Till huvudinnehåll

LIVSFS 2023:2

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram nya föreskrifter, Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad kontroll. Föreskrifterna reglerar vid vilka tillfällen en kontrollfrekvens ska fastställas, att den ska fastställas utifrån en bedömning av verksamhetens behov av kontroll och vilka grundprinciper som då ska beaktas. Samma grundprinciper gäller även enligt den nya vägledande modellen för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll som Livsmedelsverket beslutade under hösten 2022. Genom ett allmänt råd rekommenderas att kontrollmyndigheterna bör använda sig av den modellen vid bedömningen av kontrollbehov och fastställande av kontrollfrekvens.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024. För redan registrerade eller godkända verksamheter ska dock tidigare beslut om kontrollfrekvens eller motsvarande fortsätta att gälla till dess att kontrollmyndigheten har fastställt en ny kontrollfrekvens i enlighet med föreskrifterna.

Vilka berörs av författningen?

Föreskrifterna berör anläggningar i leden efter primärproduktion med vissa givna undantag. Livsmedelsverket och kommunerna är berörda kontrollmyndigheter.

Mer information om LIVSFS 2023:9

Bakgrund

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll innehåller bestämmelser om hur den berörda offentliga kontrollen ska planeras. 

Föreskrifternas tillämpningsområde utökas nu till att även omfatta registrerade kontaktmaterialverksamheter och anläggningar för tillverkning av snusliknande produkter. Förslagen innebär att föreskrifterna och de allmänna råden i sin helhet görs gällande för de verksamheter som tillämpningsområdet utökas till att omfatta.

När träder författningen i kraft?

Ändringsföreskriften träder i kraft den 1 januari 2024 det vill säga samtidigt som LIVSFS 2023:2 i sin helhet träder i kraft.

Vilka berörs av författningen?

Verksamheter som har registrerats enligt 2 kap. 1 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, livsmedelsanläggningar som har kontaktmaterialverksamheter och anläggningar för tillverkning av snusliknande produkter enligt 23 § 8 livsmedelsförordningen berörs av ändringarna liksom de kommunala kontrollmyndigheterna och Livsmedelsverket.