Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Exempel på förbud och föreläggande

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ett beslut om förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden kan utformas på olika sätt , på sidan finner du ett exempel. Längre ner finns ett exempel på ett föreläggande med vite.

Exempel på beslut om förbud att släppa ut varor på marknaden

Beslut

Miljöförvaltningen i XX kommun beslutar att företaget YY AB (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) inte får släppa ut följande livsmedel på marknaden:

52 stycken flaskor av märket Z innehållande olivolja. (Här bör anges tillräcklig information för att kunna identifiera produkterna.)

Eventuellt: Förbudet förenas med ett löpande vite om X kronor för varje gång som förbudet inte följs.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Bakgrund och skäl för beslutet

Bakgrund - här anges bakgrunden till beslutet. Exempelvis att ett inspektionsbeslut gjordes vid ett viss datum, att inspektören kontrollerade märkningen av konserv­burkarna som fanns till försäljning i butiken och att inspektören då uppmärksammade ett antal namngivna brister i märkningen av produkterna.    

Lagstöd - ange lagstöd för förbudet.

Motivering av beslut - Här motiveras beslutet genom en bedömning av om lagstödet är tillämpligt för de åberopade omständigheterna. Exempelvis ska anges på vilket sätt märkningen avviker från lagstiftningens krav och att det medför att varan inte får släppas ut på marknaden. Det måste framgå varför förbudet behöver förenas med vite. Vidare bör företagaren upplysas om att förbudet kan komma att hävas om han/hon visar att varorna uppfyller märkningskraven.            

Beslutet kan överklagas, se bilaga.

MM

Förvaltningschef

NN

Livsmedelsinspektör

 

Bilagor

Bilaga 1 Hur man överklagar

Bilaga 2 Delgivningserkännande

 

Exempel på föreläggande med vite                                        

Beslut

Miljöförvaltningen i XX kommun förelägger företaget YY AB (organisationsnummer xxxxxx-xxxx)

att senast den (datum) se till att

  • adekvata åtgärder vidtas för att bekämpa skadedjur i lokalen/fastigheten/byggnaden X.
  • lokalen/fastigheten/byggnaden X säkras så att skadedjur inte kan ta sig in.
  • upprätta och införa rutiner och kontroller för att eliminera risken för kontamination av livsmedel via skadedjur. Dessa ska säkra att förebyggande åtgärder finns, att kontroller för förekomst av skadedjur utförs och att lämpliga åtgärder vidtas för att bekämpa skadedjur om de upptäcks.

 

Eventuellt: Föreläggandet förenas med ett löpande vite om X kronor för varje påbörjad månad som föreläggandet inte följs.

Eventuellt: Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas

Bakgrund och skäl för beslutet

Bakgrund - här anges bakgrunden till beslutet, iakttagande av brister vid kontrollen etc.

Lagstöd - ange lagstöd för föreläggandet.

Motivering av beslut och vite - här motiveras beslutet genom en bedömning av om lagstödet är tillämpligt för de åberopade omständigheterna. Exempelvis måste framgå varför myndigheten anser att ett föreläggande vid vite behövs. Åberopa exempelvis att företaget inte vidtagit rättelse på uppmaning från myndigheten.

Beslutet kan överklagas, se bilaga.

 

MM

Förvaltningschef

NN

Livsmedelsinspektör

 

Bilagor

Bilaga 1 Hur man överklagar

Bilaga 2 Delgivningserkännande