Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Rapporteringspunkter (bilaga 2) 2022

lla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2022 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 202.

A. Administrativa krav

Nr

Rapporteringspunkt

A01

Godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter

A02

Riskvärdering och godkännande av nya livsmedel (Novel foods)

A03

Registrering av skyddade beteckningar

A04

Anmälan om framställning/produktion, beredning, import eller förvaring av ekologiska produkter

A05

Godkännande av naturligt mineralvatten

A06

Godkännande av genetiskt modifierade organismer, GMO

A07

Anmälan och tillståndskrav för vissa livsmedel för särskilda grupper

A08

Godkännande av hälsopåståenden

A09

Godkännande av särskilda ingredienser.

A11

Anmälan om fri från

A99

Övriga krav

B. Allmän livsmedelsinformation

Nr

Rapporteringspunkt

B01

Allmänna krav och skyldigheter

B02

Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

B03

Obligatorisk livsmedelsinformation, näringsdeklaration

B04

Frivillig livsmedelsinformation

B99

Övrig livsmedelsinformation.

C. Särskild märkning och information

Nr

Rapporteringspunkt

C01

Nyckelhålsmärkning

C02

Näringspåståenden

C03

Hälsopåståenden

C04

Märkning av livsmedel innehållande GMO

C05

Särskild märkning av kosttillskott

C06

Bestrålade livsmedel

C07

Information till konsumenter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten

C08

Ursprungsmärkning av honung

C09

Märkning och presentation inom vinsektorn

C10

Definition, beskrivning, märkning och presentation av spritdrycker

C11

Konsumentinformation för fiskeri- och vattenbruksprodukter

C99

Övrig särskild märkning och information.

D. Skyddade beteckningar

Nr

Rapporteringspunkt

D03

Ursprungsbeteckning och geografisk beteckning inom vinsektorn

D04

Traditionella uttryck inom vinsektorn

D05

Geografiska beteckningar för spritdrycker.

D06

Kontroll av produktspecifikation före utsläppande på marknaden

D07

Kontroll av överensstämmelse mot produktspecifikation – tillverkare

D08

Marknadskontroll

D09

Garanterad traditionell specialitet (GTS) - övrig kontroll

D10

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Skyddad geografisk beteckning (SGB) – övrig kontroll

E. Handelsnormer

Nr

Rapporteringspunkt

E01

Kött av nötkreatur som är yngre än tolv månader

E02

Kategorier av vinprodukter

E03

Mjölk och mjölkprodukter

E04

Mjölk avsedd som livsmedel enligt KN-nummer 0401

E05

Produkter från fjäderfäsektorn

E06

Ägg från höns av arten Gallus gallus

E07

Bredbara fetter

E08

Beskrivningar och definitioner avseende olivolja och olja av olivoljeprodukter

E09

Frivilliga förbehållna begrepp inom jordbrukssektorn

E10

Handels- och marknadsnormer för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

F. Varustandarder

Nr

Rapporteringspunkt

F01

EU-gemensamma varustandarder

F02

Utvinning och saluförande av naturligt mineralvatten och källvatten

F03

Nationella varustandarder

G. Livsmedel för särskilda grupper

Nr

Rapporteringspunkt

G01

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

G02

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

G03

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

G04

Komplett kostersättning för viktkontroll.

H. Spårbarhet

Nr

Rapporteringspunkt

H01

Allmänna bestämmelser om spårbarhet

H02

Specificerade spårbarhetskrav för livsmedel av animaliskt ursprung

H03

Angivande av ursprungsland eller härkomstplats för visst kött

H04

Identifieringsmärkning av produkter av animaliskt ursprung

H05

Identifikationsmärkning av livsmedelspartier

H06

Information om tillverkningsdatum och datum för infrysning för livsmedel av animaliskt ursprung

H07

Fångst- eller produktionsområden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

H08

Upptagningsområde för musslor

H09

Journalföring och märkning med producentkod för ägg

H10

Identifiering av djur och uppgifter från jordbruksanläggningen (FCI) vid slakt

H11

Ursprungsmärkning av nötkött

H12

Spårbarhetskrav för groddar och frön avsedda för produktion av groddar

H13

Spårbarhetskrav för GMO

H14

Ekologisk marknadskontroll i detaljhandel.

I. Särskilda ingredienser och processhjälpmedel

Nr

Rapporteringspunkt

I01

Livsmedelstillsatser

I02

Aromer inklusive rökaromer

I03

Enzymer

I04

Berikning

I05

Vitaminer, mineralämnen och former av dessa som får tillsättas livsmedel inbegripet kosttillskott.

