Skriv ut
Jämför versioner

B - Allmän livsmedelsinformation

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Det här lagstiftningsområdet innehåller krav på allmän livsmedelsinformation som gäller de flesta livsmedel.

Konsumenter får inte vilseledas genom hur livsmedel märks, marknadsförs och presenteras. Se artikel 16 i förordning (EG) nr 178/2002. Det finns mer detaljerade bestämmelser som syftar till att slutkonsumenten får information om livsmedel, vanligtvis i form av märkning. Se förordning (EU) nr 1169/2011 och LIVSFS 2014:4.

Förordning (EU) nr 1169/2011 ska tillämpas på livsmedelsföretagare i alla steg i livsmedelskedjan där det ingår i verksamheten att förse konsumenten med livsmedelsinformation. Reglerna ska tillämpas på alla livsmedel som riktar sig mot slutkonsumenter och storhushåll.

Information och märkning

Storhushåll omfattas inte av de ekologiska reglerna

Storhushåll som restauranger och skolkök omfattas inte av de ekologiska reglerna och kan inte anmäla sina verksamheter till kontrollorgan. Istället kontrolleras deras verksamhet av den ordinarie livsmedelskontrollen, det vill säga den kommunala kontrollmyndigheten. Märkning och annan presentation som ”ekologiskt” sker i överensstämmelse med de allmänna kraven på livsmedelsinformation enligt förordning (EU) nr 1169/2011.

Särskilda bestämmelser om vissa livsmedel

B01 - Allmänna krav och skyldigheter

I förordning (EU) nr 1169/2011 finns grundläggande krav på att livsmedelsinformation enligt förordningen ska följa med varje livsmedel som är avsett för slutkonsument eller storhushåll. Det finns även krav på att andra företagare i livsmedelskedjan som livsmedlen levereras till får tillräcklig information för att uppfylla sina skyldigheter. Se kapitel III i förordning (EU) nr 1169/2011.

I den här rapporteringspunkten bör kontroll och kontrollresultat rapporteras för det som inte passar in under rapporteringspunkterna B02 – B05. Det gäller även fusk och bedrägliga förfaranden som kan leda till att konsumenten vilseleds.

Kontroll om informationen är vilseledande enligt artikel 7 rapporteras här. Gäller kontrollen om den frivilliga informationen är vilseledande rapporteras detta i rapporteringspunkt B04. 

B02 - Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

I avsnitt 1 och 2 till kapitel IV (artikel 9-28) i förordning (EU) nr 1169/2011 finns krav på obligatoriska uppgifter, uppgifternas innehåll och presentation samt närmare bestämmelser om dessa.

Här rapporteras även kontroll av att uppgifter i artikel 9, 1c, som är obligatoriskt för livsmedel som inte är färdigförpackade enligt artikel 44, 1a, är tillgängliga för konsumenten.

B03 - Obligatorisk livsmedelsinformation, näringsdeklaration

I avsnitt 3 till kapitel IV (artikel 29-35) i förordning (EU) nr 1169/2011 finns regler om näringsdeklaration, vilka livsmedel som ska ha sådan, deklarationens innehåll, hur beräkningar ska göras samt uttrycks- och presentationsformer.

B04 - Frivillig livsmedelsinformation

För information som inte är obligatorisk, men som lämnas på frivillig basis, finns krav i kapitel V  (artikel 36-37) i förordning (EU) nr 1169/2011. Kontroll avseende vilseledande frivillig information rapporteras i denna rapporteringspunkt eftersom det i artikel 36 finns en hänvisning till artikel 7.  

B99 - Övrig livsmedelsinformation

LIVSFS 2014:4 kompletterar förordning (EU) nr 1169/2011 med nationella regler för vissa specificerade produkter och områden, bland annat hur allergener ska deklareras när livsmedlet inte är färdigförpackat. Kontroll av att informationen om allergener tillhandahålls enligt artikel 44, 1a , rapporteras i rapporteringspunkt B02.