Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Operativt mål 2 - Säkerhet vid vattenverk och reservoarer

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 2 - säkerhet vid vattenverk och reservoarer. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 2 - Säkerhet vid vattenverk och reservoarer – NKP-webben

Rapportering av målet

Målet ska rapporteras enligt anvisningarna till myndighetsrapporteringen.

Myndighetsrapportering (välj det aktuella året i vänstermenyn)

Det innebär att rapportering av målet ska ske mot rapporteringspunkt P39 och mot nedanstående lagstiftningspunkt.

N14 – Åtgärder vid sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

Om säkerhet vid vattenverk och dricksvattenreservoarer

För att säkerställa leveransen av dricksvatten vad gäller såväl kvalitet som kvantitet behöver den som producerar dricksvatten, eller tillhandahåller dricksvatten genom en distributionsanläggning, ha rutiner och förfaranden för att skydda anläggningen mot sabotage och skadegörelse. Det handlar om att förebygga, upptäcka och avhjälpa sabotage och skadegörelse. Civilt försvar blir allt viktigare och detta område har inte prioriterats vid tidigare perioder med operativa mål. Det är därför angeläget att kontroll av reglerna i de så kallade lås- och bomföreskrifterna genomförs.

Vad ska kontrolleras

Samtliga allmänna vattenverk och reservoarer i distributionsanläggningar som producerar respektive tillhandahåller dricksvatten till mer än 2 000 personer omfattas av målet.

Förberedelse och utförande

Kontroll ska utföras för att kontrollera att 4-7 §§ LIVSFS 2008:13 uppfylls.

Tänk på att uppgifter som rör just säkerheten kring dricksvattenanläggningar kan vara känsliga om de röjs! Det är viktigt att du i din kontroll inte inhämtar och sparar, nedtecknar i kontrollrapport eller diarieför information som kan vara känslig om det inte är nödvändigt för kontrollen. Läs gärna mer om sekretess och offentlighet:

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse

Åtgärder för att förebygga skadeverkningar

Frågor som kan vara till hjälp

Det första steget i arbetet med den fysiska säkerheten vid en dricksvattenanläggning är att inventera alla typer av anläggningar, installationer och anordningar, som ingår i dricksvattenanläggningen. I just detta mål omfattas vattenverk och reservoarer.

När producenten bestämt sig för vilka delar som ingår bör en inventering av risker göras, exempelvis genom att denne utför en risk- och sårbarhetsanalys. Även en kontinuitetsplanering kan vara ett bra verktyg för att ta reda på vilka sårbarheter som finns och hur prioritering av säkerhetsåtgärder kan göras.

När producenten känner till sina risker och dess konsekvenser så kan man göra ett val av lämpliga skyddsåtgärder.

Även rent administrativa skydd är viktiga, exempelvis rutiner och utbildning av personal så att endast behöriga personer får tillträde till anläggningen. Informationssäkerhet är också en viktig punkt, avgörande information om anläggningens säkerhet får inte hamna i orätta händer.

Även det rent fysiska skyddet är viktigt, ju senare i beredningen desto större är risken att konsumenten nås av förorenat dricksvatten om sabotage sker i ett vattenverk. Valet av skydd behöver anpassas utifrån de rådande förutsättningarna för varje dricksvattenanläggning. Producenten bör vara extra uppmärksam på svaga punkter som dörrar, fönster, luckor, ventilationsdon och liknande. Detta gäller även för reservoarer.

Frågor som kan ställas om dessa områden är:

  • Har producenten gjort en inventering för att identifiera de installationer, anordningar med mera som ingår i dricksvattenanläggningen? Observera att i just detta mål omfattas dock bara vattenverk och reservoarer.
  • Har man inventerat potentiella risker för dessa delar, till exempel genom en risk- och sårbarhetsanalys och/eller kontinuitetsplanering?
  • Har man beaktat inventeringen av risker när man valt skyddsåtgärder?
  • Finns ett lämpligt fysiskt skydd av anläggningen?
  • Finns det rutiner för att begränsa tillträdet till de fysiska anläggningarna så att endast behöriga personer har tillträde?
  • Finns rutiner för hur behörighet delas ut, både internt som externt (exempelvis reparatörer, servicepersonal för master på vattentorn, konsulter och liknande)?
  • Finns rutiner för informationssäkerhet, det vill säga för att förhindra att avgörande information om anläggningens säkerhet inte hamnar i orätta händer, liksom tillträde till exempelvis driftsystem?

Hur gör jag om avvikelser konstateras

Avvikelser hanteras som i enlighet med god kontrollsed.

God kontrollsed

Mer stöd

Åtgärder för att förebygga skadeverkningar
Åtgärder vid bristande efterlevnad