Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Majonnäsbaserade fiskprodukter - Princip 6

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan följer exempel på viktiga punkter att kontrollera om verifiering och validering för majonnäsbaserade fiskprodukter, i det här fallet västkustsallad. Det går inte går att kopiera exemplet rakt av för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel verifiering - västkustsallad

Verifiera att hygienåtgärder genomförs

 • Kontrollera att alla journaler för rengöring fylls i.
 • Se till att underhåll av givare (temperatursensor i kylar och vågar) sker enligt den frekvens som bestämts.
 • Stäm av, inför tryck av nya etiketter/förpackningar, att innehållet överensstämmer med aktuell produktspecifikation.
 • Stäm av att de aktuella produktspecifikationerna motsvarar vad som faktisk framgår av mottagna råvarors märkning.
 • Följ upp reklamationer och klagomål från kunder.
 • Kontrollera att HACCP-planen finns tillgänglig och att väsentliga delar i planen är tillräckligt beskriven.
 • Korrigerande åtgärder ska vara rätt ifyllda.
 • Journaler för förvaringstemperatur i kylar ska vara ifyllda.
 • Resultat av vattenprover, mikrobiologiska omgivningskontroller finns enligt provtagningsplan.
 • Provtagning enligt mikrobiologiska kriterier (Salmonella, listeria, E. coli och koagulaspositiva stafylokocker) är tagna enligt plan på färdig produkt. Utvärdera resultaten.
 • Provtagning avseende listeria är utförd i miljön.
 • Det finns ifyllda protokoll för varje dags produktionsordningsföljd.
 • Spara kontrollprover från olika omgångar och använd dessa som referensprover vid kundklagomål eller utvärdering av sensoriska egenskaper vid bäst-före datum.  

Verifiera att redlighetsåtgärder genomförs

 • Kontrollera att spårbarhet finns bakåt och framåt i kedjan för varje parti i form av ankomstjournaler för råvaror, produktionsjournaler och följesedlar till kundbeställningar.
 • Viktprotokoll för partier fylls i.
 • Sker underhåll av givare (särskilt vågceller och vågar) enligt den frekvens som har bestämts?
 • Följs reklamationer och kundklagomål kopplade till kvalitet som smak och mängd upp?

Exempel validering - västkustsallad

Validera att hygienåtgärder genomförs

 • Utvärdera om resultaten från provtagningen över tid visar på frånvaro av L. monocytogenes, Salmonella, E. coli och koagulaspositiva stafylokocker i produkterna eller miljön.
 • Kontrollera att korrigerande åtgärder genomförs som det har beskrivits.
 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produkten modifieras?
 • Har det förekommit reklamationer som indikerar avvikande temperatur på utlevererad produkt?
 • Tillämpas produktordningsföljden på ett korrekt sätt? Gå igenom dokumenterade produktplaneringsunderlag som beskriver ordningsföljden och kontrollera att dessa stämmer mot receptens allergener.
 • Har modifieringar gjorts i recept eller i processen som motiverar att faroanalysen behöver göras om?

Validera att redlighetsåtgärder genomförs

 • Finns det klagomål som indikerar för låg nettovikt eller mängder kräftdjur i salladen?
 • Visar reklamationer på någon trend för kvalitetsavvikelser?