Till huvudinnehåll

EU-förordning 1337/2013

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 av den 13 december 2013.

När träder förordningen i kraft?

Från tredje dagen efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning (EUT).

Förordningen ska tillämpas från och med den 1 april 2015.

Den ska inte tillämpas på kött som lagligen har släppts ut på unionsmarknaden före den 1 april 2015 till dess att lagren är uttömda.

Vilka berörs av förordningen?

Livsmedelsföretagare inom och utanför EU.

Bakgrund

Kommissionen ska enligt artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1169/2011 senast den 13 december 2013 anta genomförandebestämmelser om tillämpningen av artikel 26.2b.

Artikel 26.2b anger med hänvisning till bilaga XI i förordningen att färskt, fryst och kylt kött från gris, får, get och fjäderfä måste märkas med ursprung.

Vad innebär förordningen?

Utöver märkning med uppgift om "Uppfött i" och "Slaktat i" ska köttet märkas med partikod (batch code). Livsmedelsföretagare ska säkerställa att den partikod som identifierar köttet som levereras till konsumenter eller storhushåll överensstämmer med det parti eller de partier kött som förpackningen eller det märkta partiet kommer från.

Uppgifterna "Uppfött i" och "Slaktat i" kan ersättas med uppgiften Ursprung: (namn på medlemsstaten eller tredjelandet), om livsmedelsföretagaren på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt kan bevisa att köttet kommer från djur som fötts, uppfötts och slaktats i en enda medlemsstat eller ett enda tredjeland.

Undantag från reglerna finns för kött från tredjeländer och malet kött och putsbitar.

Frivillig märkning med ytterligare information om köttets härkomst är möjlig, men den ytterligare informationen får inte strida mot bestämmelserna i den aktuella förordningen och måste också överensstämma med kapitel V i förordning (EU) nr 1169/2011.