Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Bilaga 2 Rapporteringspunkter

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2024 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2025.

 

A. Administrativa krav

Nr Rapporteringspunkt

A01

Godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter

A04

Aktörer inom produktion, beredning, lagring, import av ekologiska produkter som ska inneha certifikat

A05

Godkännande av naturligt mineralvatten

A06

Godkännande av genetiskt modifierade organismer, GMO

A07

Anmälningskrav för vissa livsmedel för särskilda grupper

A11

Anmälan om fri från

A12

Anmälan till Livsmedelsverket om produktion, beredning, lagring, import av ekologiska produkter

A99

Övriga krav

B. Allmän livsmedelsinformation

Nr Rapporteringspunkt

B01

Allmänna krav och skyldigheter

B02

Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

B03

Obligatorisk livsmedelsinformation, näringsdeklaration

B04

Frivillig livsmedelsinformation

B99

Övrig livsmedelsinformation

C. Särskild märkning och information

Nr Rapporteringspunkt

C01

Nyckelhålsmärkning

C02

Näringspåståenden

C03

Hälsopåståenden

C04

Märkning av livsmedel innehållande GMO

C05

Särskild märkning av kosttillskott

C06

Bestrålade livsmedel

C07

Information till konsumenter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten

C08

Ursprungsmärkning av honung

C09

Märkning och presentation inom vinsektorn

C10

Definition, beskrivning, märkning och presentation av spritdrycker

C11

Konsumentinformation för fiskeri- och vattenbruksprodukter

C99

Övrig särskild märkning och information

D. Skyddade beteckningar

Nr Rapporteringspunkt

D03

Ursprungsbeteckning och geografisk beteckning inom vinsektorn

D04

Traditionella uttryck inom vinsektorn

D05

Geografiska beteckningar för spritdrycker

D06

Kontroll av produktspecifikation före utsläppande på marknaden

D07

Kontroll av överensstämmelse mot produktspecifikation – tillverkare

D08

Marknadskontroll

D09

Garanterad traditionell specialitet (GTS) – övrig kontroll

D10

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Skyddad geografisk beteckning (SGB) – övrig kontroll

E. Handelsnormer

Nr Rapporteringspunkt

E01

Kött av nötkreatur som är yngre än tolv månader

E02

Kategorier av vinprodukter

E03

Mjölk och mjölkprodukter

E04

Mjölk avsedd som livsmedel enligt KN-nummer 0401

E05

Produkter från fjäderfäsektorn

E06

Ägg från höns av arten Gallus gallus

E07

Bredbara fetter

E08

Beskrivningar och definitioner avseende olivolja och olja av olivoljeprodukter

E09

Frivilliga förbehållna begrepp inom jordbrukssektorn

E10

Handels- och marknadsnormer för fiskeri- och vattenbruksprodukter

F. Varustandarder

Nr Rapporteringspunkt

F01

EU-gemensamma varustandarder

F02

Utvinning och saluförande av naturligt mineralvatten och källvatten

F03

Nationella varustandarder

G. Livsmedel för särskilda grupper

Nr Rapporteringspunkt

G01

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

G02

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

G03

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

G04

Komplett kostersättning för viktkontroll

H. Spårbarhet

Nr Rapporteringspunkt

H01

Allmänna bestämmelser om spårbarhet

H02

Specificerade spårbarhetskrav för livsmedel av animaliskt ursprung

H03

Angivande av ursprungsland eller härkomstplats för visst kött

H04

Identifieringsmärkning av produkter av animaliskt ursprung

H05

Identifikationsmärkning av livsmedelspartier

H06

Information om tillverkningsdatum och datum för infrysning för livsmedel av animaliskt ursprung

H07

Fångst- eller produktionsområden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

H08

Upptagningsområde för musslor

H09

Journalföring och märkning med producentkod för ägg

H10

Identifiering av djur vid slakt

H11

Ursprungsmärkning av nötkött

H12

Spårbarhetskrav för groddar och frön avsedda för produktion av groddar

H13

Spårbarhetskrav för GMO

H14

Ekologisk marknadskontroll i detaljhandel

I. Särskilda ingredienser och processhjälpmedel

Nr Rapporteringspunkt

I01

Livsmedelstillsatser

I02

Aromer inklusive rökaromer

I03

Enzymer

I04

Berikning (ej kosttillskott)

I05

Vitaminer och mineralämnen som får tillsättas kosttillskott

I06

Nya livsmedel (Novel foods)

I07

Ämnen vilkas användning är förbjuden eller begränsad i livsmedel inklusive kosttillskott

