Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Särskilda regler för lokaler - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas enligt 8 § punkt 2 LIVSFS 2022:12.

Särskilda regler för lokaler vid dricksvattenproduktion

Det finns en risk för kontaminering av dricksvattnet i dricksvattenreservoarer, därför ska reservoarer omfattas av kraven i bilaga II kapitel II till förordning (EG) nr 852/2004.

Svenskt Vatten har en checklista för inspektion av reservoarer som är lämplig för verksamhetsutövarens egen kontroll.

Svenskt Vatten

Ofta används begreppet ”när det är nödvändigt” i bilaga II kapitel II till förordningen. För att avgöra när det är nödvändigt kan följande resonemang vara användbara:

  • Finns det öppen vattenyta eller inte? Jämför till exempel filtersalar med rörgalleri.
  • Är det tidigt eller sent i beredningen? Jämför till exempel råvattenintag med slutdesinfektion.

För att underlätta bedömningen av när vissa krav är nödvändiga kan lokalerna delas in i olika så kallade hygienzoner. Ju senare i beredningen av dricksvatten desto viktigare är hygienen. Exempelvis kan lokaler med öppna vattenytor behöva omfattas av strängare krav.

För dricksvatten, tänk på att:

  • Reservoarer för dricksvatten och liknande förvaringsanordningar bör utformas, underhållas och skötas så att föroreningar inte samlas på väggar och botten eller i vattnets ytskikt. De bör också skyddas mot ljus som kan orsaka tillväxt av mikroorganismer.

  • För målning och reparation av ytor som kommer i direkt kontakt med dricksvatten bör man bara använda produkter som inte avger sådana ämnen som kan påverka dricksvattnets kemiska eller mikrobiologiska kvalitet.

  • Lysrörsarmaturer över eller i närheten av öppna vattenytor bör vara försedda med kåpor eller andra skyddsanordningar.

  • Betong är ett mycket vanligt material i direktkontakt med dricksvatten i vattenverk och reservoarer. Rå betong kan vara skrovlig och ibland till och med ha kvar avtryck av gjutformen. Sådana ytor kan vara svåra att hålla rena, i synnerhet som betong är relativt poröst vilket kan bidra till mikrobiell tillväxt. Ju slätare en betongyta är desto enklare är den att rengöra.

  • Rutiner för skötsel och underhåll bör även omfatta intagsledningar och brunnskonstruktioner.