Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Bilaga 3 – valbara parametrar till informationspost 50 och 52

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2023 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2024.

Parametrar - utgående dricksvatten (post 50)

Mikrobiologiska parametrar

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Koliforma bakterier

Kemiska och radioaktiva parametrar

Färg

Järn

Klor, total aktiv

Nitrit

pH

 

Turbiditet

Parametrar - dricksvatten hos användare (post 52)

Mikrobiologiska parametrar

Aktinomyceter

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

 

Långsamväxande bakterier

Clostridium perfringens

 

Koliforma bakterier

Mikrosvamp

 

Kemiska och radioaktiva parametrar

Akrylamid

Aluminium

Ammonium

Antimon

Arsenik

Bekämpningsmedel – enskilda

Bekämpningsmedel – alla undantagna

Bensen

Bens(a)pyren

Bly

Bor

Bromat

Cyanid

Epiklorhydrin

1,2-dikloretan

Fluorid

Färg

Indikativ dos

Järn

Kadmium

Kalcium

Klorid

Konduktivitet

Koppar

Krom

Kvicksilver

Lukt

Magnesium

Mangan

Natrium

Nickel

Nitrat

Nitrit

Oxiderbarhet

pH

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Radon

Selen

Smak

Sulfat

Tetrakloreten och trikloreten

Total alfaaktivitet

Total betaaktivitet

Totalt organiskt kol (TOC)

Trihalometaner (THM) – totalt

Tritium

Turbiditet

Vinylklorid