Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Transporter - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om transport av dricksvatten enligt 2 b § punkt 3 SLVFS 2001:30.

Regler för att skydda dricksvatten vid transport

Vid exempelvis nödvattenförsörjning kan det finnas behov av att transportera dricksvatten i tankar till konsumenterna. Tankar som används för transport av dricksvatten får enligt bilaga II kapitel IV punkt 5 till förordning (EG) nr 852/2004 användas för transport av annat än dricksvatten eller livsmedel. Det som har transporterats tidigare får dock inte kontaminera dricksvattnet.

Slambilar ska helt undvikas eftersom de inte går att rengöra på ett tillfredsställande sätt. Brandbilars tankar måste i princip alltid rengöras, eftersom räddningstjänsten kan använda annat vatten än dricksvatten för brandsläckning. Erfarenheterna av att använda mjölkbilar är att de är svåra att rengöra på ett effektivt sätt. Packningarna tål inte starka rengörings- och desinfektionsmedel. Mjölkrester kan orsaka bakterieväxt. Det är alltså svårt att undvika kontamination om man använder tankar som tidigare har använts till andra ändamål än för dricksvatten.

Det bör finnas dokumenterade rutiner för hur rengöring av tankarna ska gå till. Man bör verifiera att rutinerna är tillräckliga genom mikrobiologisk analys av dricksvattnet.

Exempel på tillvägagångssätt för att desinfektera tankar:

  1. Spola tanken ren med rent vatten. Gör även ren slangar och ventiler.
  2. Desinfektera tanken med ett kloröverskott på minst 50 mg/l.
  3. Låt tanken stå med klorlösningen över natt eller minst 6 timmar.
  4. Tappa ur tanken genom den slang och ventil som används vid tappning.
  5. Fyll tanken med dricksvatten.

Krav på provtagning och analys vid nödvattenförsörjning finns i bilaga 3 avsnitt C II till SLVFS 2001:30.

Om man transporterar dricksvatten förpackat i någon typ av konsumentförpackningar kan bilaga II kapitel IV punkt 3 till förordningen vara relevant.

Bilaga II kapitel IV punkt 7 i samma förordning kan vara relevant om tankarna står uppställda under en längre tid på sommaren då en hög temperatur kan gynna mikrobiologisk tillväxt så att kvalitetskraven i SLVFS 2001:30 riskerar att överskridas. Det kan då snarare handla om att det är viktigt att placera tankarna på bästa möjliga sätt för att skydda dem mot att dricksvattnet får för hög temperatur och att ha en tillräckligt hög omsättning på vattnet.

Bilaga II kapitel IV punkt 4 till förordning (EG) nr 852/2004 gäller inte för dricksvattenförsörjningen.