Till huvudinnehåll

EU-förordning 2018/848

Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

En ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter har beslutats. Förordningen börjar tillämpas den 1 januari 2021 och den kommer då att ersätta nuvarande förordning 834/2007. Arbete med tillämpningsförordningar har påbörjats och dessa kommer att träda i kraft samtidigt.