Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av vegetabiliska livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

För import av vegetabilier gäller specifika regler för både olika vegetabilier och för de olika länder som importen sker från. Här kan du läsa om vad som gäller för detta område och hur importen ska gå till. Bara vissa vegetabilier ska gränskontrolleras.

Regler som styr import av vegetabilier

Vilka vegetabilier från vilka länder som måste förhandsanmälas till gränskontrollen regleras i specifika rättsakter. Vid kontroll av importerade vegetabilier ska importören veta om gränskontroll krävs eller inte. En importör ska också kunna visa upp ett CHED-D-beslut elektroniskt eller i pappersform från en gränskontrollstation i Sverige eller i ett annat EU-land för produkter som ska gränskontrolleras. Kontrollmyndigheten kan verifiera i tillämpliga rättsakter om produkten från ett visst land ska gränskontrolleras eller inte.

De flesta livsmedel från växtriket som importeras till Sverige från länder utanför EU behöver inte kontrolleras vid gränsen. 

Det finns dock några undantag, se hjälpguiden och förteckningen över gränskontrollpliktiga livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

Import – vegetabiliska livsmedel

Förteckning över gränskontrollpliktiga livsmedel

Gränskontroll av Jordbruksverket för vissa vegetabilier

Vissa vegetabiliska livsmedel omfattas av krav på gränskontroll både av Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Jordbruksverket utför gränskontroll av växter och växtprodukter. Kontrollen gäller växtskydd och handelsnormer. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Kontroll av vegetabilier - Jordbruksverket

För vegetabiliska livsmedel som kräver gränskontroll

Vid gränskontroll av vegetabiliska livsmedel görs alltid en dokumentkontroll. Utifrån frekvenser angivna i respektive rättsakt utförs slumpmässig identitetskontroll och fysik kontroll med provtagning.

Vid provtagning av vegetabiliska livsmedel gäller följande regler för aflatoxiner och pesticider:

Aflatoxiner

  • Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av aflatoxiner i livsmedel ska följa förordning (EG) nr 401/2006.
  • Bedömning av provsvaret görs utifrån förordning (EG) nr 1881/2006. 

Pesticider

  • Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av pesticider i livsmedel ska följa direktiv 2002/63/EG.
  • Bedömning av analyssvaren vid analys av pesticider görs utifrån gränsvärden i förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärdena går enklast att finna via EUs pesticiddatabas.

    Pesticiddatabas - EU-kommissionen

 Aktuella hälsointygsförlagor

Modellerna för hälsointygen finns i nedanstående uppräknade förordningar och beslut:

Typ av livsmedel

Hälsointygsförlaga finns i

Vegetabiliska livsmedel som omfattas av skyddsåtgärder

Förordning 2019/1793, bilaga II

Risprodukter från Kina

Beslut 2011/884

Utpekade livsmedel från utpekade länder i förordningen efter Tjernobylolyckan

Förordning 2020/1158