Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information om kontrollresultat

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2024 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2025.

Varje kontroll måste rapporteras med minst ett (1) ett kontrollresultat.

Rapporteringspunkt

Rapporteringspunkterna (bilaga 2) är indelade efter lagstiftningsområde A-Q. De operativa målen har ett eget område, P. Punkterna rapporteras tillsammans med resultaten (se post resultat). I vissa fall kan det vara aktuellt att rapportera flera kontrollresultat med samma rapporteringspunkt, varav högst ett (1) kontrollresultat med resultatet ”Utan avvikelse”, men flera med resultatet ”Avvikelse”.

Bilaga 2 Rapporteringspunkter - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Användarfall kommer att publiceras i Kontrollwiki.

Rapportering av kontroll på en dricksvattenanläggning

Lagstiftningsområde N ska endast användas på dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar med huvudsaklig inriktning ”dricksvattenanläggning”. All kontroll som utförs på en dricksvattenanläggning ska rapporteras under lagstiftningsområde N. Övriga lagstiftningsområden får inte användas.

Exempel

En kontrollmyndighet vid en kontroll konstaterar att en dricksvattenanläggning inte anmält till kontrollmyndigheten att de lagt till ett nytt beredningssteg i dricksvattenproduktionen. Eftersom A01 inte ska användas på dricksvattenanläggningar rapporterar de avvikelse på N01 - Anmälan om betydande ändringar.

Rapportering av kontroll enligt de operativa målen

Rapporteringspunkterna P38-P55 visar om man gjort kontroll i enlighet med de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Om kontroll i enlighet med de operativa målen görs, så ska kontrollresultatet rapporteras. Resultatet ska rapporteras på den rapporteringspunkt som är tillämplig utifrån gällande lagstiftning och på den punkt som visar vilket operativt mål som blivit kontrollerat. Detta för att rapporteringen ska kunna visa både vilka lagstiftningsområden som blivit kontrollerade, men även om kontroll skett mot det som avses i det operativa målet. Detta betyder att ett resultat aldrig kan rapporteras endast på rapporteringspunkt P38-P55.

Observera att Operativt mål 1-2 (P38-P39) endast gäller dricksvattenanläggningar och att de övriga målen bara gäller andra anläggningar än dricksvattenanläggningar

Observera att för att en kontroll ska rapporteras på det operativa målet ska dels kontrollen motsvara målbeskrivningen, dels ska kontrollen göras på en anläggning som motsvaras av det operativa målet. Kontroller som utförs endast på delar av den kontroll som avses i det operativa målet och/eller på en anläggning som inte omfattas är inte en målkontroll och ska inte rapporteras under P-punkterna.

Exempel

En kontrollmyndighet kontrollerar en tillverkare av färdigförpackade färdigrätter som märker sina produkter med Nyckelhålet. Kontrollmyndigheten kontrollerar att verksamheten kan visa att livsmedlet uppfyller villkoren för att livsmedlet kan märkas med Nyckelhålet och hur de verifierar detta. Kontrollen rapporteras under C01 – Nyckelhålsmärkning och P40 – Operativt mål 3 – Nyckelhålsmärkning. Då kontrollmyndigheten inte konstaterat några avvikelser rapporteras utan avvikelse, både på C01 och på P40.

Resultat

Här anges resultatet för varje kontrollresultat. En avvikelse är det när det är en konstaterad avvikelse mot lagstiftningen. För en konstaterad avvikelse ska ett avvikelse-id genereras. Se post Avvikelse-id.

Svarsalternativ

Beskrivning

Utan avvikelse

Ingen avvikelse konstaterades.

Avvikelse

Konstaterad avvikelse mot lagstiftningen.

BeVA-utredning

Kontroll av avsiktliga bedrägliga eller vilseledande ageranden. Rapporteras efter utförd kontroll om utredning av eventuella avsiktliga överträdelser har utförts. Kan rapporteras oavsett om syftet i förväg med kontrollen var att utreda sådana överträdelser. Kan rapporteras för både planerad och händelsestyrd kontroll.

Anges per kontrollresultat som avser något som har kontrollerats för att identifiera eller utreda eventuella avsiktliga bedrägliga eller vilseledande ageranden. Till exempel när myndigheten utreder uppgifter som inkommit via tips eller utreder uppgifter som framkommer under kontrollbesöket.

När planerad kontroll har utförts för att utreda misstänkta avsiktliga bedrägliga eller vilseledande ageranden utifrån myndighetens kontrollplan (9.2-kontroll, se länk nedan), innebär det alltid att minst ett kontrollresultat anges med BeVA.

BeVa anges per kontrollresultat, när så är aktuellt. Både vid 9.2-kontroller och vid övriga kontroller, med eller utan avvikelse.

9.2-kontroll

Avvikelse-id

När en avvikelse konstateras ska ett avvikelse-id genereras.

Uppgift

Beskrivning

Avvikelse-id

Avvikelse-id används för att kunna följa avvikelser vid uppföljande kontroller. Unik identifierare för avvikelsen vid kontrollmyndigheten. UUID/GUID är inget krav.

För en uppföljande kontroll ska avvikelse-id för den avvikelse som följs upp rapporteras.

Bedömning

För kontroller med kontrollorsak uppföljande kontroll ska bedömning anges. Bedömningen görs av respektive avvikelse som följs up. Detta anges istället för resultat och rapporteringspunkt.

Svarsalternativ

Beskrivning

Åtgärdad

Avvikelsen är åtgärdad.

Kvarstår

Avvikelsen har inte åtgärdats.

Avskriven

Avvikelsen tas bort av annat skäl, t.ex. att den ursprungliga bedömningen ändras.