Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information om myndigheten 2022

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2022 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2023.

1) Faktiskt antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)
2) Faktiskt antal årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll
3) Resursbehov för livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)
4) Resursbehov för livsmedelskontroll avseende dricksvattenanläggningar
5) Planerat antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll
6) Planerat antal årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll)
7) Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)
8) Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar
9) Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)
10) Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar
11) Avgifter för registreringar av livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenanläggningar)
12) Avgifter för registreringar av dricksvattenanläggningar
13) Avgifter för godkännanden av livsmedelsanläggningar
14) Timtaxa för planerad kontroll
15) Timtaxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad
16) Använd riskklassning
17) Provtagning
18) Vilket vilka laboratorium som myndigheten har använt
19) Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning
20) Antal utredningar om matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott
21) Verksamhetssystem som myndigheten rapporterar in med
22) Frågor om livsmedelsbedrägerier
23) Frågor om E-handel
24) Antal anläggningar som omfattas av de operativa målen
25) Tillverkare av skyddade beteckningar

Informationspost 1-25 gäller uppgifter om den inrapporterande myndigheten.

1) Faktiskt antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som arbetat med livsmedelskontroll under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med livsmedelskontroll. Om en person endast arbetar en del av sin tjänst inom livsmedelskontrollen, så ska endast den delen räknas med. Vid exempelvis föräldraledighet, sjukskrivning, tjänstledighet eller när personal börjat eller slutat under rapporteringsåret ska bara den del av året där den personella resursen var tillgänglig räknas med.

Exempel 1

Under året har 2 personer arbetat heltid hela året med livsmedelskontroll (avseende livsmedelsanläggningar). Ytterligare 2 personer har arbetat 50 procent med livsmedel under hela året och 1 person har arbetat 80% med livsmedel under perioden januari-juni. I rapporteringen anges 3,4 årsarbetskrafter (2 + 1 + 0,4).

Exempel 2

Under året har kommunen köpt in tjänster av en grannkommun motsvarande 0,2 årsarbetskrafter. Utöver detta har de haft 0,3 årsarbetskrafter själva. I rapporteringen anges 0,5 årsarbetskrafter. Observera att den kommun som säljer 0,3 årsarbetskrafter inte ska räkna med dessa i sin rapportering.

2) Faktiskt antal årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som har arbetat med dricksvattenkontroll under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med dricksvattenkontroll.

3) Resursbehov för livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att livsmedelskontroll ska kunna genomföras i tillräcklig omfattning. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt livsmedelskontroll. Uppgiften avser behovet för 2023 .

Exempel1

En kommun har haft 1,3 årsarbetskrafter under 2022. Inför 2023 bedömer de att de behöver ytterligare 0,5 tjänster. I rapporteringen av resursbehovet anges 1,8 årsarbetskrafter.

Exempel 2

En kommun har haft 4 årsarbetskrafter under 2021. Inför 2022 bedöms att kommunen kommer att behöva 0,5 årsarbetskrafter mindre. I rapporteringen av resursbehovet anges 3,5 årsarbetskrafter.

4) Resursbehov för livsmedelskontroll avseende dricksvattenanläggningar

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att dricksvattenkontroll ska kunna genomföras i tillräcklig omfattning. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med dricksvattenkontroll.

5) Planerat antal årsarbetskrafter för livsmedelskontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som enligt planeringen för år 2023 kommer att arbeta med livsmedelskontroll. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som är tänkta att arbeta operativt eller administrativt med livsmedelskontroll. Om en person endast är tänkt att arbeta en del av sin tjänst inom livsmedelskontrollen, så ska endast den delen räknas med.

Exempel

I en kommun är resursbehovet 6 årsarbetskrafter (post 3) enligt behovsutredningen. Kommunen har 6 personer heltidsanställda för att arbeta med livsmedel. Av dessa kommer 1 person att vara föräldraledig under hela året och 1 person kommer att behöva arbeta 50 procent med små avlopp under året. Eftersom det är anställningsstopp i kommunen kommer ingen mer att anställas. Planerat antal för året blir alltså 4,5 årsarbetskrafter.

