Till huvudinnehåll

EU-förordning 2018/848

Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

En ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter har beslutats. Förordningen kommer att ersätta nuvarande förordning 834/2007 och var tänkt att börja tillämpas 1 januari 2021. På grund av de svårigheter som orsakats av pandemin behöver dock den ekologiska sektorn mera tid för att hinna anpassa sig till de nya reglerna. Nytt datum för tillämpning av förordning 2018/848 blir därför 1 januari 2022. Genom förordning 2020/1693 flyttas alla datum ett år framåt. Arbete med tillämpningsförordningar pågår och dessa kommer att träda i kraft i enlighet med de nya datumen.