J. Grundförutsättningar, hygien

Nr Rapporteringspunkt

J01

Allmänna krav på livsmedelssäkerhet

J02

Utformning och underhåll av lokaler och utrustning

J03

Hygien före, under och efter processen

J04

Personlig hygien

J05

Utbildning i hygien och arbetsmetoder

J06

Bekämpning av skadedjur

J07

Vattenförsörjning

J08

Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier

J09

Material i kontakt med livsmedel (FCM)

J99

Övriga grundförutsättningar

K. HACCP-baserade förfaranden

Nr Rapporteringspunkt

K01

Faroanalys och kritiska styrpunkter

K02

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

K03

Läkemedelsrester

K04

Bekämpningsmedelsrester

K05

Främmande ämnen

K06

Allergena kriterier

K07

Akrylamid i livsmedel

L. Specifika hygienkrav på egenkontroller

Nr Rapporteringspunkt

L01

Värmebehandling av livsmedel som släpps ut i hermetiskt slutna behållare

L02

HACCP-baserade förfaranden som garanterar att djur som tas emot på slakteriets område är rena

L03

Kontroll av information från livsmedelskedjan (FCI) i slakterier

L04

Hälsonormer för musslor

L05

Hälsonormer för fiskeriprodukter

L06

Egenkontroller av obehandlad mjölk och råmjölk i samband med hämtning

L07

Värmebehandling av mjölkprodukter och råmjölksbaserade produkter

L08

Analysspecifikationer för äggprodukter

L09

Krav för utsmält djurfett

L10

Gränsvärden för restämnen i gelatin och kollagen

L11

Krav för ägg

M. Handel inom EU, import och export

Nr Rapporteringspunkt

M01

Salmonellagarantier vid införsel

M02

Utförsel av vissa fiskarter som fångats i Östersjön, Vänern eller Vättern

M03

Importförbjudna vegetabilier och animalier

M04

Importerade vegetabiliska livsmedel som omfattas av krav på gränskontroll

M05

Godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende mykotoxiner

M06

Import av groddar och frön för groddning

M07

GMO-kontroll vid import av ris från USA

M08

Allmänna bestämmelser och övriga regler om import

M09

Exportkontroll

M10

Kontroll av privat intyg för sammansatta livsmedel från land utanför EU

N. Dricksvattenanläggningar

Nr Rapporteringspunkt

N01

Anmälan om betydande ändringar

N14

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

N16

Kvalitetskrav

N17

Allmänna hygienregler

N18

Larm

N19

Faroanalys och kritiska styrpunkter

N20

Beredningskemikalier och filtermaterial

N21

Undersökningsprogram

N22

Undersökningar

N23

Utredning vid avvikelser

N24

Åtgärder vid avvikelser

N25

Information

N99

Övrigt

O. Övrigt

Nr Rapporteringspunkt

O01

Andra krav i livsmedelslagstiftningen/övriga regler

 

 

P. Operativa mål

Nr Rapporteringspunkt

P38

Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning vid vattenverk (operativt mål 1)

P39

Säkerhet vid vattenverk och reservoarer (operativt mål 2)

P40

Nyckelhålsmärkning (operativt mål 3)

P41

Fet fisk från Östersjön (operativt mål 4)

P42

Ekologiska livsmedel (operativt mål 5)

P43

Livsmedelsinformation vid e-handel (operativt mål 6)

P44

Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner (operativt mål 7)

P45

Spårbarhet kött (operativt mål 8)

P46

Skyddade beteckningar (operativt mål 9)

P47

Allergena ingredienser hos grossister (operativt mål 10)

P48

Spårbarhet ägg (operativt mål 11)

P49

Aktörer som släpper ut honung på marknaden (operativt mål 12)

P50

Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott - främmande ämnen (operativt mål 13)

P51

Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott- otillåtna växter (operativt mål 13)

P52

Fusk med tonfisk (operativt mål 14)

P53

Plastprodukter med otillåtna naturmaterial (operativt mål 15)

P54

Glykoalkaloider i potatis (operativt mål 16)

P55

Kontaktmaterialverksamheter (operativt mål 17)

Q. Kontaktmaterial – tillverkning, förädling och distribution

Nr Rapporteringspunkt

Q01

Anmälan om registrering av kontaktmaterialverksamheter

Q02

Allmänna krav – alla kontaktmaterial

Q03

Märkning – alla kontaktmaterial

Q04

Spårbarhet – alla kontaktmaterial

Q05

God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel – alla kontaktmaterialverksamheter

Q06

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Q07

Material och produkter av keramik, regenererad cellulosafilm (cellofan) och nappar av elastomer eller gummi

Q08

Material och produkter av återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Q09

Material och produkter aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Q10

Användning av bisfenol A i lack och ytskikt samt begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Q99

Övriga krav – alla kontaktmaterial