Skriv ut
Jämför versioner

Åtgärder när det inte gäller livsmedelsföretag

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

I vissa fall är det enligt livsmedelsreglerna inte ett företag som hanterar livsmedel. Då gäller särskilda regler.

 

Inget livsmedelsföretag föreligger

Livsmedel som lagras, bearbetas och konsumeras i det egna hushållet och mat som lagas av en privatperson och konsumeras i en privat krets omfattas inte av EU:s hygien- och kontrollförordningar, inte ens av artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002. 

Det betyder att några sanktioner med stöd av livsmedelslagstiftningen, vare sig straffrättsliga eller administrativa, inte kan vidtas i de fallen. Anledningen är att det inte sker något utsläppande på marknaden i de här fallen, och då gäller inte EU-lagstiftningen eller livsmedelslagen (2006:804).  

Men det finns fall som omfattas av artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002. Det hänger ihop med om livsmedlet släpps ut på marknaden där det kan nå allmänheten. Dessa fall är när mat lagas av en privatperson och konsumeras av andra personer, liksom mat som lagas av privatpersoner eller av en förening och konsumeras av allmänheten eller kan komma att konsumeras av allmänheten, till exempel serveras på ett ställe som allmänheten har tillträde till. 

Om verksamheten också uppfyller kriterierna för ett livsmedelsföretag om organisation och kontinuitet gäller artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen (2006:804). 

Om verksamheten däremot inte uppfyller kriterierna om organisation och kontinuitet, och något livsmedelsföretag därför inte föreligger, gäller endast kraven i artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002. 

Eftersom artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 gäller den behöriga myndighetens åtgärder för att se till att företagaren avhjälper bristande efterlevnad kan den artikeln inte tillämpas när något livsmedelsföretag inte föreligger. 

När ett förfarande bara omfattas av artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002 kan endast de sanktionsmöjligheter som föreskrivs i livsmedelslagen (2006:804) tillämpas. Livsmedelslagens möjligheter till sanktioner kan dock användas på samma sätt som mot en livsmedelsföretagare.

Lagstiftning