J. Grundförutsättningar, hygien

Nr

Rapporteringspunkt

J01

Allmänna krav på livsmedelssäkerhet

J02

Utformning och underhåll av lokaler och utrustning

J03

Hygien före, under och efter processen

J04

Personlig hygien

J05

Utbildning i hygien och arbetsmetoder

J06

Bekämpning av skadedjur

J07

Vattenförsörjning

J08

Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier

J09

Material i kontakt med livsmedel (FCM)

J99

Övriga grundförutsättningar.

K. HACCP-baserade förfaranden

Nr

Rapporteringspunkt

K01

Faroanalys och kritiska styrpunkter

K02

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

K03

Läkemedelsrester

K04

Bekämpningsmedelsrester

K05

Främmande ämnen

K06

Allergena kriterier.

K07

Akrylamid i livsmedel

L. Specifika hygienkrav på egenkontroller

Nr

Rapporteringspunkt

L01

Värmebehandling av livsmedel som släpps ut i hermetiskt slutna behållare

L02

HACCP-baserade förfaranden som garanterar att djur som tas emot på slakteriets område är rena

L03

Kontroll av information från livsmedelskedjan (FCI) i slakterier

L04

Hälsonormer för musslor

L05

Hälsonormer för fiskeriprodukter

L06

Egenkontroller av obehandlad mjölk och råmjölk i samband med hämtning

L07

Egenkontroller av mjölkprodukter och råmjölksbaserade produkter

L08

Analysspecifikationer för äggprodukter

L09

Krav för utsmält djurfett

L10

Gränsvärden för restämnen i gelatin och kollagen.

L11

Krav för ägg

M. Handel inom EU, import och export

Nr

Rapporteringspunkt

M01

Salmonellagarantier vid införsel

M02

Utförsel av vissa fiskarter som fångats i Östersjön, Vänern eller Vättern

M03

Importförbjudna vegetabilier och animalier

M04

Importerade vegetabiliska livsmedel som omfattas av krav på gränskontroll

M05

Godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende mykotoxiner

M06

Import av groddar och frön för groddning

M07

GMO-kontroll vid import av ris från USA

M08

Allmänna bestämmelser och övriga regler om import

M09

Exportkontroll.

N. Dricksvattenanläggningar

Nr

Rapporteringspunkt

N01

Anmälan om betydande ändringar

N02

Allmänna hygienregler

N03

Faroanalys

N04

Kritiska styrpunkter

N05

Råvatten

N06

Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer

N07

Larm

N08

Distributionsanläggningar

N09

Kvalitetskrav

N10

Regelbundna undersökningar

N11

Utredning vid problem

N12

Åtgärder vid problem

N13

Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter

N14

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar.

N99

Övrigt

O. Övrigt

Nr

Rapporteringspunkt

O01

Andra krav i livsmedelslagstiftningen/övriga regler.

P. Operativa mål

Nr

Rapporteringspunkt

P18

Mikrobiologiska risker i dricksvatten (operativt mål 1, 2020-22)

P19

Kemiska risker och Cyanotoxiner i dricksvatten (operativt mål 2)

P20

Skötsel och underhåll av reservoarer (operativt mål 3)

P21

Rätt fisk (operativt mål 4)

P22

Spårbarhet kött (operativt mål 5)

P23

Spårbarhet ägg (operativt mål 6)

P24

Ekologiska Varor (operativt mål 7)

P25

Information om allergener (operativt mål 8)

P26

Uppgifter om ingredienser (operativt mål 9)

P27

Gränshandel kött (operativt mål 10)

P28

Tillsatser – renhet (operativt mål 11)

P29

Tillsatser - användning, spårbarhet, Halt, korrekt märkning (operativt mål 12)

P30

Kaffe – akrylamid (operativt mål 13)

P31

Kaffe – mykotoxin (operativt mål 14)

P32

Akrylamid i barnmat (operativt mål 15)

P33

Tungmetaller och mykotoxin i mjöl (operativt mål 16)

P34

Saffran (operativt mål 17)

P35

Handel med fet fisk från östersjön och de stora sjöarna (operativt mål 18)

P36

Kosttillskott – fiskoljebaserade tillskott och D-vitamintillskott (operativt mål 19)

P37

Listeria i fiskprodukter och charkuterivaror (operativt mål 21)