Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information om myndigheten 2024

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Vissa uppgifter ska rapporteras gällande den inrapporterande myndigheten. Dessa uppgifter besvaras i webbformuläret.

Faktiskt antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll
Faktiskt antal årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll
Faktiskt antal årsarbetskrafter för kontroll av kontaktmaterial
Resursbehov för livsmedelskontroll
Resursbehov för dricksvattenkontroll
Resursbehov för kontroll av kontaktmaterial
Planerat antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll
Planerat antal årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll
Planerat antal årsarbetskrafter för kontroll av kontaktmaterial
Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar
Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar
Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende kontaktmaterialverksamheter
Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar
Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar
Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på kontaktmaterialverksamheter
Avgifter för registreringar av livsmedelsanläggningar
Avgifter för registreringar av dricksvattenanläggningar
Avgifter för registreringar av kontaktmaterialverksamheter
Avgifter för godkännanden av livsmedelsanläggningar
Timtaxa för planerad kontroll
Timtaxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad
Vilket eller vilka laboratorium som myndigheten har använt
Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning
Antal utredningar om matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott
Frågor om E-handel
Tillverkare av skyddade beteckningar
Frågor om samverkansavtal
Verksamhetssystem som myndigheten rapporterar in med
Version av verksamhetssystem
Riskklassningsmodell

Faktiskt antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som arbetat med livsmedelskontroll, exklusive dricksvattenanläggningar och kontroll av kontaktmaterialverksamheter, under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med livsmedelskontroll. Om en person endast arbetar en del av sin tjänst inom livsmedelskontrollen, så ska endast den delen räknas med. Vid exempelvis föräldraledighet, sjukskrivning, tjänstledighet eller när personal börjat eller slutat under rapporteringsåret ska bara den del av året där den personella resursen var tillgänglig räknas med.

Exempel 1

Under året har 2 personer arbetat heltid hela året med livsmedelskontroll (avseende livsmedelsanläggningar). Ytterligare 2 personer har arbetat 50 procent med livsmedel under hela året och 1 person har arbetat 80% med livsmedel under perioden januari-juni. I rapporteringen anges 3,4 årsarbetskrafter (2 + 0,5+0,5 + (0,5x0,8)).

Exempel 2

Under året har kommunen köpt in tjänster av en grannkommun motsvarande 0,2 årsarbetskrafter. Utöver detta har de haft 0,3 årsarbetskrafter själva. I rapporteringen anges 0,5 årsarbetskrafter. Observera att den kommun som säljer 0,2 årsarbetskrafter inte ska räkna med dessa i sin rapportering.

Faktiskt antal årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som har arbetat med dricksvattenkontroll under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med dricksvattenkontroll.

Faktiskt antal årsarbetskrafter för kontroll av kontaktmaterial

Det totala antal årsarbetskrafter som har arbetat med kontroll av kontaktmaterialverksamheter under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med kontroll av kontaktmaterialverksamheter.

Resursbehov för livsmedelskontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att livsmedelskontroll, exklusive dricksvattenkontroll och kontroll av kontaktmaterialverksamheter, ska kunna genomföras i tillräcklig omfattning. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt livsmedelskontroll. Uppgiften avser behovet för 2025.

Exempel 1

En kommun har haft 1,3 årsarbetskrafter under 2024. Inför 2025 bedömer de att de behöver ytterligare 0,5 tjänster. I rapporteringen av resursbehovet anges 1,8 årsarbetskrafter.

Exempel 2

En kommun har haft 4 årsarbetskrafter under 2024. Inför 2025 bedöms att kommunen kommer att behöva 0,5 årsarbetskrafter mindre. I rapporteringen av resursbehovet anges 3,5 årsarbetskrafter.

Resursbehov för dricksvattenkontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att dricksvattenkontroll ska kunna genomföras i tillräcklig omfattning. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med dricksvattenkontroll. Uppgiften avser behovet för 2025.

