Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information om riskklassningsuppgifter

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2025 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2026.

Följande uppgifter är obligatoriska om verksamheten är riskklassad enligt Livsmedelsverkets riskklassningsmodell.

Huvudsaklig inriktning

Verksamhetens huvudsakliga inriktning.

Svarsalternativ

Beskrivning

Huvudkontor livsmedelsverksamhet

Verksamheter som huvudsakligen styr andra livsmedelsverksamheter.

Livsmedelsanläggning tidigare led

Verksamheter som avsätter livsmedel huvudsakligen till andra livsmedelsanläggningar.

Livmedelsanläggning sista led

Verksamheter som avsätter livsmedel huvudsakligen till privatpersoner.

Dricksvattenanläggning

Verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Kontaktmaterialverksamhet

Verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Slakt och vilthantering

Detta alternativ är bara aktuellt för Livsmedelsverkets anläggningar och ska inte alltså väljas för kommunala anläggningar.

 

Huvudsaklig inriktning ska rapporteras om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell, Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024, används, även om verksamheten inte är riskklassad.

Aktivitet

Den eller de aktiviteter med kontrollbehov som bedrivs i verksamheten. Det är olika aktiviteter som är valbara beroende på huvudsaklig inriktning. Vissa aktiviteter kallas ”huvudaktiviteter” och styr verksamhetens verksamhetstyp/-er. Se bilaga 1.

Vissa av aktiviteterna styr om det är aktuellt att ange produktgrupper för verksamheten. För vägledning hänvisas till Kontrollwiki.

Se Kontrollwiki – Utföra kontroll – Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024

Denna post ska rapporteras om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell, Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024, används.

Observera att de aktiviteter som kräver godkännande (enligt förordning (EG) nr 853/2004) bara är aktuella för det fåtal kontrollmyndigheter som har kontrollansvar för sådana anläggningar.

Se Kontrollwiki – Utföra kontroll – Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 – Livsmedelsanläggning i tidigare led – Beskrivning av särskilda aktiviteter i tidigare led

Vissa aktiviteter, både allmänna och särskilda, är endast aktuella för Livsmedelsverkets verksamheter. Detta framgår av beskrivningen av aktiviteterna i Kontrollwiki.

Se Kontrollwiki – Utföra kontroll – Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 – Livsmedelsanläggning i tidigare led – Beskrivning av allmänna aktiviteter i tidigare led

Produktgrupp

För vissa aktiviteter det är aktuellt att ange produktgrupp. Om myndigheten använder Livsmedelsverkets riskklassningsmodell bidrar produktgrupperna till en ökad kontrollfrekvens. Produktgrupp är inte aktuellt för inriktningarna Livsmedelsanläggning i sista led eller Dricksvattenanläggning.

Observera att för kontaktmaterialverksamheter ska alltid minst 1 produktgrupp anges.

För svarsalternativ se Kontrollwiki – Utföra kontroll – Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 – Livsmedelsanläggning i tidigare led – Valbara produktgrupper för tidigare led och huvudkontor respektive Kontaktmaterialverksamhet – Valbara produktgrupper för kontaktmaterialverksamheter.

Omfattning

Verksamhetens omfattning speglar spridningen av livsmedel eller andra produkter från en verksamhet. För varje huvudsaklig inriktning finns ett antal klasser som beskriver verksamhetens omfattning.

Observera att alla nivåer inte är tillämpliga för alla huvudsakliga inriktningar. Se Kontrollwiki under rubrik Omfattning för respektive huvudsaklig inriktning.

Finns tredjepartscertifiering

Verksamheten har en tredjepartscertifiering enligt en standard som finns upptagen på Livsmedelsverkets förteckning.

Svarsalternativ:

  • Ja
  • Nej

Observera att denna post är obligatorisk även om annan riskklassningsmodell än Livsmedelsverkets används.

Tredjepartscertifiering

De tredjepartscertifieringar som verksamheten har som berättigar till reduktion.

För granskade tredjepartscertifieringar (standarder) som ska ge reducerad kontrollfrekvens - se Kontrollwiki – Utföra kontroll – Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 – Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering – Förteckning över standarder som ger reduktion.

Observera att bara standarder som är förtecknade i listan berättigar till reduktion. Om systemet ni använder inte tillhandahåller en färdig lista över standarder får dessa hämtas från Kontrollwiki. Tänk i så fall på att kopiera texten precis som den står och att inte lägga till punkter eller mellanslag.

Observera att denna post är obligatorisk för alla riskklassade verksamheter med ja på Finns tredjepartscertifiering även om annan riskklassningsmodell än Livsmedelsverkets riskklassningsmodell används.

God efterlevnad

För vägledning hänvisas till Kontrollwiki.

Svarsalternativ

Beskrivning

Ja

Verksamheten är berättigad till reducerad kontrollfrekvens p.g.a. myndighetens tidigare erfarenhet av god regelefterlevnad.

Nej

Verksamheten är inte berättigad till reducerad kontrollfrekvens p.g.a. myndighetens tidigare erfarenhet av god regelefterlevnad.

Observera att denna post är obligatorisk även om annan riskklassningsmodell än Livsmedelsverkets riskklassningsmodell används.

Kontrollfrekvens bas

Den beräknade kontrollfrekvensen, före eventuell reduktion och justering, uttryckt som antal kontroller per fem år, baserat på omfattning, aktiviteter och produktgrupper.

Varje huvudsaklig inriktning har en egen tabell med de riskklasser som finns för verksamheter inom inriktningen och vilken kontrollfrekvens det motsvarar. Se informationen för respektive huvudsaklig inriktning i Kontrollwiki – Utföra kontroll – Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024.

Beslutad kontrollfrekvens

Kontrollfrekvens, uttryckt som antal kontroller per fem år, efter eventuell reduktion och justering.

Uppgiften är obligatorisk när det finns ett riskklassningsdatum, även när annan riskklassningsmodell än Livsmedelsverkets används.

Riskklassningsdatum

Det datum då den beslutade kontrollfrekvensen börjar gälla. Uppgiften är obligatorisk när frekvensen har fastställts i ett beslut.

När riskklassningsdatum finns är följande uppgifter obligatoriska att rapportera:

  • Beslutad kontrollfrekvens
  • Finns tredjepartcertifiering, om ja också Tredjepartcertifiering,
  • God efterlevnad

Om Livsmedelsverkets riskklassningsmodell används är också följande uppgifter obligatoriska:

  • Huvudsaklig inriktning
  • Aktivitet/-er
  • Omfattning
  • Kontrollfrekvens bas