Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Majonnäs- och lakebaserade fiskprodukter - Princip 7

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan finner du exempel på hur dokumentation och journaler kan se ut för majonnäs- och lakebaserade fiskprodukter. Observera att det inte går att kopiera exemplet rakt av för alla produkter inom sortimentet. Varje produkt har sina unika frågeställningar.

Exempel på en rutin för hur företag kan hantera kvantitetsavvikelser 

Syfte

Att visa och säkerställa att färdigförpackade varor uppfyller lagstadgade krav för nettovikt och att märkningen överensstämmer med de kvantitetsangivelser som gäller.
Swedacs föreskrifter om färdigförpackade varor

Omfattning

Rutinen omfattar alla produkter som ingår i företagets sortiment och inkluderar även produkter som är under utveckling eller utvärdering. 

Ansvar

Det är kvalitetschefen som har ansvar för att planera, verkställa och, när det är nödvändigt, föreslå revision av proceduren. 

Beskrivning

Förpackningar med sallad tas ut från burkar från bandet och kontrolleras enligt följande:

  • Tomma burkar med lock vägs och vikten antecknas.
  • Vågen tareras från förpackningsvikten.
  • Antalet burkar som ska vägas individuellt beror på hur stort partiet är (se referensmetod för system för statistisk stickprovskontroll i lagstiftningen).  

Vikterna jämförs med toleransgränser för viktavvikelser enligt regelverket utgiven av SWEDAC STAFS 2017:1. 

Överskrids toleransgränser för partiets medelvikt eller individuella toleransgränser för förpackning ska partiet spärras enligt rutinen frisläppande av produkt och utvärderas enligt rutinen för korrigerande åtgärder. Det ska också dokumenteras enligt mall för avvikelserapport. 

Minst två efterkontroller av vikten görs vid varje skift. En efterkontroll varje vecka ska också göras på förpackningar som lagrats under två dygn i lagret för att stämma av att den avrunna vikten av innehållet stämmer med den angivna nettovikten. Om osmotiska förändringar skett som påverkat nettovikten negativt ska detta tas hänsyn till vid fortsatta produktioner 

Dokumentation

Uppgifter om mätvärden dokumenteras.
En avvikelserapport fylls i.

Exempel på avvikelserapport

Avvikelse nr:              

 

Beskrivning av avvikelse:

 

Signatur:

 

Datum:

 

Orsak:

 

Förslag till korrigerande åtgärder:

 

Avvikelsehantering
(vad har gjorts med avvikelsen?):

 

Uppskattad kostnad för avvikelsen:

 

Signatur:

 

Datum: