Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kallrökt fisk - Princip 6 - Verifiering och validering

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här följer exempel på viktiga punkter att kontrollera om verifiering och validering för kallrökt fisk, i det här fallet kallrökt fjällröding. Det går inte att kopiera exemplet rakt av för alla sorters kallrökt fisk. Varje produkt har sina unika faror.

Exempel - Verifiera att åtgärder genomförs
- kallrökt fjällröding

 • Kontrollera att alla journaler för rengöring fylls i.
 • Sker underhåll av givare (temperatursensorer i rök och kylar, vågar, salinometer) enligt den frekvens som har bestämts?
 • Stäm av, inför tryckning av nya etiketter, att innehållet överensstämmer med aktuell produktbeskrivning.
 • Följs reklamationer och kundklagomål upp?
 • Finns spårbarhet bakåt och framåt i kedjan för varje parti i form av ankomstjournaler för råvaror, produktionsjournaler och följesedlar till kundbeställningar?
 • Finns skriftlig HACCP-planen tillgänglig?
 • Är korrigerande åtgärder rätt ifyllda?
 • Är journaler för salthalt, torkningsförluster och temperatur i kylar ifyllda?
 • Finns resultat av vattenprover med mikrobiologiska kontroller enligt provtagningsplan?
 • Följs provtagningsplan för mikrobiologiska kontroller?
 • Utvärdera om resultaten från enskilda prover visar på frånvaro av Listeria m. i produkterna eller miljön.

Exempel - Validera att åtgärderna fungerar effektivt
- kallrökt fjällröding

 • Utvärdera om resultaten från provtagningen över tid (trender) visar på frånvaro av Listeria m. i produkterna eller miljön. Om inte måste i så fall processen eller produktbeskrivningen göras säkrare alternativt en undersökning vidtas att antalet aldrig överskrider 100 cfu/g vid bäst före datum.
 • Är provtagningsplanen med omgivningsprover tillräckligt anpassad för att fånga upp om Listeria m. förekommer i miljön? Är omgivningsproverna tillräckligt omfattande?
 • Genomförs korrigerande åtgärder som det har beskrivits?
 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produkten modifieras?
 • Har modifieringar gjorts i produktbeskrivningen eller i processen som motiverar att en faroanalysen behöver göras om?
 • Finns det indikationer som visar att saltinjektor eller skivningsutrustning har tappat vassa föremål under tillverkningen?