Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

D - Skyddade beteckningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Det här lagstiftningsområdet innehåller skyddade beteckningar, bland annat garanterat traditionella specialiteter, skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

Vissa kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel brukar kallas skyddade beteckningar och omfattar:

  • skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
  • skyddad geografisk beteckning (SGB)
  • garanterad traditionell specialitet (GTS)

Förordning (EU) nr 1151/2012 innehåller krav på märkning av dessa beteckningar. Generellt gäller att symbolerna för beteckningarna inte får användas om produkten inte finns upptagen som registrerad skyddad beteckning i kommissionens lista, DOOR.

DOOR

Regler om skyddade beteckningar för vissa andra produkter än SUB, SGB och GTS finns bland annat i förordning (EU) nr 1308/2013. Dessa regler finns inte i DOOR. 

Skyddade beteckningar

D01 - Garanterad traditionell specialitet (GTS)

Bestämmelser om GTS finns i avdelning III i förordning (EU) nr 1151/2012. 

D02 - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB)

Bestämmelser om SUB och SGB finns i avdelning II i förordning (EU) nr 1151/2012.

D03 - Ursprungsbeteckning och geografisk beteckningar inom vinsektorn

Den här rapporteringspunkten omfattar framförallt krav i del II, avdelning II, kapitel I i förordning (EU) nr 1308/2013. Ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn framgår av avsnitt 2. Regler om skydd för vissa kategorier av vinprodukter finns i artikel 92. Befintliga skyddade vinnamn finns i artikel 107.

Det finns även regler för tillämpning i förordning (EG) nr 436/2009. Den innehåller bland annat bestämmelser om villkor för utfärdande av attestering av ursprunget av vin med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning.

Vad som gäller för viner som strukits från listan med skyddade beteckningar framgår av förordning (EU) nr 172/2013 (om strykande av vissa befintliga vinbeteckningar i registret i rådets förordning (EG) nr 1234/2007).

Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

D04 - Traditionella uttryck inom vinsektorn

Regler om traditionella uttryck inom vinsektorn finns i del II, avdelning II, kapitel I, avsnitt 2, underavsnitt 3 i förordning (EG) 1308/2013.

Av artikel 113 framgår vad skyddet innebär och att ”ett skyddat traditionellt uttryck får endast användas för produkter som har framställts i överensstämmelse med den definition som föreskrivs i artikel 112”.

D05 - Geografiska beteckningar för spritdrycker

Regler om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker finns i kapitel III till förordning (EG) nr 110/2008. Reglerna i kapitel I-II i förordningen finns under lagstiftningsområde C - Särskild märkning och information.

Lagstiftningsområde C - Särskild märkning och information.