Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Majonnäsbaserade fiskprodukter - Princip 3-5

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder för majonnäsbaserade fiskprodukter, här västkustsallad. Observera att du inte kan kopiera exemplet rakt av för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder - västkustsallad

Steg

Potentiell fara

Kritiskt gränsvärde

Övervakning
Vad, hur, vem

Korrigerande
åtgärd

CCP/OPRP 1
Mottagning

Förekomst av sulfit

>10 ppm

Vad: Certifikat fri från, innehålls-förteckning på räk-förpackningar.

Hur: Vid ankomst.

Vem: Operatör.

Om frihet från inte kan garanteras se till att sulfit deklareras på slutprodukt.

CCP/OPRP 2
Invägning

Kemisk fara vid överdosering av konserverings-medel

1. Högst 150 g/100 kg färdig blandning av E210 & E202 räknat som syra (majonnäsen innehåller redan dessa två).

2. Blandningstid av ingredienser under minst 5 min så att tillsatserna fördelas jämnt i satsen

Vad:
1. Invägning av rätt mängder enligt recept, och fördelning av ingredienser i blandningen.

2. Inställning av blandningstid

Hur:
1. Före varje blandning

2. Efter fördelning av ingredienser i blandare 

Vem: Operatör

1.Vid överdosering kontakta kvalitetschef, stoppa satsen för utvärdering

2. Om blandare stoppar före ljudsignal övergå till stegvis blandning tills rätt blandnings-tid uppnås

CCP/OPRP 3
Blandning

Kors-kontamination av allergener från utrustning vid produktbyten inom dag.

Produktbyte måste ske enligt fastställd produktions-ordningsföljd där allergener beaktas i annat fall ska rengöring ske av linjen.

Vad: Att produkter följer varandra enligt godkänd ordningsföljd eller att mellanliggande rengöring sker

Hur: Före produktbyte

Vem: Operatör

Vid fel kontakta kvalitetschef, stoppa satsen för utvärdering.

CCP/OPRP 4
Packning/
Märkning

Allergener

Alla allergener som framgår av produktions-ordern ska anges på etikett. 

Vad: Förpack-ningens allergen angivelse mot produktions-order

Hur: Första förpackningen per produktions-omgång

Vem: Operatör

Särskilj och märk rätt med nya förpack-ningar/ etiketter

 

Exempel vid redlighetsfaror - västkustsallad

Steg

Potentiell redlighets-fara

Kritiskt gränsvärde

Övervakning
Vad, hur, vem

Korrigerande
åtgärd

DAP 1
Portionering/
Vägning

Felaktig nettovikt

Ingen förpackning får underskrida den dubbla negativa avvikelsen i nettovikt d.v.s. lägre än 6 %. Det faktiska innehållet i en färdig-förpackning får i genomsnitt inte vara mindre än den nominella mängden (se STAFS 2017:1)

Vad: Inställning av portionerare.

Stickprov tas ut 2 per timme.

Hur: Vid start. Under produktion.

Vem: Operatör.

Kalibrera portionerare

Är något stickprov
> 6 % stoppa och utvärdera.