Skriv ut
Jämför versioner

Kallrökt fisk - Princip 6 - Verifiering och validering

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här följer exempel på viktiga punkter att kontrollera om verifiering och validering för kallrökt fisk, i det här fallet kallrökt fjällröding. Det går inte att kopiera exemplet rakt av för alla sorters kallrökt fisk. Varje produkt har sina unika faror.

Exempel - Verifiera att åtgärder genomförs
- kallrökt fjällröding

 • Kontrollera att alla journaler för rengöring fylls i.
 • Sker underhåll av givare (temperatursensorer i rök och kylar, vågar, salinometer) enligt den frekvens som har bestämts?
 • Stäm av, inför tryckning av nya etiketter, att innehållet överensstämmer med aktuell produktbeskrivning.
 • Följs reklamationer och kundklagomål upp?
 • Finns spårbarhet bakåt och framåt i kedjan för varje parti i form av ankomstjournaler för råvaror, produktionsjournaler och följesedlar till kundbeställningar?
 • Finns skriftlig HACCP-planen tillgänglig?
 • Är korrigerande åtgärder rätt ifyllda?
 • Är journaler för salthalt, torkningsförluster och temperatur i kylar ifyllda?
 • Finns resultat av vattenprover med mikrobiologiska kontroller enligt provtagningsplan?
 • Följs provtagningsplan för mikrobiologiska kontroller?
 • Utvärdera om resultaten från enskilda prover visar på frånvaro av Listeria m. i produkterna eller miljön.

Exempel - Validera att åtgärderna fungerar effektivt
- kallrökt fjällröding

 • Utvärdera om resultaten från provtagningen över tid (trender) visar på frånvaro av Listeria m. i produkterna eller miljön. Om inte måste i så fall processen eller produktbeskrivningen göras säkrare alternativt en undersökning vidtas att antalet aldrig överskrider 100 cfu/g vid bäst före datum.
 • Är provtagningsplanen med omgivningsprover tillräckligt anpassad för att fånga upp om Listeria m. förekommer i miljön? Är omgivningsproverna tillräckligt omfattande?
 • Genomförs korrigerande åtgärder som det har beskrivits?
 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produkten modifieras?
 • Har modifieringar gjorts i produktbeskrivningen eller i processen som motiverar att en faroanalysen behöver göras om?
 • Finns det indikationer som visar att saltinjektor eller skivningsutrustning har tappat vassa föremål under tillverkningen?