Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Godkännande av GMO

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

GMO får förekomma i livsmedel förutsatt att den är riskvärderad och godkänd inom EU och innehållet är angivet i märkningen på produkten. Det innebär att i EU godkända GMO är säkra som livsmedel. Här får du veta mer om hur Efsa genomför en riskvärdering och om kommissionens godkännandeprocess.

Utanför EU finns en mängd genetiskt modifierade livsmedel som inte är godkända för saluhållande inom unionen. Inte ens spår av ett inte godkänt GMO i ett livsmedel kan accepteras. Sådana livsmedel får alltså inte finnas på EU:s, och därmed också den svenska marknaden. 

Efsa riskvärderar 

Ansökan om godkännande av GMO lämnas in till en behörig myndighet i någon av medlemsstaterna. I Sverige är Livsmedelsverket den behöriga myndigheten på livsmedelsområdet. 

Den behöriga myndighetens uppgift är dock begränsad till att kontrollera att ansökan är komplett och att därefter vidarebefordra den till Efsa. Efsa ska göra riskvärdering av GMO för livsmedelsändamål. Om det behövs kan Efsa delegera arbetet till en medlemsstats behöriga myndighet. Se artikel 6 i förordning (EG) nr 1829/2003. 

Efsa ska komma med ett yttrande inom sex månader från det att en komplett ansökan kommit in. Därefter har allmänheten 30 dagar på sig att lämna synpunkter på Efsas yttrande. 

Myndigheter kan lämna synpunkter

När Efsa har meddelat att en ansökan är komplett har Efsa sex månader på sig att göra en riskbedömning av produkten. Under den tiden kan myndigheter som har ett ansvar inom GMO-området, till exempel Gentekniknämnden, komma med tekniskt vetenskapliga synpunkter på ansökningarna. Dessa synpunkter lämnas in till Livsmedelsverket.

Konsumenter kan lämna synpunkter

När Efsa är klar med sitt utlåtande publiceras detta på Efsas och på Kommissionens webbplatser.

Europeiska kommissionen - GMO

Därefter har vem som helst möjlighet att inom 30 dagar lämna synpunkter på Efsas utlåtande. Synpunkterna skickas direkt till EU-kommissionen. Även om formuläret är på engelska går det bra att skriva sina synpunkter på svenska.

Kommissionen godkänner

Kommissionen ska inom tre månader efter det att Efsa yttrat sig lägga fram ett förslag till beslut. Se artikel 7 i förordning (EG) nr 1829/2003. 

Beslut om godkännande av GMO fattas av kommissionen efter att en omröstning som kräver kvalificerad majoritet skett i PAFF, där medlemsstaterna finns representerade. Om kvalificerad majoritet inte uppnås går förslaget till Omprövningskommittén för en ny omröstning som ska göras inom en månad. Ett beslut om godkännande av GMO för användning i livsmedel innebär att produkten får säljas inom hela EU. Beslutet gäller i tio år med möjlighet till förlängning i ytterligare tio år.