Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Naturligt mineralvatten och källvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här hittar du information om lagstiftningen som rör naturligt mineralvatten och källvatten och skillnaderna mellan dessa produkter.

Om lagstiftningen

Relevant livsmedelslagstiftning om naturligt mineralvatten och källvatten finns samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och få information om lagstiftningen. Den lagstiftning som särskilt reglerar naturligt mineralvatten och källvatten är:

 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:45) om naturligt mineralvatten och källvatten.
 • Förordning (EU) nr 115/2010 om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten. 

Du behöver också ta hänsyn till andra regler:

 • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
 • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
 • Förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation.
 • Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Livsmedelslagen (2006:804).
 • Livsmedelsförordningen (2006:813).
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.
 • Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:8) om registrering och godkännande.
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten.

Skillnader mellan naturligt mineralvatten och källvatten

Det finns skillnader i regleringen av naturligt mineralvatten respektive källvatten. Skillnaderna handlar om krav på godkännande av  vattentäkt (naturligt mineralvatten) samt krav gällande märkning.

Vattentäkten för naturligt mineralvatten ska godkännas av Livsmedelsverket. När vattentäkten har godkänts ska livsmedelsföretagaren som saluför det naturliga mineralvattnet registrera sig i den kommun där verksamheten bedrivs.

Den livsmedelsföretagare som vill saluföra ett källvatten behöver också registrera sig i den kommun där verksamheten bedrivs. 

Godkännande av naturligt mineralvatten

Naturligt mineralvatten omfattas av mer specifika märkningsregler än källvatten, bl.a. ska det naturliga mineralvattnets innehåll av karaktäristiska beståndsdelar anges på förpackningen. Definitionen av naturligt mineralvatten är också mer specifik än för källvatten. 

Naturligt mineralvatten omfattas inte av LIVSFS 2022:12, se 1 §. Däremot likställs källvatten med dricksvatten som tappas i flaskor eller behållare enligt LIVSFS 2022:12 och omfattas därför av kraven i föreskrifterna. Gränsvärdena för E.coli och intestinala enterokocker i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12 ska dock inte gälla för källvatten. Då ska istället de gränsvärden för parametrarna som anges i LIVSFS 2003:45 beaktas.