Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information om utförda kontroller 2025

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2025 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2026.

Varje kontroll som myndigheten utför ska rapporteras. Som kontroll räknas all utförd kontroll i form av besök på en anläggning, detta inkluderar besök i samband med ett godkännande. Även kontroll som sker ”vid skrivbordet” räknas hit, om den resulterar i att man kan sätta avvikelse/utan avvikelse på en rapporteringspunkt. Det kan till exempel handla om uppföljning från en tidigare kontroll eller granskning av märkningsuppgifter.

Kontroller utförda på mobila verksamheter registrerade eller godkända hos en annan myndighet ska rapporteras av den myndigheten som har verksamheten registrerad eller godkänd. Se Utförande myndighet.

Kontrolldatum

Det datum då kontrollen utfördes.

Utförande myndighet

Anges när kontrollen har utförts av en annan myndighet än den som rapporterar. Detta är aktuellt främst för mobila verksamheter. Rapporteras i form av kommunkod även när det gäller kontrollmyndigheter som består av flera kommuner.

Föranmäld/oanmäld kontroll

För varje kontroll som genomförs ska information om den varit föranmäld eller oanmäld rapporteras. Med föranmäld kontroll avses kontroll där myndigheten på något sätt i förväg aviserat till livsmedelsföretagaren att kontroll kommer att genomföras.

Svarsalternativ

Beskrivning

Föranmäld

Kontroll som är föranmäld.

Oanmäld

Kontroll som inte är föranmäld.

Distanskontroll

Anges i de fall kontrollen genomfördes utan platsbesök i verksamheten. Exempel på distanskontroll är kontroll av dokument, som märkning, och revisioner som genomförs som videomöte. En kontroll som genomförs delvis på plats i verksamheten och delvis på distans ska inte anges som distanskontroll.

Provtagning

Anges i de fall livsmedelsprover togs ut och analyserades i samband med kontrollen.

9.2-kontroll

Planerad kontroll avseende förekomsten av avsiktliga bedrägliga eller vilseledande ageranden. Rapportering av den här posten ska ske när planering har skett inför kontrollbesöket att utföra kontroll för att identifiera eventuella avsiktliga överträdelser som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande. Rapporteras när myndigheten har utfört sådan planerad kontroll enligt kontrollplanen.

När 9.2-kontroll har markerats måste minst ett (1) kontrollresultat markeras med BeVA, se BeVA-utredning under kapitel Information om kontrollresultat, för att visa vilket/vilka lagstiftningsområden som omfattades av kontroll för att identifiera avsiktliga överträdelser.

Kontrollorsak

Här anges av vilken orsak som kontrollen utfördes.

Svarsalternativ

Beskrivning

Planerad kontroll

Rutinmässig kontroll som är planerad utifrån anläggningens/verksamhetens tilldelade kontrollfrekvens. Observera att första besöket på en nyregistrerad anläggning räknas som planerad kontroll, även om anläggningens existens inte var känd för kontrollmyndigheten när planeringen gjordes.

Uppföljande kontroll

Kontroll som utförs för att följa upp avvikelser och bristande efterlevnad som konstaterats vid en tidigare kontroll, från år 2024 och framåt.

Uppföljning av avvikelser som saknar id

Kontroll som utförts för att följa upp avvikelser och bristande efterlevnad som konstaterats vid kontroll före år 2024, eller som av annan anledning saknar id, t.ex. som en följd av byte av verksamhetssystem.

Händelsestyrd kontroll

Kontroll som utförs på grund av yttre omständigheter, till exempel klagomål. Alla händelsestyrda kontroller rapporteras under denna orsak, oavsett om de visade sig befogade eller inte. Även kontroll i samband med godkännandeprövning.