Skriv ut
Jämför versioner

Importkontroll av ekologiska livsmedel

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du de speciella regler som gäller gränskontroll av ekologiska livsmedel.

Vilka regler gäller?

Importregler för ekologiska produkter finns i

  • Förordning (EG) nr 834/2007.
  • Förordning (EG) nr 889/2008.
  • Förordning (EG) nr 1235/2008.

För att ekologiska livsmedel ska få importeras till EU måste någon av följande punkter uppfyllas:

  • Ursprungslandet vara godkänt enligt bilaga III i förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

    eller

  • Kontrollorganet utanför EU som har kontroll över producenten varorna måste vara godkänt enligt bilaga IV i samma förordning. 

Oavsett från vilket land utanför EU varorna importeras ska importören vara ansluten till och kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan. Se artikel 28.1 i förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Så här går det till

Ett kontrollintyg i original (sk COI-intyg) ska medfölja varorna till den första mottagaren i Sverige. Intyget ska styrka att produktionen i landet utanför EU är likvärdig med produktionen av ekologiska produkter inom EU. Intyget utskrivet ur TRACES.NT och undertecknat av kontrollorganet/kontrollmyndigheten i land utanför EU ska skickas till Livsmedelsverkets gränskontrollstation i Göteborg för granskning och signering vid importtillfället. En förlaga till kontrollintyget finns i bilaga V i förordning (EG) nr 1235/2008.

Ekologiska produkter (Tullverket)

Import av ekologiska livsmedel (Livsmedelsverket)

I de fall det behöver utredas vidare om en sändning får importeras som ekologiskt eller inte informerar Livsmedelsverket importörens kontrollorgan i de fall en sändning utreds, om den får säljas som ekologiskt livsmedel eller inte, till exempel i samband med provtagning i gränskontrollen. I de fall en sändning med ekologiska livsmedel inte medföljs av ett kontrollintyg i TRACES.NT, eller om provtagning påvisar otillåtna substanser, fattar Livsmedelsverket ett avvisningsbeslut och informerar importörens kontrollorgan om detta. Skulle ett företag som inte är anslutet till ett kontrollorgan importera ekologiska livsmedel, kontaktas företagets kontrollmyndighet.

Sidans taggar
Lagstiftning