Resursbehov för kontroll av kontaktmaterial

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att kontroll av kontaktmaterialverksamheter ska kunna genomföras i tillräcklig omfattning. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med kontroll av kontaktmaterialverksamheter. Uppgiften avser behovet för 2025

Planerat antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som enligt planeringen för år 2025 kommer att arbeta med livsmedelskontroll, exklusive dricksvattenanläggningar och kontroll av kontaktmaterialverksamheter. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som är tänkta att arbeta operativt eller administrativt med livsmedelskontroll. Om en person endast är tänkt att arbeta en del av sin tjänst inom livsmedelskontrollen, så ska endast den delen räknas med.

Exempel

I en kommun är ”resursbehov för livsmedelskontroll” 6 årsarbetskrafter enligt behovsutredningen. Kommunen har 6 personer heltidsanställda för att arbeta med livsmedel. Av dessa kommer 1 person att vara föräldraledig under hela året och 1 person kommer att behöva arbeta 50 procent med små avlopp under året. Eftersom det är anställningsstopp i kommunen kommer ingen mer att anställas. Planerat antal för året blir alltså 4,5 årsarbetskrafter.

Planerat antal årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som enligt planeringen för år 2025 kommer att arbeta med dricksvattenkontroll. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som är tänkta att arbeta operativt eller administrativt med dricksvattenkontroll. Om en person endast är tänkt att arbeta en del av sin tjänst inom dricksvattenkontrollen, så ska endast den delen räknas med.

Planerat antal årsarbetskrafter för kontroll av kontaktmaterial

Det totala antal årsarbetskrafter som enligt planeringen för år 2025 kommer att arbeta med kontroll på kontaktmaterialverksamheter. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som är tänkta att arbeta operativt eller administrativt med kontroll av kontaktmaterialverksamheter. Om en person endast är tänkt att arbeta en del av sin tjänst inom kontroll av kontaktmaterialverksamheter, så ska endast den delen räknas med.

Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar

Verksamhet som utförs av de behöriga kontrollmyndigheterna enligt artikel (artikel 2 i förordning (EU) 2017/625.

Totala summan av de fakturerade avgifterna för planerad livsmedelskontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar, exklusive dricksvattenanläggningar och FCM-verksamheter, under 2024.

Observera att avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad, godkännande och registrering av anläggningar, inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar

Verksamhet som utförs av de behöriga kontrollmyndigheterna enligt artikel (artikel 2 i förordning (EU) 2017/625

Totala summan av de fakturerade avgifterna för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar under 2024.

Observera att avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad och registrering inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende kontaktmaterialverksamheter

Totala summan av de fakturerade avgifterna för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende kontaktmaterialverksamheter under 2024.

Observera att avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad och registrering inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar

Den totala summan som fakturerats för avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar, exklusive dricksvattenanläggningar och kontaktmaterialverksamheter, under 2024.

Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar under 2024.

Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på kontaktmaterialverksamheter

Den totala summan som fakturerats för avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på kontaktmaterialverksamheter under 2024.

Avgifter för registreringar av livsmedelsanläggningar

Den totala summan som fakturerats för registreringar av livsmedelsanläggningar, exklusive dricksvattenanläggningar och kontaktmaterialverksamheter, under 2024.

Avgifter för registreringar av dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för registreringar av dricksvattenanläggningar under 2024.

Avgifter för registreringar av kontaktmaterialverksamheter

Den totala summan som fakturerats för registreringar av kontaktmaterialverksamheter under 2024.

Avgifter för godkännanden av livsmedelsanläggningar

Den totala summan som fakturerats för prövning av godkännanden av livsmedelsanläggningar under 2024. Obs. att detta bara berör kontrollmyndigheter med 853-anläggningar. Myndighet som inte har några 853-anläggningar fyller i 0 (noll).

Timtaxa för planerad kontroll

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31 december 2024 som ska anges. Timtaxan anges i kronor.

Timtaxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas ut med anledning av bristande efterlevnad. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31 december 2024 som ska anges. Timtaxan anges i kronor.

