Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

RASFF och AAC

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

RASFF och AAC är EU-system för kommunikation. RASFF hanterar ärenden som kräver snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra risk för människors hälsa. AAC hanterar ärenden om livsmedel som inte utgör risk.

Om lagstiftningen

På alla sidor om RASFF och AAC finns den viktigaste lagstiftningen samlad i spalten till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. Den lagstiftning som styr området är: 

  • Förordning (EU) 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

  • Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel

  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter

  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen)

Kommissionens vägledningar:

Standard operating procedures for the Rapid Alert System for Food and Feed (SOPs) samt Working instructions (WI) - EU-kommissionens webbplats
(finns på svenska, klicka på de tre prickarna (…) bredvid pdf-dokumenten)

Vad är RASFF och AAC?

RASFF och AAC två olika system där kontrollmyndigheter kan utbyta information om livsmedelsärenden. De berörda myndigheterna nås på ett snabbt och effektivt sätt genom att kommunikationen sker på webbplattformar som utvecklas och underhålls av EU-kommissionen. Alla medlemsländer måste vara anslutna och informera andra myndigheter när så krävs. Likaså måste alla medlemsländer reagera på den information som kommer till dem i de olika systemen. 

När används vilket system?

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) är ett varningssystem som har använts under lång tid i Europa. Kontrollmyndigheterna måste använda sig av RASFF när de har kännedom om att ett livsmedel som är eller kan antas vara osäkert finns på marknaden och berör andra kontrollmyndigheter. Det finns ingående regler som säger hur medlemsländerna ska arbete med systemet. 

Administrative Assistance and Cooperation (AAC) är relativt nytt system som infördes sent under 2015. Här kan förfrågningar göras och information lämnas till andra medlemsländer när en avvikelse från lagstiftningen finns men inte leder till en direkt eller indirekt risk för hälsan. 

RASFF

AAC

Sekretessbelagd information

Det är viktigt att komma ihåg att meddelanden är information som delas mellan myndigheter. Regler om sekretess gäller även mellan myndigheter. 

Ibland är det nödvändigt att lägga in uppgifter som i vissa fall skulle kunna omfattas av sekretesskydd, till exempel uppgifter som rör en enskild firma där namn och personnummer framgår. Samma uppgift kan bedömas olika ur sekretessynpunkt beroende på i vilket sammanhang den begärs ut. Därför är det viktigt att alltid sekretessgranska uppgifter som lagts in i systemet innan de lämnas ut.