Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Myndighetsrapportering

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla myndigheter lämnar en gång per år uppgifter om sin livsmedelskontroll till Livsmedelsverket i den så kallade myndighetsrapporteringen. Här får du veta hur rapporteringen går till och vad uppgifterna kan användas till.

Vad är myndighetsrapporteringen?

Medlemsstaterna i EU ska ha fleråriga nationella kontrollplaner, som ska följas upp varje år genom att medlemsstaten överlämnar en rapport till Europeiska kommissionen. Se artikel 113 i förordning (EU) 2017/625.

Rapporten ska bland annat innehålla resultatet av de kontroller som har utförts under det föregående året enligt den fleråriga nationella kontrollplanen. Medlemsstaterna ska även rapportera antal och typ av avvikelser som har konstaterats, och de åtgärder som har vidtagits med anledning av kontrollresultaten.

För att kunna utföra denna rapportering med samlade resultat för Sverige behöver myndigheterna lämna uppgifter till Livsmedelsverket, som sammanställer resultaten och rapporterar Sveriges samlade rapport till EU-kommissionen.

I den nationella kontrollplanen finns det från och med 2013 gemensamma mål för livsmedelskontrollen. Myndighetsrapporteringen är en del av den uppföljning som behövs för att verifiera att vi går åt rätt håll, mot de gemensamma målen.

Hur går rapporteringen till?

Rapporteringen sker genom att en XML-fil laddas upp på Myndighetsrapporteringens webbplats, som hittas via Livstecknet eller direkt på följande länk:

Myndighetsrapportering- Imyr

XML-filen tas ut från respektive myndighets verksamhetssystem och innehåller uppgifter om anläggningar, utförd kontroll, avvikelser, myndighetsåtgärder med mera.

Förutom uppladdning av XML-fil ska frågor besvaras i ett webbformulär på samma webbplats. Frågorna gäller bland annat bemanning och timtaxor.

Livsmedelsverket beslutar om vilka uppgifter som ska rapporteras och för varje år finns en anvisning till myndigheterna om detta. Rapporteringen görs senast den sista januari för föregående års kontroll. Exempelvis rapporteras uppgifter om 2022 års kontroll senast den 31 januari 2023.

Hur används resultaten?

Förutom att medlemsländerna är skyldiga att rapportera till EU används uppgifterna som rapporteras in också för analyser i Livsmedelsverkets arbete med stöd till lokala och regionala kontrollmyndigheter. Resultaten i rapporteringen ger information som är värdefull när Livsmedelsverket beslutar om prioriteringar, mål och utbildningar inom livsmedelskontrollen.

De enskilda kontrollmyndigheterna kan också själva ha nytta av de analyser som Livsmedelsverket utför, till exempel för sin egen verifiering av kontrollens effekt och för att kunna göra jämförelser med andra kontrollmyndigheter. På Livsmedelsverkets Uttagswebb går det att söka inrapporterade uppgifter om resultat från kontrollen. Sökningar kan göras, uppdelat på år och kontrollmyndighet, bland annat på antal anläggningar och antal kontroller och kontrollresultat och uppgifterna kan delas upp på olika sätt - i riskklass, anläggningstyp och kontrollorsak.

Uttagswebben (Inloggningsuppgifter till Livstecknet krävs för att kunna använda denna länk)