Till huvudinnehåll

EU-förordning 2019/624

Om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av
produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

I förordningen (EU) 2019/624 fastställs det särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung. Bestämmelserna omfattar kriterier och villkor för att fastställa när vissa kontroller i samband med slakt, hantering av vilt och styckning får utföras under en officiell veterinärs överinseende eller ansvar, samt när besiktning före slakt får utföras utanför slakteriet i händelse av nödslakt samt vid den jordbruksanläggning som djuren kommer från.

Det finns också bestämmelser om särskilda undantag för offentliga kontroller av ren samt fjäll- och dalripa, och om offentlig kontroll av vissa kammusslor, marina snäckor och sjögurkor.

Vidare ges det minimikrav på utbildning av de officiella veterinärerna, de officiella assistenterna och den personal som är utsedd av den behöriga myndigheten och som utför kontrolluppgifter, samt av den slakteripersonal som bistår vid utförandet av vissa uppgifter i samband med offentlig kontroll.


Länkar