Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Beskrivning av aktiviteter för kontaktmaterialverksamheter

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan finner du beskrivningar av de aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för verksamheter med huvudsaklig inriktning Kontaktmaterial.

Kontrollbehovet per aktivitet

Här beskriver vi kontrollbehovet per aktivitet i första hand för som hjälp vid bedömningen av om aktiviteten är aktuell för en viss verksamhet. Beskrivningen av kontrollbehovet kan också vara till hjälp när myndigheten ska planera vad som ska ingå i kontrollen av verksamheterna. Beskrivningarna är inte tänkta som en uttömmande kontrollvägledning.

Vissa aktiviteter har två namn

För vissa aktiviteter anges både det officiella namnet på aktiviteten som ska rapporteras och det namn som visas i den standardiserade e-tjänsten för livsmedelsverksamheter, det senare inom parentes.

Återvinning av plast för kontaktmaterial med suitable technology (Återvinning av plast med lämplig materialåtervinningsteknik)

Med Återvinning av plast för kontaktmaterial med suitable technology menas plast som återvinns i enlighet med en av de tekniker som finns upptagna i bilaga I till förordningen (EU) 2022/1616. För närvarande mekanisk återvinning av PET-plast efter konsumentledet och materialåtervinning från produktkretslopp i en sluten och kontrollerad kedja.

Exempel på när denna aktivitet ska användas:

 1. Materialåtervinningsanläggningar för återvinning av PET-plast där minst en dekontamineringsinstallation är belägen.
 2. Verksamheter som tar tillbaka produkter av plast från en sluten och kontrollerad kedja och omformar dessa för de ska kunna användas för samma ändamål och under samma användningsvillkor som de tidigare använts.

Återvinning av plast för kontaktmaterial med suitable technology:

 • ger 3 kontrollpoäng
 • aktiverar val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel.

Det kontrollbehov som är kopplat till aktiviteten innebär att myndigheten kontrollerar att den återvunna plasten tillverkas med någon av de materialåtervinningstekniker som finns listade i bilaga I till förordning (EU) 2022/1616 och att tillämpliga bestämmelser i förordningen följs.

Återvinning av plast för kontaktmaterial med novel technology (Återvinning av plast med ny materialåtervinningsteknik)

Med Återvinning av plast för kontaktmaterial med novel technology menas plast som återvinns med en teknik som är under utveckling i enligt förordningen (EU) 2022/1616.

Återvinning av plast för kontaktmaterial med novel technology:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • aktiverar val av produktgrupp
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel

Det kontrollbehov som är kopplat till aktiviteten innebär att myndigheten kontrollerar att verksamhetsutövaren följer de tillämpliga bestämmelser som finns avseende framtagande av ny materialåtervinningsteknik i förordning (EU) 2022/1616.

Import av kontaktmaterial (Import av kontaktmaterial från länder utanför EU, för vidare försäljning/överlåtelse)

Med Import av kontaktmaterial menas import av kontaktmaterial från tredje land. Alla länder utanför EU räknas i detta sammanhang som tredjeländer, inklusive EES-länderna. Aktiviteten gäller kontaktmaterial som säljs eller på annat sätt överlåts vidare till andra företag eller till slutkonsument. Grossister, huvudkontor men även detaljhandel kan hamna här.

Exempel på när denna aktivitet ska anges är:

 1. grossistverksamhet som tar in färdiga tallrikar, matlådor eller pizzakartonger från ett land utanför EU och överlåter dessa vidare.
 2. huvudkontor med inköp direkt från Kina av köksredskap som ska säljas i kedjans butiker. Huvudkontoret fungerar i det här fallet som inköpare för enheterna i kedjan.

Import av kontaktmaterial:

 • ger 4 kontrollpoäng
 • aktiverar val av produktgrupp
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel.

Det kontrollbehov som är kopplat till aktiviteten handlar om att importören är skyldig att se till att kontaktmaterial som släpps ut på den gemensamma marknaden uppfyller tillämpliga bestämmelser i den EU-gemensamma men även den nationella kontaktmateriallagstiftningen.

Tillverkning av kontaktmaterial (Tillverkning av livsmedelsförpackningar och andra kontaktmaterial)

Med Tillverkning av kontaktmaterial menas verksamhet som tillverkar material avsett att komma i kontakt med livsmedel. Denna aktivitet avser såväl kontaktmaterial som ska användas i den egna anläggningen som när det ska säljas/överlåtas vidare.

Som tillverkning räknas även när inköpta material förädlas/förändras. Enklare förändring som sker i samband med förpackning av livsmedel och enligt anvisningar från materialleverantören ska dock inte anges med aktiviteten tillverkning. Nedan listas sådana undantag:

 1. 3D-utskrifter.
 2. Formning av förpackningsämne, till exempel djupdragningsaskar eller flaskämne.
 3. Hopsättning av ett förpackningsmaterial, till exempel hoplimning, försegling eller försegling med lock.

Tillverkning av kontaktmaterial:

 • ger 4 kontrollpoäng
 • aktiverar val av produktgrupp
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel.

Det kontrollbehov som är kopplat till aktiviteten handlar om att de kontaktmaterial som tillverkas uppfyller tillämpliga bestämmelser i kontaktmateriallagstiftningen.

Saluföring av livsmedel (Kontaktmaterialverksamhet med saluföring av livsmedel)

Med Saluföring av livsmedel menas att en verksamhet som i huvudsak tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial även saluför livsmedel. Det kan till exempel röra sig som en grossist som huvudsakligen säljer importerade köksredskap med även säljer livsmedel i mindre omfattning.

Saluföring av livsmedel:

 • ger 2 kontrollpoäng
 • aktiverar inte val av produktgrupper
 • är en huvudaktivitet som medför att verksamheten får verksamhetstypen Partihandel

Det kontrollbehov som är kopplat till aktiviteten handlar om att hanteringen och de livsmedel som säljs uppfyller tillämpliga krav i livsmedelslagstiftningen, till exempel vad gäller allmänna hygienkrav och märkning.