EG-förordning 641/2004

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv riskbedömning.

Ändringar med mera

Kort information om genomförandeförordning (EU) nr 503/2013

Om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 641/2004 och (EG) nr 1981/2006.

I förordningen ges närmare bestämmelser om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade växter som ska användas som livsmedel eller foder, livsmedel eller foder som innehåller eller består av, eller i vilka det har använts ingredienser som framställs av genetiskt modifierade växter. Det ges närmare krav till exempel på vilka uppgifter som lämnas i ansökan. Övergångsbestämmelser för tillämpning av förordningen, se artikel 9.

Sidans taggar
Lagstiftning