Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Minneslista vid godkännande: fiskeriprodukter

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Använd minneslistan nedan vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.

Frågeställningarna bygger på lagkrav ur förordning (EG) nr 853/2004 gällande fiskeriprodukter och ska alltid användas tillsammans med

Minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.

Fråga

Krav för anläggningar, inklusive fartyg, som hanterar fiskeriprodukter

1.1

Har företaget möjlighet och lämpliga utrymmen att förvara oförpackade kylda produkter i is (gäller inte produkter som distribueras, sänds iväg, behandlas eller bereds omedelbart efter det att de anlänt till en anläggning på land)?

Har företaget möjlighet att kyla förpackade fiskeriprodukter till en temperatur som ligger nära den för smältande is?

Se avsnitt VIII, kapitel III, A.1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.2

Finns förutsättningar för hygienisk hantering vid huvudskärning och rensning?

Se avsnitt VIII, kapitel III, A.2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.3

Kan filetering och skivning utföras så att produkterna inte kontamineras eller förstörs?

Finns möjlighet att avlägsna produkter omedelbart efter avslutad beredning?

Finns möjlighet att förpacka och kyla filéer och skivor snabbt efter avslutad beredning?

Se avsnitt VIII, kapitel III, A.3 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.4

Är containrar, som används för leverans eller lagring under is av oförpackade beredda färska fiskeriprodukter, beskaffade så att smältvatten inte förblir i kontakt med produkterna?

Se avsnitt VIII, kapitel III, A.4 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.5

Finns möjlighet för maskinurbening utan onödigt dröjsmål efter filetering?

Finns möjlighet för att så snabbt som möjligt efter maskinurbening frysa ned eller blanda maskinurbenad produkt med en produkt som är avsedd för frys- eller stabiliseringsbehandling?

Se avsnitt VIII, kapitel III, C.2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Fråga

Krav för vissa bearbetade fiskeriprodukter

2.1

Vid kokning av kräftdjur och blötdjur:

Finns möjlighet till snabb kylning efter kokning? (Om inga andra konserveringsmetoder används, ska kylningen fortsätta till dess att en temperatur som ligger nära temperaturen för smältande is har nåtts.)

Finns möjlighet för hygienisk hantering vid skalning och urtagning av kött, så att kontaminering av produkterna undviks?

Finns möjlighet att frysa (-18°C), eller kyla till en temperatur nära den för smältande is, de kokta produkterna efter skalning och urtagning av köttet?

Se avsnitt VIII, kapitel IV, A.1-3 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Fråga

 Förpackning av fiskeriprodukter

3.1

Är behållare som ska användas för att förvara färska fiskeriprodukter i is vattentäta och så beskaffade att smältvattnet inte kommer i kontakt med produkterna?

Se avsnitt VIII, kapitel VI, punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Fråga

 Lagring av fiskeriprodukter

4.1

Finns förutsättning att lagra färska fiskeriprodukter, upptinade obearbetade fiskeriprodukter samt kokta och kylda produkter av kräftdjur och blötdjur vid en temperatur som ligger nära den för smältande is?

Se avsnitt VIII, kapitel VII, punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

4.2

Finns möjlighet att lagra frysta fiskeriprodukter vid en temperatur på högst -18° C i alla delar av produkten? (Hel fisk ursprungligen infryst i saltlake avsedd för produktion av konserver får dock förvaras vid högst -9° C.)

Se avsnitt VIII, kapitel VII, punkt 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

4.3

Finns möjlighet att hålla fiskeriprodukter som förvaras levande vid en temperatur och på ett sätt som inte inverkar menligt på livsmedelssäkerheten och deras livsduglighet?

Se avsnitt VIII, kapitel VII, punkt 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Fråga

Krav för fartyg

5.1

Finns frysanläggning med tillräcklig kapacitet för att snabbt sänka temperaturen till en kärntemperatur på högst -18 °C?

Kommentar: enligt avsnitt VIII, kapitel III  i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska anläggningar på land där fiskeriprodukter fryses skall ha utrustning som uppfyller de krav som fastställts för frysfartyg i kapitel I, del I C punkterna 1 och 2.

Se avsnitt VIII, kapitel I, del I C punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

5.2

Finns frysanläggning med tillräcklig kapacitet för att hålla fiskeriprodukterna i lagerutrymmena vid en temperatur på högst -18 °C?

Finns utrustning för temperaturregistrering placerad så att den lätt kan avläsas?

Är temperaturgivaren placerad i den del av lagerutrymmet där temperaturen är högst?

Kommentar: enligt avsnitt VIII, kapitel III B i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska anläggningar på land där fiskeriprodukter fryses skall ha utrustning som uppfyller de krav som fastställts för frysfartyg i kapitel I, del I C punkterna 1 och 2.

Se avsnitt VIII, kapitel I, C2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Fråga

Informationsöverföring i samband med platsbesöket

6.1

Ge muntlig information i tillämpliga fall om befintlig lagstiftning:

  • handelsnormer och konsumentinformation, förordning (EU) nr 1379/2013

  • handelsbeteckningar för fiskeriprodukter, se SLVFS 2001:37

  • hälsonormer för fisk, se avsnitt VIII, kap V i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.