Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Operativt mål 5 - Ekologiska livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av stödmaterial till operativt mål 5 - ekologiska livsmedel. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 5 Ekologiska livsmedel - NKP-webben

Rapportering av målet

Målet ska rapporteras enligt anvisningarna till myndighetsrapporteringen.

Målet gäller vid kontroll av livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktion.

Myndighetsrapportering (välj det aktuella året i vänstermenyn)

Det innebär att rapportering av målet ska ske mot rapporteringspunkt P42 och mot nedanstående lagstiftningspunkter.

För kommunerna:

A12 - Anmälan till Livsmedelsverket om produktion, beredning, lagring, import av ekologiska produkter

A04 - Aktörer inom produktion, beredning, lagring, import av ekologiska produkter som ska inneha certifikat

Om ekologiska livsmedel

Aktörer som

  • producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning,
  • importerar sådana produkter från ett tredje land,
  • exporterar sådana produkter till ett tredje land eller som
  • släpper ut ekologiska produkter på marknaden

ska anmäla sådan verksamhet till Livsmedelsverket när det gäller ekologiska livsmedel innan de släpper ut ekologiska produkter eller produkter under omställning. Observera att Livsmedelsföretag som redan var certifierade av ett kontrollorgan före den 1 jan 2022, och fortfarande är det, inte behöver anmäla sig till Livsmedelsverket.

Aktörer som säljer färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till slutkonsumenter är undantagna från kravet på anmälan.

Anmälda aktörer ska inneha ett certifikat för att få släppa ut ekologiska produkter eller produkter under omställning på marknaden. För att få ett certifikat ska de anmälda aktörerna certifiera sin verksamhet hos ett kontrollorgan.

Aktörer som säljer oförpackade livsmedel, det vill säga inte färdigförpackade livsmedel, direkt till slutkonsument är under vissa förutsättningar undantagna från kravet att ha ett certifikat.

Mer information finns på sidan:

Kontroll av ekologiska livsmedel

Vad ska kontrolleras

Kontroll ska göras hos aktörer som har ekologiska livsmedel i sin verksamhet för att kontrollera om de har anmält sig till Livsmedelsverket och har ett certifikat när det krävs. Hos företag som ska vara certifierade är det företagets kontrollorgan som kontrollerar att anmälan till Livsmedelsverket är gjord innan certifikat utfärdas. Fokus för kontroll av operativt mål 5 bör därför vara att kontrollera anmälan till Livsmedelsverket hos de företag som är undantagna kravet på certifiering.

Förberedelse och utförande

Verifierande kontroll i detta mål görs genom kontrollmetoderna revision och inspektion. Kontrollmyndigheten ska kontrollera och verifiera att en aktör har anmält sig till Livsmedelsverket och har ett certifikat när det krävs. Kontrollmyndigheten kontrollerar också att kraven för undantagen från anmälan och att inte inneha certifikat, är uppfyllda.

Lagstiftning

  • Artikel 8 och 16 förordning (EG) nr 178/2002
  • Artikel 34 och 35 i förordning (EU) 2018/848
  • 2, 3, 4 och 12 §§ LIVSFS 2021:12
  • Artikel 138 i förordning (EU) 2017/625
  • Artikel 7 i förordning (EU) nr 1169/2011

Frågor som kan vara till hjälp

Enklast att upptäcka en avvikelse är om kontrollmyndigheten frågar om aktören har anmält sig till Livsmedelsverket och vilket kontrollorgan de har certifierat sig hos.

För verifiering av anmälan kan aktören uppvisa betald faktura från Livsmedelsverket. Certifikaten finns publicerade på det aktuella kontrollorganets webbsida eller i Traces NT.

Lista över anslutna företag

Traces NT

Om aktören är undantagen från anmälan och från att ha certifikat ska de kunna visa för kontrollmyndigheten att de uppfyller villkoren för att vara det.

Har företaget inte anmält sig, när det ska vara det, ska kontrollmyndigheten omedelbart underrätta Livsmedelsverket.

Kommunen ska lämna över samtliga uppgifter som har kommit fram om överträdelsen och om vilka eventuella åtgärder som har beslutats mot företaget med anledning av den. Se 12 § LIVSFS 2021:12.

Efter underrättelse prövar Livsmedelsverket frågan om sanktionsavgift för aktören.

Hur gör jag om avvikelser konstateras

Om avvikelser konstateras bör myndigheten ställa krav på åtgärder, till exempel genom föreläggande eller förbud i enlighet med artikel 138 i förordning (EU) 2017/625. En åtgärd kan vara att se till att aktören tar bort märkningen som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden till dess företaget anmält sig och certifierat sig hos ett kontrollorgan. Företaget kan också välja att inte fortsätta sälja produkten som ekologisk.

Mer stöd

Information och märkning

Övrig information

För aktörer som är undantagna från både krav på certifikat hos ett kontrollorgan och anmälan till Livsmedelsverket gör kontrollmyndigheten sedvanlig, riskbaserad kontroll. Den kontrollen ingår dock inte i detta operativa mål.