Om myndigheten inte har en separat taxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad, så anges samma timtaxa som för planerad kontroll.

Vilket eller vilka laboratorium som myndigheten har använt

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska man ange vilket eller vilka laboratorium som utfört analyserna. Om provtagning inte skett ska det/de laboratorierna som myndigheten har avtal med anges.

Om flera laboratorier anges så ska de separeras med semikolon i rapporteringen.

Exempel: En myndighet har anlitat två olika laboratorier under året. I rapporteringen anges: Lab1;Lab2

Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning

Spridningen över hur många utbrott som rapporteras är stor mellan kontrollmyndigheter. För att kunna se hur stor spridningen för antal anmälningar om misstänkt matförgiftningar är, ställer Livsmedelsverket frågan hur många anmälningar om misstänkt matförgiftning som myndigheten har fått in under 2024.

Antal utredningar om matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott

Myndigheterna är enligt 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:7) om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott skyldiga att göra utbrottsutredningar. Under den här punkten ska anges hur många utredningar av matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott, som myndigheten uppskattar att den gjort under året.

Frågor om E-handel

 1. Har ni företag registrerade, som säljer livsmedel på nätet (e-handel)?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

 1. Om ja, bedriver ni kontroll på e-handelsverksamheten?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej
 • Vet ej

Tillverkare av skyddade beteckningar

Har ni kontrollansvar för anläggningar som tillverkar livsmedel med skyddade beteckningar?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

Frågor om samverkansavtal

Dessa frågor handlar om samverkan mellan olika kommuner/kontrollmyndigheter.

 1. Har kontrollmyndigheten under föregående år haft ett eller flera gällande avtal (samverkansavtal) för köp av personalresurser från en annan kontrollmyndighet?

Frågan avser endast förekomsten av avtal som gör det möjligt för er kontrollmyndighet att köpa personalresurser.

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

OM ja:

 1. Utförde en annan kontrollmyndighet all livsmedelskontroll för er myndighets räkning under 2024?

Detta avser all kontroll på livsmedelsanläggningar, dricksvattenanläggningar och kontaktmaterialverksamheter. Om kontroll bara har skett på viss verksamhet/vissa anläggningar svara nej.

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej
 1. c) Vilken kontrollmyndighet utförde all er livsmedelskontroll under 2024?
 2. d) I vilka situationer kan avtalet/avtalen användas för att köpa kontroll?

Flera alternativ är möjliga:

 • Vid jävssituationer
 • Vid tillfällig personalbrist (t.ex. vakanser, tillfällig personalfrånvaro)
 • För kontroll vid i avtalet angivna anläggningar
 • Annat/vid andra situationer

OM annat; ange i vilka andra situationer.

 1. e) Har ni använt något samverkansavtal för att köpa personalresurser från en annan kontrollmyndighet under 2024?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

Verksamhetssystem som myndigheten rapporterar in med

Vilket verksamhetssystem används för att sköta rapporteringen enligt denna anvisning. Detta är något som rapporteras från systemet i själva filen.

Verksamhetssystem

Castor

Ecos

Edit

Lex

Vision

Version av verksamhetssystem

Den version ni har av ert verksamhetssystem t.ex. 5.50.5. Om detta inte följer med från systemet ska det inte läggas in manuellt i formuläret.

Riskklassningsmodell

Det är upp till varje myndighet att fatta beslut om vilken modell för riskklassning man tillämpar, men enligt föreskrifterna måste modellen vara riskbaserad och bygga på aktiviteter.

Här ska anges vilken modell för riskklassning myndigheten tillämpar.

Svarsalternativ

Beskrivning

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets riskklassningsmodell, Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024

Annan

Vid användning av annan riskklassningsmodell än Livsmedelsverkets.

 

Observera att om annan riskklassning är Livsmedelsverket används måste ändå verksamhetstyp/er och beslutad kontrollfrekvens rapporteras.

Denna uppgift ska följa med från systemet och är ingen formulärfråga.