Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Hantering av avvikelser

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

När du som inspektör bedömer att ett livsmedel inte uppfyller lagstiftningens krav ska avvikelsen hanteras. Här hittar du exempel på brister och förslag till hantering av olika typer av avvikelser.

Viss information på denna sida kan vara inaktuell på grund av hänvisningar till förordning (EG) nr 854/2004 eller förordning (EG) nr 882/2004. Omarbetade sidor med rätt hänvisning till den nya kontrollförordningen förordning (EU) 2017/625 publiceras löpande

GMO-förordningarna innehåller inga särskilda regler om sanktioner då en produkt till exempel är felmärkt eller innehåller en godkänd eller inte godkänd GMO. Därför ska den nationella lagstiftningen om sanktioner användas vid överträdelser av lagkraven. 

Nedan finner du exempel på hur olika typer av avvikelser kan hittas i samband med kontroll av GMO och förslag på hur de konstaterade avvikelserna kan hanteras av kontrollmyndigheten.

Förslag på hantering av olika typer av avvikelser 

Exempel på mindre brister:

  • Produkten är märkt med ”fri från GMO”.

    Förslag på hantering av avvikelse: Avvikelsen kan hanteras genom krav på ommärkning inom en begränsad tidsrymd.

  • Vid analys visar det sig att en produkt innehåller spår av ett godkänt GMO. Företaget saknar rutiner för och dokumentation av hur de undviker GMO.

    Förslag på hantering av avvikelse: En avvikelse noteras i rapporten om att företaget ska införa rutiner om hur de undviker GMO. Om inte ska företaget märka produkten med GMO.

Exempel på allvarlig brist

En produkt visar sig innehålla GMO som överskrider tröskelvärdet på 0,9 %.       

Förslag på hantering av avvikelse: Avvikelsen kan hanteras genom krav på ommärkning inom en begränsad tidsrymd. 

Exempel på mycket allvarlig brist

En produkt innehåller en GMO som inte är godkänd i EU.

Förslag på hantering av avvikelse: Besluta om förbud mot utsläppande av produkten på marknaden som livsmedel med stöd i artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 tillsammans med artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002 och artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1829/2003.

Om produkten bedöms vara spridd till eller från anläggningar som den aktuella kontrollmyndighten inte själv har kontrollansvar för, ska ett RASFF-meddelande upprättas.