Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Frågor och svar - FCM

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av frågor och svar om vad kontrollen av kontaktmaterial innebär och hur kontrollmyndigheterna kan förbereda sitt kontrollarbete.

Vilka kontaktmaterialverksamheter kan kontrolleras?

De ändringar av lagstiftningen som började gälla den 15 juli 2021 innebär att verksamheter som bedriver tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kan kontrolleras.

Kontroll kan även göras vid livsmedelsanläggningar som, utöver livsmedelsverksamheten, även tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial.

Hur ofta ska kontroll av kontaktmaterialverksamheter ske?

Den 1 augusti 2023 trädde nya föreskrifter i kraft om att vissa kontaktmaterialverksamheter ska anmäla sin verksamhet till behörig kontrollmyndighet för registrering. Se LIVSFS 2023:5. Det är dessa verksamheter som sedan kommer att riskklassas enligt den nya modell för riskklassning och stå under regelbunden offentlig kontroll.

Under år 2024 och 2025 finns ett operativt mål 17 om kontroll av kontaktmaterialverksamheter. I målet ska sådana kontaktmaterialverksamheter som är registrerade hos kontrollmyndigheten kontrolleras och kontrollen ska se med den frekvens som faller ut efter riskklassning av verksamheten. 

Operativt mål 17 - Kontrollwiki

Vad ska en kontrollmyndighet göra om det kommer in ett RASFF-meddelande som berör en kontaktmaterialverksamhet?

Inkommer det ett RASFF-meddelande där en kontaktmaterialverksamhet i Sverige är berörd, antingen genom att de tagit emot en leverans av ett kontaktmaterial som kan anses innebära en risk, eller att de har skickat ett kontaktmaterial vidare, ska detta följas upp av behörig kontrollmyndighet.

Vilken typ av uppföljning som behövs kan variera beroende på vad som har hänt och på vilket sätt verksamheten är berörd. Det beror även på vilken mängd det rör sig om, om det är troligt att företaget har kvar produkten eller om de har sålt den vidare. Ibland kan det räcka med att få information från verksamheten via telefon eller mejl, men ibland behövs uppföljning på plats. Om produkten har levererats vidare är det viktigt att snabbt få fram uppföljande uppgifter så att andra myndigheter i sin tur kan följa upp andra berörda företag. Detsamma gäller för uppgifter bakåt i kedjan om de efterfrågas. Uppföljning i iRASFF ska ske på samma sätt som vid återrapportering av RASFF-meddelanden som berör ett livsmedel. Om du som kontrollpersonal behöver stöd i hur uppföljning ska ske går det bra att kontakta Livsmedelsverkets kontaktpunkt för RASFF.

Återrapportera med en follow up

Hur finansieras handläggningen av RASFF-ärenden

Länkar till lag-och förordningsändringar

Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket