Skriv ut
Jämför versioner

Lagstiftning som styr import av livsmedel och köksredskap

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Den lagstiftning som styr import av livsmedel är omfattande och har därför en egen sida här i Kontrollwiki.

Om lagstiftningen 

På alla sidor om import finns relevant livsmedelslagstiftning samlad till höger. Där kan du klicka dig vidare och både få information om lagstiftningen och komma direkt till de olika lagarna och förordningarna. 

Nedan presenteras den livsmedelslagstiftning som särskilt reglerar import i fyra grupper. En grupp med generell importlagstiftning, sedan två grupper med lagstiftning för animalier respektive vegetabiler och sist en grupp för köksredskap. 

Längst ner på sidan finner du annan viktig lagstiftning som ligger under andra myndigheters områden som styr import. 

Generell importlagstiftning

 • Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
 • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
 • Förordning (EG) nr 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001  
 • Förordning (EG) nr 1635/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl 
 • Förordning (EU) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 
 • Förordning (EU) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll 
 • Förordning (EU) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer 
 • Förordning (EU) nr 692/2014 om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol
 • Förordning (EG) nr 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima
 • Beslut 2002/840/EG om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land
 • Beslut (EU) 2015/201 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor, den kommitté för tullfrågor och den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller antagandet av beslut av underkommittén för sanitära och fytosanitära frågor, underkommittén för tullfrågor och underkommittén för geografiska beteckningar om deras arbetsordningar
 • Beslut (EU) nr 2017/436 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter
 • Livsmedelslagen (2006:804) 
 • Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land 
 • Livsmedelsförordningen (2006:813)  
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2000:46) om behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 

Lagstiftning som rör import animaliska livsmedel

 • Förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer 
 • Förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung 
 • Förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel 
 • Förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 
 • Förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 
 • Förordning 566/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förorrdning (EG) nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla
 • Förordning (EG) 733/2008 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftsverket i Tjernobyl
 • Förordning (EG) nr 798/2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg 
 • Förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
 • Förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter
 • Förordning 119/2009 om fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt om kraven för veterinärintyg
 • Förordning (EU) nr 254/2010 om godkännande av kontrollprogram för salmonella hos fjäderfä i vissa tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 2160/2003 och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 gällande statusen avseende bekämpning av salmonella i vissa tredjeländer
 • Förordning (EU) nr 605/2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel 
 • Förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg
 • Förordning (EU) nr 28/2012 om fastställande av intygskrav för import till och transistering genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG och förordning (EG) nr 1162/2009
 • Förordning (EU) nr 743/2013 om skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel
 • Förordning (EU) nr 885/2014 om fastställande av särskilda villkor för import av okra och curryblad från Indien och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 91/2013
 • Förordning (EU) nr 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa importen av torkade bönor från Nigeria och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 
 • Förordning 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
 • Förordning (EU) nr 2017/185 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 
 • Förordning (EU) nr 2016/759 om upprättande av förteckningar över tredjeländer, delar av tredjeländer och områden från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, om fastställande av intygskrav, om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och om upphävande av beslut 2003/812/EG 
 • Beslut 94/360/EG om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land 
 • Beslut 2000/572/EG om fastställande av djurhälso- och hygienkrav samt veterinärintyg för import av malet kött och köttberedningar från tredje land och om upphävande av rådets beslut 97/29/EG 
 • Beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina
 • Beslut 2003/779/EG om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar 
 • Beslut 2004/225/EG om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien
 • Beslut 2006/27/EG om särskilda villkor för kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2006/766/EG om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten
 • Beslut 2007/82 om nödåtgärder för att avbryta import av fiskeriprodukter från republiken Guinea avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2007/275/EG om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG 
 • Beslut 2007/642 om nödåtgärder avseende fiskeriprodukter som importeras från Albanien och som är avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2007/777/EG om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG 
 • Beslut 2008/866 om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2010/381/EU om nödåtgärder avseende sändningar med vattenbruksprodukter som importeras från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel
 • Beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG 
 • Direktiv 96/23 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG 
 • Direktiv 97/78 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen 
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land 
 • Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område 

Lagstiftning som rör import vegetabilier

 • Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
 • Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
 • Förordning (EG) nr 555/2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn
 • Förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel
 • Förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG
 • Beslut 2011/402/EU om nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som importeras från Egypten
 • Förordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar
 • Förordning (EU) nr 211/2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar
 • Förordning (EU) nr 884/2014 om införande av särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av förordning (EG) nr 1152/2009
 • Förordning (EU) nr 2015/175 om fastställande av särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner
 • Förordning (EU) nr 2015/949 om godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa mykotoxiner
 • Förordning (EU) nr 2018/1660 om införande av särskilda villkor för import av vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung från vissa tredjeländer på grund av riskerna för kontaminering med bekämpningsmedelsrester, om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 885/2014
 • Beslut 2010/315/EU om upphävande av beslut 2006/601/EG om nödåtgärder avseende den icke-godkända genetiskt modifierade organismen ”LL RICE 601” i risprodukter, och om föreskrivande av stickprovstagning för kontroll av frånvaron av organismen i risprodukter 
 • Beslut 2011/884/EU om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina 
 • Beslut 2014/88/EU om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad
 • Kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:14) om kontroll av vissa vegetabiliska och vissa sammansatta livsmedel som importeras från tredje land 

Lagstiftning som rör import köksredskap 

 • Förordning (EU) nr 284/2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:10) om import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

Övriga regler

I kontrollen av import behöver du också ta hänsyn till andra regler. Regler under andra myndigheters områden som styr import är bland annat:

 • Förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och dess tillämpningsförordning Förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. 
 • Förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.
  www.jordbruksverket.se/CITES 
 • Kommisionens förordning (EG) nr 206/2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung 
 • Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.
 • Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25)  om resurstillträde och kontroll på fiskets område 
Sidans taggar
Lagstiftning