Skriv ut
Jämför versioner

Majonnäsbaserade fiskprodukter - Princip 6

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här följer exempel på viktiga punkter att kontrollera om verifiering och validering för majonnäsbaserade fiskprodukter, i det här fallet västkustsallad. Det går inte går att kopiera exemplet rakt av för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel verifiering - västkustsallad

Verifiera att hygienåtgärder genomförs

 • Kontrollera att alla journaler för rengöring fylls i.
 • Se till att underhåll av givare (temperatursensor i kylar och vågar) sker enligt den frekvens som bestämts.
 • Stäm av, inför tryck av nya etiketter/förpackningar, att innehållet överensstämmer med aktuell produktspecifikation.
 • Stäm av att de aktuella produktspecifikationerna motsvarar vad som faktisk framgår av mottagna råvarors märkning.
 • Följ upp reklamationer och klagomål från kunder.
 • Kontrollera att HACCP-planen finns tillgänglig och att väsentliga delar i planen är tillräckligt beskriven.
 • Korrigerande åtgärder ska vara rätt ifyllda.
 • Journaler för förvaringstemperatur i kylar ska vara ifyllda.
 • Resultat av vattenprover, mikrobiologiska omgivningskontroller finns enligt provtagningsplan.
 • Salmonella- och listeriaprover är tagna enligt plan på färdig produkt.
 • Det finns ifyllda protokoll för varje dags produktionsordningsföljd.
 • Spar kontrollprover från olika omgångar och använd dessa som referensprover vid kundklagomål eller utvärdering av sensoriska egenskaper vid bäst-före datum.
 • Utvärdera om resultaten från enskilda prover visar på frånvaro av L. monocytogenes, Salmonella spp. och stafylokocker i produkterna eller miljön. 

Verifiera att redlighetsåtgärder genomförs

 • Kontrollera att spårbarhet finns bakåt och framåt i kedjan för varje parti i form av ankomstjournaler för råvaror, produktionsjournaler och följesedlar till kundbeställningar.
 • Viktprotokoll för partier fylls i.
 • Sker underhåll av givare (särskilt vågceller och vågar) enligt den frekvens som har bestämts?
 • Följs reklamationer och kundklagomål kopplade till kvalitet som smak och mängd upp?

Exempel validering - västkustsallad

Validera att hygienåtgärder genomförs

 • Utvärdera om resultaten från provtagningen över tid visar på frånvaro av L. monocytogenes, Salmonella spp. och stafylokocker i produkterna eller miljön.
 • Kontrollera att korrigerande åtgärder genomförs som det har beskrivits.
 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produkten modifieras?
 • Har det förekommit reklamationer som indikerar avvikande temperatur på utlevererad produkt?
 • Tillämpas produktordningsföljden på ett korrekt sätt? Gå igenom dokumenterade produktplaneringsunderlag som beskriver ordningsföljden och kontrollera att dessa stämmer mot receptens allergener.
 • Har modifieringar gjorts i recept eller i processen som motiverar att faroanalysen behöver göras om?

Validera att redlighetsåtgärder genomförs

 • Finns det klagomål som indikerar för låg nettovikt eller mängder kräftdjur i salladen?
 • Visar reklamationer på någon trend för kvalitetsavvikelser?