6) Planerat antal årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som enligt planeringen för år 2023 kommer att arbeta med dricksvattenkontroll. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som är tänkta att arbeta operativt eller administrativt med dricksvattenkontroll. Om en person endast är tänkt att arbeta en del av sin tjänst inom livsmedelskontrollen, så ska endast den delen räknas med.

7) Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)

Totala summan av de fakturerade avgifterna för planerad livsmedelskontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar under 2022 anges här.

Observera att avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad, godkännande och registrering av anläggningar, inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

8) Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar

Totala summan av de fakturerade avgifterna för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar under 2022 anges här.

Observera att avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad och registrering inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

9) Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)

Den totala summan som fakturerats för avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar.

10) Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar.

11) Avgifter för registreringar av livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenanläggningar)

Den totala summan som fakturerats för registreringar av livsmedelsanläggningar.

12) Avgifter för registreringar av dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för registreringar av dricksvattenanläggningar.

13) Avgifter för godkännanden av livsmedelsanläggningar

Den totala summan som fakturerats för prövning av godkännanden av livsmedelsanläggningar. (Obs berör bara kontrollmyndigheter med 853-anläggningar. Myndighet som inte har några 853-anläggningar fyller i 0 (noll).

14) Timtaxa för planerad kontroll

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31/12-2022 som ska anges. Timtaxan anges i kronor.

15) Timtaxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas ut med anledning av bristande efterlevnad. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31/12-2022 som ska anges. Timtaxan anges i kronor.

Om myndigheten inte har en separat taxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad, så anges samma timtaxa som under informationspost 14.

16) Använd riskklassning

Det är upp till varje myndighet att fatta beslut om vilken modell för riskklassning man tillämpar. Den modell som Livsmedelsverket rekommenderar (i svarsalternativen kallad Riskklassning 2013) finns i Kontrollwiki. Se text i Kontrollwiki om Riskklassning av livsmedelsanläggningar.

Här ska anges vilken modell för riskklassning myndigheten tillämpar.

Svarsalternativ:

 • Riskklassning 2013
 • Riskklassning 2007
 • En egen riskklassning

Obs! Om riskklassning enligt vägledning 2007 eller egen riskklassning används och anges här, så ska informationsposterna 33-37 inte rapporteras.

Riskklassning av livsmedelsanläggningar 

17) Provtagning

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska det anges här. Provtagning som sker inom nationella kontrollplaner ska inte räknas med här.

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

18) Vilket vilka laboratorium som myndigheten har använt

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska man ange vilket eller vilka laboratorium som utfört analyserna. Om provtagning inte skett ska det/de laboratorierna som myndigheten har avtal med anges.

Om flera laboratorier anges så ska de separeras med semikolon i rapporteringen.

Exempel

En myndighet har anlitat två olika laboratorier under året. I rapporteringen anges: Lab1;Lab2

19) Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning

Spridningen över hur många utbrott som rapporteras är stor mellan kontrollmyndigheter. För att kunna se hur stor spridningen för antal anmälningar om misstänkt matförgiftningar är, ställer Livsmedelsverket frågan hur många anmälningar om misstänkt matförgiftning som myndigheten har fått in under 2022?

20) Antal utredningar om matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott

Myndigheterna är enligt 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:7) om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott skyldiga att göra utbrottsutredningar. Under den här punkten ska anges hur många utredningar av matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott, som myndigheten uppskattar att den gjort under året.

21) Verksamhetssystem som myndigheten rapporterar in med

Vilket verksamhetssystem används för att sköta rapporteringen enligt denna anvisning.

Svarsalternativ:

 • Castor
 • Ecos
 • Vision
 • Lex
 • Annat
 • Inget

22) Frågor om livsmedelsbedrägerier

Livsmedelsverket arbetar aktivt med frågan om att motverka livsmedelsbedrägerier och vill därför följa omfattningen av problematik med överträdelser som är av sådant slag att man kan misstänka eller konstatera livsmedelsfusk.

