Till huvudinnehåll
Hittade 14 träffar som innehåller orden med taggen Administrativa krav
Filtrera på typ
A - Administrativa krav 2024-02-03
Det här lagstiftningsområdet omfattar godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter, samt godkännande och anmälan för vissa livsmedel.
EG-förordning 1829/2003 2022-11-22

Genetiskt modifierade livsmedel och foder

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EG-förordning 853/2004 2023-01-11

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EU-förordning 1169/2011 2022-01-10

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EU-förordning 2016/127 2024-01-24

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn

EU-förordning 2017/625 2022-12-02

Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

EU-förordning 2018/848 2024-02-05

Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

LIVSFS 2003:45 2021-06-09

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

LIVSFS 2014:4 2022-09-06

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2021:12 2022-03-16

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

LIVSFS 2022:8 2022-12-15

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

Nya livsmedel 2024-02-20
Nya livsmedel är livsmedel som vi inom EU inte har ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997. För att skydda folkhälsan ska sådana livsmedel riskvärderas och godkännas innan de får säljas. Här får du veta vilka regler som gäller och hur de ska användas.