Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Lagstiftning som styr import av livsmedel och köksredskap

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Den lagstiftning som styr import av livsmedel är omfattande och har därför en egen sida här i Kontrollwiki.

Om lagstiftningen 

På alla sidor om import finns relevant livsmedelslagstiftning samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. 

Nedan presenteras den livsmedelslagstiftning som särskilt reglerar import i fyra grupper. En grupp med generell importlagstiftning, sedan två grupper med lagstiftning för animalier respektive vegetabiler och sist en grupp för köksredskap. 

Längst ner på sidan finner du annan viktig lagstiftning som ligger under andra myndigheters områden som styr import. 

Generell importlagstiftning

 • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
 • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
 • Förordning (EG) nr 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001  
 • Förordning (EU) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 
 • Förordning (EU) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll 
 • Förordning (EU) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer 
 • Förordning (EU) nr 692/2014 om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol
 • Förordning (EG) nr 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima
 • Förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG
 • Förordning (EU) nr 2019/625 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel
 • Förordning (EU) nr 2019/628 om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor, och om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förlagor till intyg
 • Förordning (EU) nr 2019/1012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer
 • Förordning (EU) nr 2019/1013 om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen
 • Förordning (EU) nr 2019/1602 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination
 • Förordning (EU) nr 2019/1715 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen)
 • Förordning (EU) nr 2019/2124 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG
 • Förordning (EU) nr 2019/2130 om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
 • Beslut 2002/840/EG om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land
 • Beslut (EU) 2015/201 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor, den kommitté för tullfrågor och den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller antagandet av beslut av underkommittén för sanitära och fytosanitära frågor, underkommittén för tullfrågor och underkommittén för geografiska beteckningar om deras arbetsordningar
 • Beslut (EU) nr 2017/436 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter
 • Livsmedelslagen (2006:804) 
 • Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land 
 • Livsmedelsförordningen (2006:813)  
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2000:46) om behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 

Lagstiftning som rör import animaliska livsmedel

 • Förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung 
 • Förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 
 • Förordning 566/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förorrdning (EG) nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla
 • Förordning (EG) nr 798/2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg 
 • Förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
 • Förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter
 • Förordning 119/2009 om fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt om kraven för veterinärintyg
 • Förordning (EU) nr 254/2010 om godkännande av kontrollprogram för salmonella hos fjäderfä i vissa tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 2160/2003 och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 gällande statusen avseende bekämpning av salmonella i vissa tredjeländer
 • Förordning (EU) nr 605/2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel 
 • Förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg
 • Förordning (EU) nr 28/2012 om fastställande av intygskrav för import till och transistering genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG och förordning (EG) nr 1162/2009
 • Förordning (EU) nr 743/2013 om skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel
 • Förordning 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
 • Förordning (EU) nr 2016/759 om upprättande av förteckningar över tredjeländer, delar av tredjeländer och områden från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, om fastställande av intygskrav, om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och om upphävande av beslut 2003/812/EG 
 • Förordning (EU) nr 2019/626 om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar
 • Förordning (EU) nr 2019/759 om övergångsbestämmelser för tillämpning av folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter)
 • Förordning (EU) nr 2019/1014 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen
 • Förordning (EU) nr 2019/1081 om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer
 • Förordning (EU) nr 2019/1666 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen
 • Förordning (EU) nr 2019/1873 om förfarandena vid gränskontrollstationer för de behöriga myndigheternas samordnade utförande av förstärkt offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och sammansatta produkter
 • Förordning (EU) nr 2019/2007 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av beslut 2007/275/EG
 • Förordning (EU) nr 2019/2074 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland
 • Beslut (EU) nr 2019/2098 om tillfälliga djurhälsokrav för sändningar av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland
 • Förordning (EU) nr 2019/2122 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 142/2011
 • Förordning (EU) nr 2019/2128 om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser
 • Förordning (EU) nr 2019/2129 om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av vissa sändningar av djur och varor som förs in i unionen
 • Beslut 2000/572/EG om fastställande av djurhälso- och hygienkrav samt veterinärintyg för import av malet kött och köttberedningar från tredje land och om upphävande av rådets beslut 97/29/EG 
 • Beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina
 • Beslut 2003/779/EG om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar 
 • Beslut 2004/225/EG om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien
 • Beslut 2006/27/EG om särskilda villkor för kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2007/82 om nödåtgärder för att avbryta import av fiskeriprodukter från republiken Guinea avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2007/275/EG om förteckningar över sammansatta produkter som ska vara föremål för kontroll vid gränskontrollstationer 
 • Beslut 2007/642 om nödåtgärder avseende fiskeriprodukter som importeras från Albanien och som är avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2007/777/EG om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG 
 • Beslut 2010/381/EU om nödåtgärder avseende sändningar med vattenbruksprodukter som importeras från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG 
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 
 • Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område 

Lagstiftning som rör import vegetabilier

 • Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
 • Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
 • Förordning (EG) nr 555/2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn
 • Förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel
 • Beslut 2011/402/EU om nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som importeras från Egypten
 • Förordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar
 • Förordning (EU) nr 2015/949 om godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa mykotoxiner
 • Förordning (EU) nr 2019/1793 om tillfälli ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och (EU) 2018/1660
 • Förordning (EU) nr 2019/2123 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer
 • Beslut 2010/315/EU om upphävande av beslut 2006/601/EG om nödåtgärder avseende den icke-godkända genetiskt modifierade organismen ”LL RICE 601” i risprodukter, och om föreskrivande av stickprovstagning för kontroll av frånvaron av organismen i risprodukter 
 • Beslut 2011/884/EU om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina 
 • Kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung 

Lagstiftning som rör import köksredskap 

 • Förordning (EU) nr 284/2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:10) om import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

Övriga regler

I kontrollen av import behöver du också ta hänsyn till andra regler. Regler under andra myndigheters områden som styr import är bland annat:

 • Förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och dess tillämpningsförordning Förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. 
 • Förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.
  Hotade växter och produkter av hotade växter - CITES - Jordbruksverket
 • Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.
 • Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25)  om resurstillträde och kontroll på fiskets område