Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Lagstiftning som styr import av livsmedel och köksredskap

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Den lagstiftning som styr import av livsmedel är omfattande och har därför en egen sida här i Kontrollwiki.

Om lagstiftningen 

På alla sidor om import finns relevant livsmedelslagstiftning samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. 

Nedan presenteras den livsmedelslagstiftning som särskilt reglerar import i fyra grupper. En grupp med generell importlagstiftning, sedan två grupper med lagstiftning för animalier respektive vegetabiler och sist en grupp för köksredskap. 

Längst ner på sidan finner du annan viktig lagstiftning som ligger under andra myndigheters områden som styr import. 

Generell importlagstiftning

 • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
 • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
 • Förordning (EG) nr 2005/2073 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
 • Förordning (EG) nr 2007/333 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver,
  oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel
 • Förordning (EU) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser
 • Förordning (EU) nr 692/2014 om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol
 • Förordning (EG) nr 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001  
 • Förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG
 • Förordning (EU) nr 2019/1012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer
 • Förordning (EU) nr 2019/1013 om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen
 • Förordning (EU) nr 2019/1014 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen
 • Förordning (EU) nr 2019/1602 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination
 • Förordning (EU) nr 2019/1715 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen)
 • Förordning (EU) nr 2019/2123 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer
 • Förordning (EU) nr 2019/2124 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG
 • Förordning (EU) nr 2019/2130 om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
 • Förordning (EU) nr 2020/2235 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg (hälsointyg animaliska livsmedel och groddar)
 • Beslut 2002/840/EG om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land
 • Livsmedelslagen (2006:804) 
 • Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land 
 • Livsmedelsförordningen (2006:813)  
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2000:46) om behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Lagstiftning som rör import animaliska livsmedel

 • Förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung 
 • Förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel
 • Förordning (EU) nr 254/2010 om godkännande av kontrollprogram för salmonella hos fjäderfä i vissa tredjeländer
 • Förordning (EU) nr 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
 • Förordning (EU) nr 2017/644 om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel 
 • Förordning (EU) nr 2019/1081 om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer
 • Förordning (EU) nr 2019/1666 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen
 • Förordning (EU) nr 2019/1873 om förfarandena vid gränskontrollstationer för de behöriga myndigheternas samordnade utförande av förstärkt offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och sammansatta produkter
 • Förordning (EU) nr 2019/2074 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland
 • Förordning (EU) nr 2019/2122 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (Privatimport och varuprov)
 • Förordning (EU) nr 2019/2126 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller 
  bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som 
  ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är 
  undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (Tex direktlandad fisk)
 • Förordning (EU) nr 2019/2128 om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser (skeppshandel)
 • Förordning (EU) nr 2019/2129 om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av vissa sändningar av djur och varor som förs in i unionen
 • Förordning (EU) nr 2021/404 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, 
  avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 
 • Förordning (EU) nr 2021/405 om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i 
  enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen
 • Förordning (EU) nr 2021/630 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG
 • Förordning (EU) nr 2021/632  om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning 
  (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö 
  och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, och om upphävande av 
  kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och kommissionens beslut 2007/275/EG 
 • Förordning (EU) nr 2022/478 om bibehållande av skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas 
  som livsmedel 
 • Förordning (EU) nr 2022/2292 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel (sammansatta livsmedel)
 • Beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina
 • Beslut 2003/863/EG om hälsointyg för import av animaliska produkter från Förenta staterna. (gelatin/kollagen)
 • Beslut 2004/225/EG om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien (importförbud pga kolera)
 • Beslut 2005/290/EG om förenklade intyg för import av sperma av nötkreatur och färskt griskött från Kanada 
 • Beslut 2006/27/EG om särskilda villkor för kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2006/199/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Förenta staterna
 • Beslut 2007/642 om nödåtgärder avseende fiskeriprodukter som importeras från Albanien och som är avsedda att användas som livsmedel (histamin)
 • Beslut 2010/381/EU om nödåtgärder avseende sändningar med vattenbruksprodukter som importeras från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut (EU) nr 2015/1901 om fastställande av regler för utfärdande av intyg och av en förlaga till hälsointyg för import till unionen av sändningar av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland 
 • Beslut (EU) nr 2020/1729 om övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier 
 • Artskyddsförordningen (2007:845) (förbud att importera levande sötvattenkräftor av vissa arter)
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 

Lagstiftning som rör import vegetabiliska livsmedel

 • Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
 • Förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
 • Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
 • Förordning (EG) nr 555/2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn
 • Förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel
 • Förordning (EU) nr 2015/949 om godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa mykotoxiner (Pre export)
 • Förordning (EU) nr 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och (EU) 2018/1660
 • Förordning (EU) nr 2019/2123 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer
 • Förordning (EU) nr 2019/2124 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller 
  bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen 
 • Förordning (EU) nr 2019/2129 om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av vissa sändningar av djur och varor som förs in i unionen
 • Förordning (EU) nr 2020/1158 om villkoren för import av livsmedel och foder med ursprung i tredjeländer efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl
 • Beslut 2010/315/EU om upphävande av beslut 2006/601/EG om nödåtgärder avseende den icke-godkända genetiskt modifierade organismen ”LL RICE 601” i risprodukter, och om föreskrivande av stickprovstagning för kontroll av frånvaron av organismen i risprodukter 
 • Beslut 2011/884/EU om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina 
 • Kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung 

Lagstiftning som rör import av ekologiska livsmedel

 • Förordning (EU) nr 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007 
 • Förordning (EU) 2021/279 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om kontroller och andra åtgärder för att säkerställa spårbarhet och regelefterlevnad inom 
  ekologisk produktion samt märkning av ekologiska produkter
 • Förordning (EU) 2021/1165 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa 
 • Förordning (EU) 2021/1698 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med förfarandekrav för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att utföra kontroller av 
  ekologiskt certifierade aktörer och aktörsgrupper och av ekologiska produkter i tredjeländer samt med regler om deras tillsyn och de kontroller och andra åtgärder som dessa kontrollmyndigheter 
  och kontrollorgan ska utföra
 • Förordning (EU) 2021/2305 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor ekologiska produkter och produkter under omställning är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och på vilken plats den offentliga kontrollen av sådana produkter ska utföras samt om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) 2019/2123 och (EU) 2019/2124 
 • Förordning (EU) nr 2021/2306 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget
 • Förordning (EU) nr 2021/2307 om fastställande av regler om dokument och anmälningar som krävs för ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen
 • Förordning (EU) 2021/2325 om upprättande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848, av 
  förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till unionen 

Lagstiftning som rör import köksredskap 

 • Förordning (EU) nr 284/2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:10) om import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

Övriga regler

I kontrollen av import behöver du också ta hänsyn till andra regler. Regler under andra myndigheters områden som styr import är bland annat:

 • Förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.
  Hotade växter och produkter av hotade växter - CITES - Jordbruksverket
 • Förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
 • Förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och dess tillämpningsförordning Förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. 
 • Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område