Livsmedelsverket arbetar utifrån EU-kommissionens operativa definition av livsmedelsbedrägeri vilken är

”Avsiktliga överträdelser av lagstiftningen, som vilseleder konsumenterna, och som görs för ekonomisk vinning”

Vi ber er därför svara på några frågor utifrån denna definition och efter bästa förmåga. Svaren bidrar till att få en tydligare bild av problematiken med livsmedelsbedrägerier.

a) Har ni under år 2022, haft misstanke om, eller konstaterat livsmedelsbedrägerier?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

OM ja:

b) Vid hur många tillfällen har det funnits sådana misstankar under 2022?

Uppskatta antal tillfällen om ni inte vet exakt.

c) Hur många kontroller har gjorts under 2022 med utgångspunkt i, misstanke om eller där ni konstaterat livsmedelsbedrägerier?

Uppskatta antal kontroller, om ni inte vet exakt. Om inga, skriv 0.

d) Har ni vidtagit myndighetsåtgärder som ett resultat av fusk/livsmedelsbedrägeri?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

OM ja, ange vid hur många tillfällen för respektive åtgärd:

 • Föreläggande avseende visst livsmedel
 • Föreläggande avseende verksamheten/anläggningen
 • Förbud avseende visst livsmedel
 • Förbud avseende del av verksamheten/anläggningen
 • Stängning – förbud mot hela verksamheten
 • Anmälan för åtal

23) Frågor om E-handel

a) Har ni företag registrerade, som säljer livsmedel på nätet (e-handel)?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej

Om ja, bedriver ni kontroll på e-handelsverksamheten?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej
 • Vet ej

24) Antal anläggningar som omfattas av de operativa målen

Myndigheten ska inventera hur många anläggningar som omfattas av respektive mål.

Det är viktigt att läsa målformuleringarna noggrant för att kunna bedöma om en anläggning omfattas eller inte.

Om det är samma antal anläggningar som omfattas av ett visst operativt mål under 2022 som det var under 2021, ange samma antal. Observera att om det exakta antalet inte är känt ska ni göra en uppskattning.. Det är det totala antalet anläggningar som omfattas av det operativa målet som ska anges oavsett om de får kontroll under målperioden eller ej.

Exempel

En kontrollmyndighet konstaterade för 2021 års kontroll att de hade 5 anläggningar som omfattades av operativt mål 11. Alla dessa anläggningar fick kontroll enligt det operativa målet under 2021. Inför 2022 års kontroll konstaterades att antalet anläggningar som berördes av operativt mål 11 fortfarande var 5 st. I rapporteringen angavs 5st.

Hur många anläggningar av det slag som anges i målet har er myndighet kontrollansvar för? Ange antal för varje operativt mål:

Nr

Operativt mål

1

Mikrobiologiska risker i dricksvatten

2

Kemiska risker och Cyanotoxiner i dricksvatten

3

Skötsel och underhåll av reservoarer

4

Rätt fisk

5

Spårbarhet kött

6

Spårbarhet ägg

7

Ekologiska Varor

8

Allergiinformation i restauranger

9

Uppgifter om ingredienser

10

Gränshandel kött

11

Tillsatser – renhet

12

Tillsatser - användning, spårbarhet, Halt, korrekt märkning

13

Kaffe – akrylamid

14

Kaffe – mykotoxin

15

Akrylamid i barnmat

16

Tungmetaller och mykotoxin i mjöl

17

Saffran

18

Handel med fet fisk från östersjön och de stora sjöarna

19

Kosttillskott – fiskoljebaserade tillskott och D-vitamintillskott

21

Listeria i fiskprodukter och charkuteriprodukter

 

25) Tillverkare av skyddade beteckningar

Har ni kontrollansvar för anläggningar som tillverkar livsmedel med skyddade beteckningar?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej