Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

D - Skyddade beteckningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Det här lagstiftningsområdet innehåller skyddade beteckningar, bland annat skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter.

Vissa kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel brukar kallas skyddade beteckningar och omfattar:

  • skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
  • skyddad geografisk beteckning (SGB)
  • garanterad traditionell specialitet (GTS)

Förordning (EU) nr 1151/2012 innehåller de krav som ställs upp för att få använda dessa beteckningar. Generellt gäller att symbolerna för beteckningarna inte får användas om produkten inte finns upptagen som registrerad skyddad beteckning i kommissionens lista, eAmbrosia. Till skillnad från dess föregångare, DOOR omfattar eAmbrosia även vin och sprit som skyddas av annan lagstiftning än förordning (EU) nr 1151/2012. Regler om skyddade beteckningar för vissa andra produkter än SUB, SGB och GTS finns bland annat i förordning (EU) nr 1308/2013.

eAmbrosia
Skyddade beteckningar

D03 - Ursprungsbeteckning och geografisk beteckning inom vinsektorn

Den här rapporteringspunkten omfattar framförallt krav i del II, avdelning II, kapitel I i förordning (EU) nr 1308/2013. Ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn framgår av avsnitt 2. Regler om skydd för vissa kategorier av vinprodukter finns i artikel 92. Befintliga skyddade vinnamn finns i artikel 107.

Det finns även regler för tillämpning i förordningarna (EU) 2018/273 2018/274, 2019/33 och 2019/34. 

Vad som gäller för viner som strukits från listan med skyddade beteckningar framgår av förordning (EU) nr 172/2013 (om strykande av vissa befintliga vinbeteckningar i registret i rådets förordning (EG) nr 1234/2007).

Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

D04 - Traditionella uttryck inom vinsektorn

Regler om traditionella uttryck inom vinsektorn finns i del II, avdelning II, kapitel I, avsnitt 2, underavsnitt 3 i förordning (EG) 1308/2013.

Av artikel 113 framgår vad skyddet innebär och att ”ett skyddat traditionellt uttryck får endast användas för produkter som har framställts i överensstämmelse med den definition som föreskrivs i artikel 112”.

D05 - Geografiska beteckningar för spritdrycker

Regler om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker finns i kapitel III till förordning (EU) 2019/787. Detta reglerades tidigare i kapitel III i förordning (EG) nr 110/2008. Det finns övergångsbestämmelser i artikel 50.2 i förordning (EU) 2019/787 för produkter som märkts i enlighet med förordning (EG) nr 110/2008 före den 8 juni 2019.

Kontroll utifrån reglerna i kapitel I-II i förordning EU 2019/787 rapporteras under lagstiftningsområde C - Särskild märkning och information.

Lagstiftningsområde C - Särskild märkning och information. 

D06 - Kontroll av produktspecifikation före utsläppande på marknaden

Denna punkt gäller kontroll innan en anläggning börjar tillverka en skyddad beteckning, enligt artikel 37.1 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Företag som vill börja producera en skyddad beteckning ska kontrolleras innan produkten släpps ut på marknaden. Företaget får inte börja använda märkningen innan myndigheten har säkerställt att produktspecifikationen följs, och att företaget har de rutiner och förutsättningar som krävs.

Produktspecifikationerna för jordbruksprodukter och livsmedel, inklusive vin och sprit, finns i EU:s databas eAmbrosia. 

EU:s databas eAmbrosia

Skyddade beteckningar

D07 - Kontroll av överensstämmelse mot produktspecifikation – tillverkare

Enligt artikel 36.3 a i förordning (EU) nr 1151/2012 ska myndigheten kontrollera att tillverkningen av produkten överensstämmer med produktspecifikationen.

Produktspecifikationerna för jordbruksprodukter och livsmedel, inklusive vin och sprit, finns i EU:s databas eAmbrosia. 

EU:s databas eAmbrosia

Kontroll i produktionsledet

D08 - Marknadskontroll

Myndigheten ska kontrollera att användningen av namnet på marknaden är förenlig med kraven i artiklarna 36.3 b, 37.2  i förordning (EU) nr 1151/2012.

Av artikel 12.1 i samma förordning framgår att skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar får användas av varje aktör som saluför en produkt som uppfyller kraven i den aktuella specifikationen.

Enligt artikel 13 och 24 ska registrerade namn skyddas mot bland annat exploatering, missbruk, imitation eller anspelning som kan vilseleda konsumenten om produktens ursprung.

Enligt artikel 12.3 och 23.3 ska unionssymbolerna för de skyddade beteckningarna finnas med i märkningen.

Läs mer om kontroll i grossistled, restaurang och butik:

Skyddade beteckningar

D09 - Garanterad traditionell specialitet (GTS) – övrig kontroll

De delar av förordning (EU) nr 1151/2012 som är tillämpliga bara för GTS och annan kontroll avseende GTS som inte faller in under någon annan punkt.

D10 - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Skyddad geografisk beteckning (SGB) – övrig kontroll

De delar av förordning (EU) nr 1151/2012 som är tillämpliga bara för SUB/SGB och annan kontroll avseende SUB/SGB som inte faller in under någon annan punkt.