veta mer om avregistrering.

Tillfällig stängning

Vid bristande efterlevnad har myndigheten möjlighet att beordra livsmedelsföretagaren att stänga hela eller delar av ett företag under en lämplig tidsperiod. Se artikel 138 punkt 2 h förordning (EU) 2017/625. Åtgärden måste vara proportionerlig mot den risk som konsumenterna kan utsättas för om livsmedlen släpps ut på marknaden.

Återkallande av godkännande

För anläggningar som är godkända kan det ibland vara motiverat att återkalla anläggningens godkännande. Anläggningens godkännande får återkallas tillfälligt eller permanent om det förekommer allvarliga brister eller om myndigheten vid upprepade tillfällen fått avbryta produktionen. Stöd för att återkalla godkännande finns i artikel 138 punkt 2 j i förordning (EU) 2017/625.

En återkallelse av ett godkännande räknas som en mycket omfattande åtgärd. Därför ska i första hand tillfällig stängning eller tillfälligt återkallande av godkännande  användas för att komma till rätta med brister, förutsatt att bristerna går att åtgärda inom rimlig tid. Permanent återkallelse bör ske först om alla möjligheter att komma till rätta med bristerna är uttömda. I de fall kontrollmyndigheten bedömer att det inte finns någon möjlighet att komma till rätta med bristerna kan myndigheten överväga en permanent återkallelse direkt.

Om godkännandet återkallas permanent är förhållandena ofta sådana att det är motiverat att förena återkallandet med ett förordnande om att beslutet gäller omedelbart, enligt 33 § livsmedelslagen (2006:804). Verksamheten måste då upphöra omedelbart efter att företagaren har underrättats om beslutet.

Det är också möjligt att delvis återkalla godkännandet. Situationer där det kan bli aktuellt kan till exempel vara för viss beredning som förenats med villkor i godkännandet när villkoren inte följs.

Återkallelse på grund av att verksamheten upphört

Livsmedelslagstiftningen innehåller inte någon bestämmelse som gör det möjligt för myndigheten att på eget initiativ återkalla en anläggnings godkännande på grund av att anläggningen upphört med verksamheten. I sådana fall är det istället lämpligt att inhämta företagarens medgivande till att myndigheten återkallar godkännandet.

Återkallelse på grund av utebliven betalning av kontrollavgifter

Att en livsmedelsföretagare inte har betalat kontrollavgifterna innebär inte grund för att återkalla anläggningens godkännande. Det är inte någon bristande efterlevnad av reglerna i lagstiftningens mening.

Avregistrering

De behöriga myndigheterna ska ha en aktuell förteckning över de livsmedelsföretagare som har registrerats. En avregistrering ska ske om förutsättningarna för registreringen inte längre finns. Det kan till exempel vara fallet om en livsmedelsföretagare begär avregistrering, om tiden för en tidsbegränsad verksamhet löpt ut, om myndigheten konstaterat att verksamheten upphört eller om anläggningen ändrat inriktning så att den numera omfattas av krav på prövning av godkännande.

Beslut om avregistrering kan användas som en åtgärd vid bristande efterlevnad enligt  punkt 2j i förordning (EU) 2017/625. Avregistrering är dock sällan en lämplig åtgärd för att få till rättelse då en livsmedelsföretagare utan att ha åtgärdat avvikelsen kan registrera sin verksamhet på nytt. Avregistrering bör därför ses som en åtgärd för att hålla ett aktuellt register över aktörer och anläggningar.

Beslut om avregistrering kan fattas med stöd av artikel 10, punkt 2 i förordning (EU) 2017/625 eller 15 § livsmedelsförordningen (2006:813), det vill säga för att hålla myndighetens register aktuellt. Beslutet ska dokumenteras, i vart fall genom en tjänsteanteckning, och livsmedelsföretagaren ska underrättas om beslutet.