Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

D - Skyddade beteckningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Det här lagstiftningsområdet innehåller skyddade beteckningar, bland annat garanterat traditionella specialiteter, skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

Vissa kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel brukar kallas skyddade beteckningar och omfattar:

  • skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
  • skyddad geografisk beteckning (SGB)
  • garanterad traditionell specialitet (GTS)

Förordning (EU) nr 1151/2012 innehåller de krav som ställs upp för att få använda dessa beteckningar. Generellt gäller att symbolerna för beteckningarna inte får användas om produkten inte finns upptagen som registrerad skyddad beteckning i kommissionens lista, eAmbrosia. Till skillnad från dess föregångare, DOOR omfattar eAmbrosia även vin och sprit som skyddas av annan lagstiftning än förordning (EU) nr 1151/2012. Regler om skyddade beteckningar för vissa andra produkter än SUB, SGB och GTS finns bland annat i förordning (EU) nr 1308/2013.

eAmbrosia
Skyddade beteckningar

D03 - Ursprungsbeteckning och geografisk beteckningar inom vinsektorn

Den här rapporteringspunkten omfattar framförallt krav i del II, avdelning II, kapitel I i förordning (EU) nr 1308/2013. Ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn framgår av avsnitt 2. Regler om skydd för vissa kategorier av vinprodukter finns i artikel 92. Befintliga skyddade vinnamn finns i artikel 107.

Det finns även regler för tillämpning i förordning (EU) 2018/273.

Vad som gäller för viner som strukits från listan med skyddade beteckningar framgår av förordning (EU) nr 172/2013 (om strykande av vissa befintliga vinbeteckningar i registret i rådets förordning (EG) nr 1234/2007).

Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

D04 - Traditionella uttryck inom vinsektorn

Regler om traditionella uttryck inom vinsektorn finns i del II, avdelning II, kapitel I, avsnitt 2, underavsnitt 3 i förordning (EG) 1308/2013.

Av artikel 113 framgår vad skyddet innebär och att ”ett skyddat traditionellt uttryck får endast användas för produkter som har framställts i överensstämmelse med den definition som föreskrivs i artikel 112”.

D05 - Geografiska beteckningar för spritdrycker

Regler om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker finns i kapitel III till förordning (EU) 2019/787. Detta reglerades tidigare i kapitel III i förordning (EG) nr 110/2008. Det finns övergångsbestämmelser i artikel 50.2 i förordning (EU) 2019/787 för produkter som märkts i enlighet med förordning (EG) nr 110/2008 före den 8 juni 2019. Kontroll utifrån reglerna i kapitel I-II i förordning EU 2019/787 rapporteras under lagstiftningsområde C - Särskild märkning och information.

Lagstiftningsområde C - Särskild märkning och information. 

D06 - Kontroll av produktspecifikation före utsläppande  på marknaden

OBS! Gäller från 1 januari 2021.
Kontroll innan en anläggning börjar tillverka en skyddad beteckning, enligt artikel 37.1 förordning (EU) nr 1151/2012

D07 – Kontroll av överensstämmelse mot produktspecifikation – tillverkare

OBS! Gäller från 1 januari 2021.
Kontroll av artikel 36.3 a förordning (EU) nr 1151/2012.

D08 – Marknadskontroll

OBS! Gäller från 1 januari 2021.
Användningen av namnet på marknaden är förenlig med kraven i artiklarna 36.3 b, 37.2  i förordning (EU) nr 1151/2012.

D09 – GTS – övrig kontroll

OBS! Gäller från 1 januari 2021.
De delar av förordning (EU) nr 1151/2012 som är tillämpliga bara för GTS och annan kontroll avseende GTS som inte faller in under någon annan punkt.

D10 – Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Skyddad geografisk beteckning (SGB) – övrig kontroll

OBS! Gäller från 1 januari 2021.
De delar av förordning (EU) nr 1151/2012 som är tillämpliga bara för SUB/SGB och annan kontroll avseende SUB/SGB som inte faller in under någon annan punkt.