Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Anvisning Myndighetsrapportering 2024

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2024 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2025.

Detta dokument vänder sig till de enligt livsmedelslagstiftningen lokala kontrollmyndigheterna och till Livsmedelsverket.

Det är kontrollmyndigheten som ska rapportera in uppgifter och som också ansvarar för att inrapporterade uppgifter är korrekta. Om två eller flera kommuner gått samman till en gemensam myndighet, så är det den som ska rapportera och inte de enskilda kommunerna. Däremot om en kommun har två nämnder med ansvar för livsmedelskontroll, så ska dessa två rapportera tillsammans. Om två eller flera kommuner samarbetar, men fortfarande har enskilda ansvariga nämnder så ska varje kommun (nämnd) rapportera för sig. Tänk på att kontakta Livsmedelsverket myndighetsrapportering@slv.se vid förändringar av myndighetskonstellation.

Anvisningen har beslutats med stöd av Livsmedelsverkets föreskrifter om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter (LIVSFS 2009:13) och gäller för rapportering av den kontroll som utförts under 2024.

De uppgifter som samlas in används för rapportering till EU-kommissionen enligt artikel 113 i 2017/625 med tillämpningsförordning 2019/723. Insamlade uppgifter används även för analyser behövs för Livsmedelsverkets arbete med att stödja och leda kontrollen.

I anvisningen förekommer begreppen anläggning och verksamhet. Verksamhet är ett samlingsbegrepp där även kontaktmaterialverksamheter ingår.

Vad ska rapporteras?

XML-filen ska innehålla alla verksamheter som är eller har varit registrerade eller godkända under 2024.

Även verksamheter som i fältet registrerad/godkänd står som ”Omfattas av krav på registrering/godkännande” ska rapporteras, om de har varit föremål för kontroll och/eller myndighetsåtgärder under rapporteringsåret.

Verksamheter med ”Omfattas ej av krav på registrering/godkännande” eller ”Registrerad/godkänd hos annan myndighet” är det inte obligatoriskt att rapportera, men de kan rapporteras om de har varit föremål för kontroll och/eller myndighetsåtgärder.

Observera att kontroller utförda på mobila verksamheter av annan myndighet än den som har dessa registrerade ska rapporteras av hemkommunen. Se post Kommunkod.

Kontroller utförda på mobila verksamheter registrerade eller godkända hos en annan myndighet ska rapporteras av den myndigheten som har verksamheten registrerad eller godkänd.

Verksamheter som upphört under 2024 ska rapporteras med ett upphörtdatum. Verksamheter som inte riskklassats enligt den nya riskklassningsmodellen ska rapporteras med minst en (1) verksamhetstyp.

Hur går rapporteringen till?

Rapporteringen sker genom att en XML-fil laddas upp på Myndighetsrapporteringens webbplats, som hittas via Livstecknet eller direkt på följande adress:

Imyr - Logga In (livsmedelsverket.se)

XML-filen ska följa ett specifikt XML-schema, som publiceras på Livstecknet.

Myndighetsrapporteringen (livsmedelsverket.se)

XML-filen tas normalt ut från verksamhetssystemet eller ett tilläggsprogram. Om du inte vet hur du ska få ut XML-filen, kontakta din systemleverantör.

Informationsposterna i avsnittet – Information om myndigheten – rapporteras i ett webbformulär direkt på webbplatsen.

Myndigheten är skyldig att säkerställa att rätt personer har behörighet att rapportera för myndigheten. Kontakta Myndighetsrapportering@slv.se för inloggning.

Förändringar i 2024 års anvisning

Omfattande förändringar från 2024 års kontroll

Från 2024 års kontroll införs stora förändringar i rapporteringen. Förutom den nya riskklassningsmodellen införs ett antal ytterligare förändringar såsom verksamhetstyper samt en ny uppföljningsmodell för avvikelser. Vi ber er därför läsa igenom hela anvisningen.

Formulärfrågor (information om myndigheten)

Frågorna om livsmedelsbedrägerier utgår eftersom dessa tas in på annat sätt.

Förändrade namn på rapporteringspunkter

A07    Anmälningskrav för vissa livsmedel för särskilda grupper 

H10    Identifiering av djur vid slakt

N14    Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar 

P38     Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning vid vattenverk (operativt mål 1)

P39     Säkerhet vid vattenverk och reservoarer (operativt mål 2)

P42     Ekologiska livsmedel (operativt mål 5)

P44     Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner (operativt mål 7)

P47     Allergena ingredienser hos grossister (operativt mål 10)

P49     Aktörer som släpper ut honung på marknaden (operativt mål 12)

P50     Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott - främmande ämnen (operativt mål 13)

P51     Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott- otillåtna växter (operativt mål 13)

P55     Kontaktmaterialverksamheter (operativt mål 17) 

Borttagna rapporteringspunkter

A03               Registrering av skyddade beteckningar

A09               Godkännande av särskilda ingredienser.

O02               Kontaktmaterial – tillverkning, förädling och distribution

Nytt lagstiftningsområde och rapporteringspunkter

Kontaktmaterial – tillverkning, förädling och distribution.

Observera att punkterna inte gäller användning av kontaktmaterial utan tillverkning, förädling och distribution. Punkterna ska även gå att använda för livsmedelsanläggningar som inte har verksamhetstypen ”Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel” t.ex. vid RASFF-kontroller och liknande.

Q01    Anmälan om registrering av kontaktmaterialverksamheter

Q02    Allmänna krav – alla kontaktmaterial

Q03    Märkning – alla kontaktmaterial

Q04    Spårbarhet – alla kontaktmaterial

Q05    God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel – alla kontaktmaterialverksamheter

Q06    Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Q07    Material och produkter av keramik, regenererad cellulosafilm (cellofan) och nappar av elastomer eller gummi

Q08    Material och produkter av återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Q09    Material och produkter aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Q10    Användning av bisfenol A i lack och ytskikt samt begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Q99    Övriga krav – alla kontaktmaterial