Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Kontroll av fångstintyg

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du bestämmelser om kontroll av fångstintyg när det gäller vildfångad fisk.

Att motverka oreglerat fiske

EU har infört mycket omfattande krav på spårbarhet för all vildfångad fisk i den så kallade IUU-förordningen, förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, Illegal, Unreported and Unregulated fishing. Sådant fiske utgör ett av de största globala hoten mot långsiktigt hållbara fiskbestånd. EU är världens största importör av fiskeriprodukter och utgör sannolikt en stor marknad för olagligt fångad fisk.

Fiskeriprodukter måste vid import åtföljas av ett fångstintyg, alltså ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad. Det innehåller bland annat information om fångst, fartyg, fångstområde och transportsätt. Se 15 kap. 11 § FIFS 2004:25. Intyget utfärdas av myndigheten i det land där fartyget är flaggat, det vill säga där fartyget är godkänt/registrerat för hantering av fiskeriprodukter. Fångstintyg även kallat Catch Certificate ska av importören eller dess ombud registreras i Havs- och vattenmyndighetens fångstintygsportal. Fångstintygsnumret ska även finnas i tulldeklarationen. Se artikel 12 i förordning (EG) nr 1005/2008.

Lokala och regionala kontrollmyndigheter kan verifiera att fångstintygen och tilläggsmärkningen för fiskeriprodukter är korrekta på flera sätt. Artkontroll är en effektiv kontrollmetod. Det finns också andra metoder som utgår från isotopanalyser som ger kunskap om i vilket hav fisken är fångad. Metoderna finns tillgängliga för en mängd olika arter, dock inte för alla som säljs på marknaden.

Om en inspektör på basis av informationen från märkningen om fångstområde och art inte stämmer överens med resultat från provtagningar av partiet är det troligt att fångstintyget är förfalskat och du som inspektör bör därför informera Havs- och vattenmyndigheten om resultatet och samtidigt agera mot det felaktiga partiet på den svenska marknaden. Det är Havs- och vattenmyndigheten som kontrollerar fångstintyget. Det räcker att kontrollmyndigheten verifierar att tilläggsmärkningen för fiskeriprodukter stämmer.

Tilläggsmärkning av fiskeriprodukter, sjögräs och alger - vägledning

Sidans taggar
Lagstiftning