Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

A - Allmänna förändringar

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Den här sammanställningen ger dig som officiell veterinär eller officiell assistent stöd för att fatta rätt beslut om kött när det gäller allmänna förändringar.

Sammanställningens uppbyggnad

I tabellerna anges den sjukliga förändringen eller andra förändringar tillsammans med en kod, ett beslut samt ett lagstöd. Notera att under tabellerna kan det förekomma kommentarer som ska beaktas.

Kod
I kolumnen kod anges en siffra, - eller *.

 • Siffra (01/02, 03/04 och så vidare enligt kodförteckningen) eller -:
  I kolumnen Kod anges den eller de koder som ska registreras om den aktuella förändringen påvisas. Saknas specifik kod för förändringen anges detta med –. Vilka förändringar som har och inte har specifika koder framgår av kodförteckningen. Observera att i fall där specifik kod saknas, kan kod 51/52 användas för att kommunicera med företaget/OV om rensning, utvidgad besiktning och eventuellt totalt otjänligförklarande. Hur kommunikation vid respektive anläggning ska ske ska dock överenskommas lokalt. Vid beslut om TO eller LO > 10 kg ska ett skriftligt beslut skrivas i enlighet med Livsmedelsverkets interna instruktioner samt överenskommelse med branschen. Eftersom systemet kräver att en kod registreras går det bra att använda kod 51/52 för detta ändamål om specifik kod saknas.

  Kodförteckningen

 • *
  När allmän påverkan (se definition) är orsaken till ett totalt otjänligförklarande anges en asterisk * i kodkolumnen. Det betyder att flera koder kan vara aktuella och endast den som är relevant i det specifika fallet ska registreras, till exempel 45 för abnorm lukt eller 47 för utmärgling/höggradig avmagring. Om djuret samtidigt uppvisar andra förändringar registreras dessa under aktuell jämn kod.

Beslut

I kolumnen beslut anges någon av dessa förkortningar

 • TO - Totalt otjänligförklarande 
 • LO - Lokalt otjänligförklarande
 • GK - Godkännande 
 • GV - Godkännande med villkor 

Lagstöd

I kolumnen lagstöd framgår lagstödet för respektive beslut i form av en hänvisning till aktuell punkt a)-u) i artikel 45 i förordning 2019/627. I fall där allmän påverkan (se definition) är orsaken till ett otjänligförklarande kan flera punkter vara aktuella beroende på vilken typ av allmän påverkan som föreligger. Flera punkter är då angivna i kolumnen. Endast den punkt som är relevant i det specifika fallet ska dock användas som lagstöd. I vissa fall finns lagstöd på annan plats än i angivet kapitel. Detta framgår då av text under tabellen.

Allmänna förändringar

Allmänna cirkulationsrubbningar

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbara

51

TO

o)

Rensbara

-

LO

o)

Inkluderar till exempel ödem och hydrops (vätskeansamling i vävnad eller hålrum). Om kod behövs för att kommunicera med företaget om rensning eller för att skriva beslut om LO > 10 kg, registreras kod 52

Utmärgling och avmagring

Kod

Beslut

Lagstöd

Utmärgling och höggradig avmagring

47

TO

p)

Måttlig avmagring

48

GK

 

Bedömningsskisser - Serös atrofi eller höggradig avmagring, måttlig avmagring och normalt hull.

 • Höggradig avmagring
  Höggradigt konkav mellan ryggradens tornutskott och bröstkorg. Atrofi av kroppsfett och ryggmuskulatur (jämför med måttlig avmagring).

 • Måttlig avmagring
  Lätt konkav mellan ryggradens tornutskott och bröstkorg. Begynnande atrofi av kroppsfett och ryggmuskulatur.

 • Normalt hull
  Varken konkav eller konvex mellan ryggradens tornutskott och bröstkorg. Bibehållet kroppsfett och ryggmuskulatur.

 

Septikemi

Kod

Beslut

Lagstöd

Akut

19

TO

f)

Kroniska förändringar sekundärt till septikemi

*

LO

o)

Med allmän påverkan

*

TO

o) p)

Utan allmän påverkan

*

LO

o)

Septikemi föreligger när en infektiös förändring har spridits till ett eller flera organsystem/vävnader i form av akuta, makroskopiskt iakttagbara miliära/emboliska abscesser, petechiella-echymotiska blödningar, infarkter och/eller miliära nekroser.

Septikemi föreligger inte när de allmänt utbredda förändringarna övergått till kroniskt stadium eftersom agens/toxiner då inte längre cirkulerar i blodbanorna. 

Beroende på typ av allmän påverkan (se definition) finns lagstöd i punkt o) och/eller p).

Otillåten halt av främmande substanser

Kod

Beslut

Lagstöd

Otillåten halt av radioaktiva substanser

21

TO

n)

Otillåten halt av bakteriehämmande substanser

23

TO

i)

Otillåten halt av kemiska rest- och otillåtna substanser

93

TO

i)

Utebliven besiktning

Kod

Beslut

Lagstöd

Utebliven AMI

95

TO

a)

Utebliven total PMI

97

TO

b)

Avvikande lukt

Kod

Beslut

Lagstöd

 

45

TO

o)

Exempel på avvikande lukt är acetonlukt, foderlukt, gödsellukt, könslukt och urinlukt. Grundorsaken ska om möjligt anges i beslut.

Otillräcklig avblodning

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbar

43

TO

o)

Rensbar

44

LO

 

Omfattar dålig avblodning oavsett orsak. Om ytterligare information behövs om orsak kan det skrivas som kommentar i beslutet.

Avvikande utseende

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbar

33

TO

o)

Rensbar

34

LO

o)

Exempel på avvikande utseende är anemi, ikterus och porfyri. Grundorsaken ska om möjligt anges i beslut.

Föroreningar av slaktkropp eller organ

Föroreningar av slaktkropp eller organ

Kod

Beslut

Lagstöd

Orensbar

-

TO

r)

Rensbar

-

LO

r)

Hantering av föroreningar är företagens ansvar. I begreppet förorening ingår fekal förorening, kemisk-fysikalisk förorening samt maskinorsakad förorening.

OV ska endast besluta om otjänligförklarande av hela slakt­kroppar eller delar av slaktkroppar och organ om det är uppenbart att företagaren inte avser avlägsna de aktuella förore­ningarna. I dessa beslut görs hänvisning till förordning 2019/627 Artikel 45 r)

Vid beslut gällande föroreningar registreras kod 51 eller 52 beroende på om beslutet är TO eller LO > 10 kg.

Blod

Blod

Kod

Beslut

Lagstöd

Blod från totalt otjänligförklarade slakt­kroppar

Lagstöd och kod beroende på orsaken till  tjänligförklarandet.

 

TO

 

Blod från godkända djur och godkända djur med bortrensade lokala förändringar

 

GK

 

Blod från stickprovstagna djur i restsubstanskontrollen

 

GK

 

Blod från djur i riktad antibiotikakontroll

23

TO

t)

Avser antibiotikakontroll till följd av misstanke om antibiotikabehandling. Risk föreligger då för att antibiotika kan finnas i köttet och i de fall blodet inte kan kvarhållas i avvaktan på provsvar ska blodet otjänligförklaras som livsmedel.

Nyfödda eller juvenila djur

Nyfödda/juvenila djur

Kod

Beslut

Lagstöd

Kalv/kulting/lamm/föl/killing
under 7 dagars ålder

99

TO

c)