Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Utbildning - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om utbildning enligt 2 b § punkt 9 SLVFS 2001:30.

Regler för utbildning om dricksvatten

Det är viktigt att komma ihåg att den personal som arbetar med beredning av dricksvatten är livsmedelspersonal. Personalen bör ha tillräcklig kompetens och kunskap om dricksvattenproduktion vilket är av avgörande betydelse för kvaliteten på slutprodukten, dricksvattnet.

Personalen bör informeras om olika smittämnen, om riskerna med smittspridning via vatten och om hur man motverkar sådana risker. Det gäller förutom personal som arbetar på vattenverk även annan personal, till exempel den som utför arbete i reservoarer, på ledningsnät, på dricksvattenpumpar eller på dricksvattenmätare samt provtagare.

Även utomstående personal, till exempel entreprenörer, som anlitas tillfälligt för arbeten i vattenverk och distributionsanläggning och städpersonal bör vara väl medvetna om de hygieniska risker som är förknippade med dricksvatten. Alla som hanterar dricksvatten bör vara uppmärksam på sitt eget hälsotillstånd för att på så sätt minimera risken för att smittämnen ska föras över till dricksvattnet. Det handlar framför allt om att inte arbeta med dricksvatten om man själv eller någon i familjen har eller nyligen har haft diarré eller kräkningar.

Hela bilaga II kapitel XII till förordning (EG) nr 852/2004 gäller för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.